English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה __
הקיסומ םע הדובע __
תישיא הדובע __
טנרטניאב רתא __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_
טנרטניאב רתא__
םג םאה ?דבוע הז ךיא ...םירתאה לש םסקה דוס_
םינוב ךיא ןיבהל םג ילואו ?רתא ימצעל תונבל לוכי ינא_
,תירבעבו תילגנאב טסקטה תא םיסינכמ ךיא ,רתא_
?הקיסומו היצמינא ,הנומת םיבלשמ ךיא_

תונכותה לכ ,תיסחי הטושפ איה רתא תונבל ךרדה םויכ_
,טושפ יד ןפואב רתא םיקהל ךל תורשפאמ תומדקתמה_
!םדקומ ןונכתו הבישחב אוה ירקיעה רגתאה לבא_
,בהוא ינאש הקיסומה ,ינא) רתאל אשונ תריחבב ךרוצ שי_
(...דועו ,םיניחלמ ,יתרייצש תונומת_
יפד ןיב טווינל ךרד תבצהב ךרוצ שי אשונה תריחב רחאל_
.רתאה תפמ תא גיצמה ףד לשמל ,רתאה_
...םיפדב םיאשונ יפל ותבצהו רמוחה לכ ףוסיא ךשמהב_
.עפשב םימייקה םיישפוחה םירתאה דחאב תשרל רתאה "תאלעה" ,םויסבו_
תקסועה תינכת םויק תרשפאמה המצע ינפב המישמ וז רתא תיינב ,השעמל_

 

:באה תינכתמ קלחכ תאז תורשפא םיעיצמ ונא ,רתאה תיינבב קרו ךא_
תונבל םידימלתל רשפאל תנמ לע תאז ",טנרטניאו םיבשחמ הקיסומ םע םישגפמ"_
דימלתה קוסיע ךשמה רשפאלו תובר םינשל תשרה לע ראשיהל לכויש ישממ והשמ_
רתאה תא רפשלו קזחתל ךישמהל ולכוי םירתא ונבש םידימלתהש ךכ י"ע תאז ,םוחתב_
.םנוצר יפל_
הביבסב דקפתלו לועפל םידמול ונא הב תינכתה תורטמ תא תמאות רתאה תיינב ,ףסונב_
,תאז תומישמ יוביר תורשפאמה תובר תונכות ליעפנ וכרד ירקיעה ילכה אוה בשחמה הב_
.הריציו ,ןוימד ,הבישח תלעפה ךות_

הקיסומ םוי :האבה תינכתל

_

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל