English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:II ףגאב

:רתאב ךניה_

Play Guitar - הרטיג ןגנל

  

הרטיג ןגנל י/דמל

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
Play Guitar
:בהבהמה ףדב ךניה
השיפתה
בוט הז ימל
םינמיסה בתכ
הרטיגה ירומל
:תינכתה יבלש
How to _
Privatization
_
Combinations
_
First pieces
_
Notes
_
My firat repertory
_
הרטיגל וידוטסב ךשמה

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

 

הרטיגל וידוטסב ךשמה  _

ןגנל ת/עדוי ה/תאש וא ,ךמצעב תיסנתהש רחאל_
.רתוי ת/םדקתמ ךניאש ה/שיגרמ ה/תאש וא_
ת/טסירטיגל ךופהל ךל רוזעיש עדיה תא ביחרהל ךתנווכבש וא_
.04-6429756 :ןופלטב ונילא ורשקתה טושפ_
.םידימלתה רפסמ תא לידגהל תורשפא ונל שי_
.ךיתויפיצו ךיתונוצר םה המ ונל דיגהל י/לכות זאו רבדנ שגפינ הליחת_
.הדובעב ליחתנו ... תומדקתה תינכת דחיב ןיכנ_

רובעל לכונש תנמ לע שגפיהל ת/ןיינועמה הרומ ה/תא םא_
בוט ןורתפ היהת איהש ידכ "הרטיג ןגנל" הדותמה לע_
דחא לכ םע שגפיהל חמשנ ,ונילא ונפ טושפ ,םיליחתמל_
.רבדלו_

('ה - 'ג תותיכ יאליג) םיריעצ םידימלתב םילקתנה םירומל_
דימלתה םע הנטק תיחרזמ הרטיג תיינב לע ץילמהל לכונ_
.הרטיג םורט ילכ ןיעמ... התועצמאב תודוסיה תיינקהו_

.םהלשמ ראוטרפר תנכהב ישוק שי םיבר םירומל_
,הקינכטה רופישל ,םירומל תומלתשה תנש םיעיצמ ונא_
.ראוטרפרה תבחרהו ,הרטיגל הנחלה ,ףדה ןמ האירק ,לילצה_

הרטיגל יתוריצי :תינכתל ,II ףגאל     ?וישכע הרטיג דומלל הצור

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל