!הקיסומה תוינכותל רושק וניא הז ףד 
.לארשי תנידמ לש המויקב תורושקה תוישיאה יתועד תא עיבמ ינא הז ףדב 


םינוכדע דוע ופסוותי אל הז בלשב
בהל ילתפנ הכרבב

22-11-2005

לארשי תנידמ יחרזא ידיב - ינמואל עקר לע חצר

,הרדחמ דוד יטק וז םעפה
ןזרגב ץפונ ושארש ןופצה יצוביקמ דחאב הליל רמוש הז היה םייתנש ינפל
...ןופצב טחוש גלוא לייחה ןכמ רחאל

!ביואה םע הלועפ םיפתשמש םיחרזא הנידמב ונל שי
.יאניתשלפה רורטה לומ לא הנגהה תמחלמ - המחלמ תעב הרוק הזו

!רתויב רומח אוה רבדה
עוריא דועכ רובעל לוכי אל - דוד יטק הרימשה תרבח תדבועב עצובש חבטה
!! "ינמואל עקר לע חצר" :תרתוכה תחת סנכיש

!האיגש וז "ינמואל עקר" חבט/חצרל אורקל המחלמ תמייק רשאכ
!המיחל תעב הדיגב חצר :ומשב רורטה חצרל ארוקל שי
.תוומ אוה ךכ לע שנועהו
!קדצבו - תוומ שנוע דגנ ונחנא "הרואנ" הנידמכו "םירואנ" ירה ונחנאש ,אלא

!לארשי יחרזא ןוחטב תרקפה :המשש תרחא היעב הלוע קוידב ןאכ ךא
!ונלש ןוחטיבב תעגופ "תורואנה" ,רמולכ
"וכרד תא וניבהב" יאניתשלפה רורטה תא הביגש ילאמשה דצה ןמ רקיעב הז תא וניאר
."ונכרד תקדצ" ןיינעבו לארומב העיגפ ידי לע ל"הצ לש ותשלחהבו

ידמו תויה םיירשפא יד םינש רפסמ ךות תאצל ויוכיס םויכו ...אלכל סנכיי טושפ חצורה ,ןאכ
."ינמואל עקר לע" טפשנש םיריסא יפלא ףא וא תואמ םיררחושמ וב בבס םייקתמ םעפ

הב הדוקנל דע ...דע םייקתהל םיבייח ולא לכ ...קדצהו ,תורואנה ןיינע םע היעב םוש ןיא
.הנגה ענומ וא םד ריתמ םצעב הזה םוחתה

םיפסכל הכוז ותחפשמ ,רוביגכ ותרבחב לבקתמ טסירורטה ,ויד עיתרמ םרוג ונלצא ןיאו תויה
רפסמ רחאל "רדוסמ" אצוי אוה ...ףסונבו [ינופצה גלפה - דאאר חיש] הלמחו דסח תותומעמ
.םינש
תכרעמ השעמל איה לארשי תנידמב - קוחה תכרעמ - הז ןיינעב תמייקה תכרעמה ,ןכלו
לע רורט" :תרתוכל ךייתשמה רורטל הקיפסמ הבושת ונל ןיא !םיחרזאה םולש תא הריקפמה
"ינמואל עקר
ךלהמ לכב טעמכ םיברועמ - לארשי תנידמ יחרזא ,לארשימ םיברע טעמ אל םיאור ונא ,ןכלו
.ץראב םייקתמה יטסירורט

ימרוגמ לארשי תנידמ יחרזא לע הנגהה תלוכי תא תונשל שי ,ךכל םאתהבו ל"יעל רומאה רואל
"ינמואל עקר לע" :ל םיכיושמה לארשי תנידמ יחרזא - רורטה
!טסירורטה לש ותחפשמ ינב לכ לע שנועה תא ליכת ראש העצה תולעהלו
רחאל] תללשנ ותוחרזא - יתחפשמ עקר לע טסירורט ויפל תסנכב קוחכ תאז ריבעהל שי
!תושרה יחטש לא ותחפשמ לכ תא ריבעהל שי ןכ ומכ [טפשמה

םיפסונ וירחאו ףסונ חצר ןימזמ התא - הנעמ תתל אלו ...שפנ הפי תויהל ךנוצרב ,ידרוסבא ןפואב
...ךיחא םד תא ריתמ התא ,לוכיבכ "ינמוה" וא "שפנ הפי" ךתויהב ןכלו [הז ךותב רבכ ונחנאו]
?רתוי ינמוה הז םאה
?רתוי רואנ הז םאה

"ינמואל עקר לע" תויטסירורטה תוחיצרה דואמ רהמ וקספי ,עיצמ ינאש קוחה סיסבב
חרזא - טסירורט לכ עדי - הלילחו סח עצבתי אוה רשאכ ךא !חצר עונמל האב העצהה לכ
.הנממ ללשית התוחרזאו ןאכ ראשיהל לכות אל הבורקה ותחפשמש הנידמה
ןוגכ] "םהב רדהתהל" גוהנ הנורחאלש םיידוהי םיטסירורט יבגל םג םייק היהי ןבומכ רבדה
[הדאזו ןייטשדלוג

בהל ילתפנ

14-11-2005
ןיבר

?וניעט הפיא
?ןיבר הלשממה שאר חצר לש הארונה הידגרטה ביבס דכלתהל םילוכי ונניא המל

:םימרוג השולש ךכל ורבח
.לאמשה סוכינ .א
.תשרומ םע - ןיבר רוביחל ןויסינ.ב
.רחא רוביצ תלדבה .ג


.םגופ - ןיבר לש וחצריה ביבס רצונש ןחלופל לאמשה סוכינ .א
ןיבר לש וכרדש הרושב איצוהלו ויתורוש תא דכלל תנמ לע חצרב שמתשה ,לאמשה
.התליב ןיאו ךרדה איה - תיטילופה וכרד -
!ןאכ אל ךמוקמ ...הנוש השיפת ילעבו תרחא םיבשוח התא וא ינאו הדימב
"םולשה ךרד" וז ןאכ
היהיש בשוח ינאש אלא ,אוהש לכ לאמש שיאמ תוחפ אלו דואמ וליפא !םולש הצור ינא םג" :ינא
."הנוש השיפת יל שי - תרחא ךרדב וגישהל ןתינ
"...חצורה אצי ונממש הנחמל ךייש תא !ונלשמ אל התא זא" :סכנמה לאמשה

!ךכ םישח - הנוש םתייארו ,הנוש תיטילופה םתסיפתש םישנא ךא ,המזגה ןאכ שי ,ןוכנ

יפכ - וכרד ךשמהל ףונמ בציילו וכרדל היצמיטיגל לבקל ןוצר םע הלשממ שאר תומ רושיק :ןכלו
הידגרטה ביבס דכלתהל ונלש תלוכיב העגפ - ,לאמשה ידי לע ינסרודו אטוב ןפואב העצובש
!תאזה הארונה

ותכילהו וכרדש בשוח ןאכ םעה ןמ יצח תוחפל ,ןכש !יתייעב הארנ "ןיבר תשרומ" לע ןוידה .ב
!הייוגש התיה ,ולסוא ימכסהל
...ןיבר לש וכרד תא וכישמה ,ךשמהב ןילייבו קרבו סרפ ,תודוהל ךירצ ,ףסונב
!וצר אל םיאניתשלפה ...םיחטשה ןמ םיזוחא 97 םיאניתשלפל ועיצה םה
םינוירוטסיהה תיברמ ,םויכ קפס אללש ךכ - םהלשמ "תואמצע תמחלמ" םייקל םיבייח ויה םה
!ןיבר םע םג - ןורתפ גשומ היה אלש םיכירעמ םייוושכעה
!םיבר החודו לצפמ אוה - ןיבר תשרומב יזכרמ םרוגכ - ולסוא ימכסה לש שגדהה ,ןכלו
תודימ שיא ,הנוחטיבלו לארשי תנידמל וייח לכ תא שידקהש םדא ותויה תא שידגהל ךרוצ היה
דגנכ םחול ...בוהא הלשממ שאר םיימעפ ל"כטמר ,48-ב םילשורי תומוח ץרופ ,עונצ ,ךרד רשי
!ךוניחה ימוחת תא קהבומ ךכ לכ ןפואב םדיקש ןושאר הלשממ שאר ,תומילאה
.דכלתמ היה לארשי םע "תאזה תשרומה" לעש חוטב ינא

לכב ומייקלו דכלתהל הזה ןוסאה לש תלוכיב תמגופו העגפ - ולסוא תשרומ םע ןיבר רושיק ,ןכלו
.רוביצה תובכש

.רחא רוביצ תלדבה .ג
.ןאכ העט ןיבר
!םילחנתמה םה אלה ,ויחרזאמ קלח םע רשקת אל ןיבר
!ויכלהמל ונכוהו ופתוש אל םה ...םירולפולפ לעכ םהילע רבד אוה ,רכוזש ימ
!םלוכ לש אוה הלשממה שאר אלהו
.יברעה רזגמה לומ לא תושעל חילצהש יפכ ,רוביצה ללכל עיגהל תוסנל וא עיגהל וילעו
ןפואב - הריזג לבקל לוכי - דגנתמ רוביצש אלא ,ותשיפת תא הנשמ היה ןיברש ןווכתמ ינניא
תא אלמ ןפואב םיצממ לכמ בושחהו תופתושל תונויסינ םישענ ,תורבדיה ומע תמייק רשאכ ,ריבס
!םייטרקומדה םיכילהה
םילוכי אל םהו "סנוא" ןאכ עצבתהל ךלוהש שיגרהל לודג רוביצל ומרגו ויה אל ולאה םירבדה
...תוירדילוס לע רבדל אלש ףותיש ,רובידל תורשפא םהל ןיא יכ ביגהל
ששוח ינא - רוביצ ותואב המוד רבד עצוב - תוקתנתהה תעבו - קיפסמ ונדמל אל ,ירעצל
.סחו הלילחו סח ,ןכוסמ שיא תאצל לולע הז רוביצמש

תוריחבל ןיתמהל וא םע-לאשמ םייקל םיבייח ,הזה גוסה ןמ לדוג ירדסב הריזג תעצבתמ רשאכ
תודעו םיקהל לשמל ,רבדה תא ורבעיש םישנאל ףותישו יוטיב תוכרעמ םייקל ףא וא תובורק
הקוסעת תומוקמ ,םייוושכע םיינויצ םירגתא ילעב םייתליהק בושי תומוקמ םרובע ןיכהלו תופתושמ
...ךוניח תורגסמו

בהל ילתפנ6-11-2005

10 ןיבר

.ל"ז ןיבר חונמה מ"הורל ןורכיזה םוי ביבס תמייוסמ תורגבתה תרכינ הנשה .א
...יטילופ ףונמ רוציל ןוצרה ללכב ילוא ,םיסעכה ללגב ילוא ...רבעב
.לאמשה ידי לעו ידיב וסכונ ןיבר לש ותשרומו םיסקטה
...הקימעהו הכלהש היעב רצי הז
הכו הכ ןיב םייקש ערקה תא ךישמה הז .א
?...ןוכנ ךלהמ היה ולסוא םאה ירקיעה חוכיווה תא םתס הז .ב
הלאמש רתוי הברה יתוכאלמ ןפואב הבחסנ ,הארנ טסינוחטיבה - ןיבר תשרומ
.לאמשל תאז רשפא ,יגרטהו בואכה ותומ !הל רשפאמ היה ןיברש הממ
המ תדימב וירחאו הל ןתנ קרבש יפכ ןמז הברה כ"כ לגלגתהל הדפיטניאל רשפאמ היה אל ןיבר
תרדוסמ המחלמל תאזה המחלמה תא ריבעמו דגבנ שיגרמ היה אוהש ,קפס יל ןיא - ומצע ןורש
!רתוי םירורב הערכה יללכ הב שיש
םכסהל םיעיגמ ונייהו תרחא לגלגתמ היה םיניינעה בצמ םייחב היה ןיבר וליאש ןכתיש החנהה
ןוויכה תא םיארמה םיבותכ ואצמנ העטקומבש ןוויכמ םיעדוי ונא תאז !תכרפומ םויכ תיארנ ,ללוכ
ךמות חוככ ונכותב לאמשה הנחמ תא תונבל ,ביריה תא לבלבל ...ןמז ךושמל - הווטה תאפרעש
הבישה תוכזו 67 תולובגמ תוחפ לבקל אל ,לארשי ייברע תא ליעפהל ,םיאניתשלפה םיסרטניאל
.ןיתשלפ תריב םילשורי +
!!רבוע היה אל הזש עדוי ןיבר תא ריכמש ימ לכ
ךישמה דוע הליגר יתלב הפצוחב ןייליבו םיחטשה ןמ םיזוחא 97-כ לש הגיסנל םיכסה ,קרב
.רזע אל הז לכ ךא ... הבאטב הבישה תוכזל תויסרוו עיצהל
"וישכע רדסה הצור אל טושפ סיארה" בו'גר ךשמהבו זא רמאש יפכ

וניארש "ףסונה רוחה" לש ריקחתה דמלמ ...קרפה ןמ דרוי אל הזה ןיינעה ...ןיבר חצר .ב
?...תויצריפסנוקה תודשחה אשונ לכ תא רוגסל םוקמ ןיא עודמ הלאשה הלוע היזיוולטב
?!...רבסה ול ןיאש - ףסונ רוח הלגתה .א
?!...קחמנ - ריבכ ובאב עצובש םוליצ פייטב דעותמה רמוחה לכ .ב
?!...המוד יחרזא הרקמ לכב השעייש יפכ ,תויאר יודיוול הפוגב חותינ עצוב אל .ג
הז" הדומ איה גרבסילק ילתפנ לש ריקחתה ןויארב ..."קרס קרס" תא קעצ ימל רבסה ןיא .ד
"קרס קרס קעצ ימ המולעתה תא רותפל ונחלצה אל ...ונתוא עגיש טושפ

חצרל רושעה ןויארב ונל רפסמ יקחצי רורד רמ כ"בשב תחטבאל ףגאה שאר ,בל םישל בושחו
:רתויב תושק תודבוע רפסמ ןיבר
םה" 'תושו ביבר ישיבא רמולכ לייא ישנאש - םישיא תחטבאל ףגאה שארל - ול םירפסמ .ה
,כ"בשה םעטמ דבע עודיכ אוה ,רימע לאגי תא ריכה ביבר ישיבא "הינפמש"ש ,דועו ..."ונלשמ
???!!!!......םש ותוא האר אוהש ההובגמ רתוי תוריבס תמייקו רימע לאגי תא ריכה אוה
אל רבדהו - חצרה תריזב םיעוריאה ןיינעב םימרוגה לכ לש בלושמ ןויד םייקל שרד יקחצי רמ .ו
?!...וז השקב עקר לע רטפתהל םייאש תורמל וידיב חלצ
רמאנ רימע לאגי יבגל לאשש רטושל ...ול ךומס וא ילירטס חטשב תוקד 40-כ דמע רימא לאגי .ז
?!..."רדסב הז"ש

!רימע לאגי בעתנה חצורה תא תוקנל ןיא ליעל רומאה לכב
ןהל תוירטנמלא תולאש הברה ךכ לכ שי רשאכ ויחרזאל תובושת תתל בייח יטרקומד רטשמ ךא
.תובושת םילבקמ אל ונא

בהל ילתפנ


30-10-2005
.הזה רודב רדסהל עיגנ אלש הארנש זפומ רמא עובשה

!הבושח הרהצה וז יתכרעהל
!ןוכנ הארנכ הזש תירקיע הביסמ .א
!ונתבוטל לעופ ןמזה .ב
!תמאה תא עדנ רשאכ תרחא ךרענ ונא .ג
!ךכ ךישמהל לוכי בצמה לארשי תנידמ תניחבמש וניבי - ונביוא .ד

.ןאכ ונחנאש וניבי וניביוא רשאכ קר עיגי ןורתפהש אלא ...הווקת רסח טעמכ ?ןוכנ םויא עמשנ
רעונ אל וליפאו םילחתמה אל ,שוביכה אל ,םיחטשה אל הז ןיינעה סיסבב ,תאז לגלגנ אלש ךיא
היהתש תורשפא ומצע לע לבקמ אל יברעה בחרמה היפל הדבוע תמייק ןיינעה סיסבב - תועבגה
!םידוהיל הנידמ ןאכ
!ומצע ןיינעה הז רבד לש ופוסב
הדפטניאה תחיתפ ברע - תיזזת לש בצמ היה רשאכש תבצינ תאזה תמאה ךכ ידכ דע
ופרטצה םיבר םיברו םהלש תומוקמה ןמ ואצי ,לארשי תנידמ יחרזא ,ונייברע - 2000 רבוטקואב
ןאכ וניזח יתכרעהל ,ץרא ילבחו םישיבכ רגסש ןוחרקה הצק תא וניאר ונא !ונביואל ורבחו
!ינמואל חור ךלהמ ונוזינש - המחלמ ברע ודגבש לארשי תנידמ יחרזאמ םיפלאה תורשעב

ךל דיגי אוה ךב חטביו הנכ היהי אוה םא ...דיתעה תא האור אוה ךיא הנכ ןפואב ימלסומ לכ לאש
!הפוריאל רוזחל וכרטצי םידוהיש
השיפתל עונמה םויכ אוה רורט רציימה ינוציקה םאלסיאה ,ךכמ רתוי ,םיכלוה אל ונאש ,אלא
,םידוהיה תא ןאכ םילבקמ אלש קר אל - רורטב םירושקה םינוציקה - םה םחור רצוקבו תאזה
ילאב-ייא ,דרפס ,הינטירב ,ב"הראב םירפוכה תא םילבקמ אל רבכ םה התעש אלא
.הייוטנ דוע דיהו יניס ,היקרוט ,ודוה ,היזנודניאבש
?םירכוז ןברד תדיעווב ...םינש 4 ינפל קר ,ןמזמ כ"כ אל ...דבל ונייה רבעב םעש ךכ
רורטה ןמ תששוח ב"הראב [ונומכ] היולתה םירצמ ...ץחלב ןאריא ...תויעבב הירוס םויכ ןכבוא
...בר דוע ךרדהו תירבה תולעב םע המצעב הקוסע קריע ,םלועה ראשמ תוחפ אל ימלסיאה
.רורטה תמחלמב ימלוע ץמאמ םע - וננוצרמ אלש - םיבלתשמ התע ונחנא ,רמולכ
רורטב שומישל ותדהא תא דבאי םלועהו - תוארמ םתוא רבכ תוארמה ךא הנוש ונלש הריזה ,ןוכנ
.רבעב ןתינש הממ רתוי הברה השוחנו הקזח הרוצב ביגהל ונל רשפאי הז רבד ,ונדגנכ

:יליבקמ ךלהמ אוה - ונתייארב- ןאכ םייקמש המ
לארשי תנידמ לש הנגהה וק אוה - דחא וק
.םויכ תלהנתמה ישפוחה םלועה לש רורטה תמחלמ - ליבקמ וק
ריקל ריקמ םייוניגו תוימלוע תויצקנסב לקתיהל לוכי היה רורטה רוגימל יביסאמ שומיש רבעב
םימי ונל ונוכנ דעו רורטמ לבוס ישפוחה םלועה - הנוש בצמה ,םויכש אלא .[ןינ'ג - ןגמ תמוח]
וחילצי אל םהש ןוויכמ תאז - רורט תוכמותה תונידמ קזח דואמ תוכהל וצלאי תומצעמה םהב
המ'גיפל רוזחו הכמ ביואה ,םיללצב קבאמ והז ןכש לוכסתל איבי הז - ילאנויצנבנוק אבצ תרזעב
!ןכ םג ולבסי רורט תוכמותש תויסולכואה ...זאו ....ותחפשמ קיחב ולש
םילגוסמ ונניא ךא לוכה ונל שי אבצ ונל שי - ונייהד ,םייורש ונא וב בצמל בורק דומעי םלועה רשאכ
.תרחא לגלגתהל םילוכי םירבדה ...רורט תוכמות תויסולכוא ךותב יוצמ אוה יכ רורטה תא רגמל

!ונתבוטל לעופ התע ןמזהש הארנש ךכ
- הפוריא - הז ןיינעב השקה זוגאהש אלא לארשי תנידמ תא קבחל ךלוה םלועהש רמוא הז ןיא
תובולעה תויואטבתהה ןאכ ורזעי אל - םינוציקה םימלסומה תחנ תא הרשב לע דומלל הליחתמ
...ןיינעב םילולכ רבכ םה - תפרצב םימיוסמ םישיא וא ןודנול תייריע שאר לש

ונמייב רתפיי אל ןכא אוה ,ירוטסיה ןיינע אוה ןאכ ןיינעהש ונינכשלו ונמצעל ריהבל בושח ,ףסונב
םלועהש עדנש בושח ךא םולשל תטשומ ונדי ,ןוכנ ...םינש 777 דוע ךכ ךישמהל היעב ונל ןיאו
...לארשי תנידמ יחרזא ונייברע וליפא ...ןאכ ונמויק םע םילשה םרט יברעה
םע םילשהל לכונ אל ךא םולשלו םירדסהל םינכומ היהנ ,ךפיהל- השלוח לע הארמ אל הז
..תיחרזא הייסולכוא ךותב אבחתמה ימלסיא יאניתשלפ רורט תוסחב ונדגנ עצבתמה םע-חצר
ןולשיכל םרג לאמשה אקווד ידרוסבא ןפואב ךא ...לאמשה ןמ תוצובק ץיפקי הזש קפס יל ןיא
.רוזאב תוערפו המיחל חור וחיפה ולאו םייתוכאלמ םימכסה
יאנתב םלועבש ןמזה לכ תא ונל שיו המישנ ונל שיו ,הכורא ךרדב עיגי םולשה וליפא וא רדסהה
!םינפ יפלכ ןוכנ לעפנש !חתפתהל ךישמנש - דחא
ןאכ - ולש רעונהו םילחנתמה ןמו ינמיה ףגאה ןמ דומלל םוקמ לאמשל שי אקווד הזה רשקהב
םיחטשה רופיס - לארשי תנידמ לע םימחלנ ונא ,48 חורב ויהש יפכ קוידב - םירורב םירבדה
+ םיחטשה ןמ %97 םיאניתשלפל ועצוה ולסוא לש לפנה ימכסהב ירהש ףולב אוה םישובכה
[הבאטב ןילייב עיצהש יפכ] הבישה תוכזמ םיעטק

?םייתניב המ
:םינפבמ היינב תויהל בייח ץמאמה רקיע
.תוכיישו תוירדילוס םע יתליהק ךוניחו ךוניח !ךוניח .א
.דובעל הצורו ןכומש ימל הסנרפ לכ םדוק !!הדובע הקוסעת .ב
.יעדמה רקחמהו היגולונכטה הלכלכה ימוחתב תוחתפתה .ג
.החוורו ןסוח תיתרבח תודיכלל איבת ולאה םימוחתב תומדקתה !דבלב ונב םייולת ולא םירבד
.לודגלו ךישמהל תבייח וז ונלש תוחתפתהב אוה רורטה לע ןוחצינה

בהל ילתפנ


15.10.05

יברעה טועימה לע רשויב רבדנ ואוב
[תובוגתה דחאב יתאצמש ינומלא ביגמ לש רמאמ]

םיבוט םיסחיי תוארל םיצור רתויב םינוציקה םינמיה םגש חוטב ינאו ונלוכ
ונלוכו עיבגב הכוזש ןינכס תחמשב םיחמש ונלוכ .לארשי ייברע םע םיאירבו
.ההובג המרב ןוידטציא םהל שיש תוארל חמשנ

חופיק לש האצות איה לארשי ייברע לש תונייועה םאה .תרחא איה הדוקנה
,ןיפוליחל וא .םינעוט םיברש יפכ ,רזגמל םיבאשמ תאצקה רסוחו
,רתוי הברה הקומע תונייועב רבודמ םאה ,םיששוח םיברש יפכ
.םיבאשמל רשק לכ הל ןיאש ,םיניתשלפה לע תילטוט תוהדזהו

,הדפיטניאהו ,2000 רבוטקוא יעורא יפל טופשל פא
עבעבמש תוניוע לש הזכ גוס קר .הקומע דאמ איה תוניועהש הארנ
הלועפ ףתשל םיברע םיריעצל םרוג היה ההובג הרוטרפמטב חטשל תחתמ
תאצל םהל םרוג היה תוניוע לש הזכ גוס קרו .םידבאתמ םילבחמ םע
רגת אורקל ןויסינב - םיחטשב הדאפיטניאה ץורפ עגרב שממ בוחרל
.היחרזא ייחו ,השוכר ,הנידמה תודסומ לע

- ידוהיה םעל תיבכ המקוה לארשי תנידמ
.דיחיה תיבה הז ךא - םירחא תומוקממ רתוי ןכוסמ הזה תיבה םיתיעל םנמא
.רתוי חלצומ לדומ ןיא תירוטסיה היארב

.ןאכ ונתוא םיצור אל לארשי ייברע

םיברע ריתוה ל"הצ 1948 תנשבש רעטצמ אל ימ ,בלה לע די םע
שיחרתל םיכסמ םיארוקהמ ימ - הלאש דועו ?קוריה וקה םוחת ךותב
?%35 ל וליפא וא הייסולכואהמ %45 ל ועיגי לארשי ייברע וב
.הרקי אל הזש תווקל וא ןועטל רשפא יאש ןוויכ הבושחו תינורקע הלאש וז
.הבוט תינכת הניא הווקת

:ןוכנ רבד הרמא רמש ימענ
םידוהי אלל וטנ חטשה תא ולבקי םיברעה - ץראה תא קלחנ םעפ לכש ןכתי אל
הקולח דוע חיטביש המ - םיברעב אלמ וטורב טרש ולבקי םידוהיהו -
.בגנב וא ןותחת לילגב דיתעב והשלכ ןמזב

לגרודכו םיראופמ םינוידטצא םהל ויהיש היעב יל ןיא שממ זא
.טרופס לכבו לגרודכב 10-0 ונתוא וערקיש .תויופילאו םיעיבגב וכזישו רדהנ
,היפרגומדה םע ,תויסיסבה היתורדגהו ידיתעה הנידמה יפוא םע היעב יל שי
.לארשי ייברע לש םייסיסבה םהיתושגר םעו
30-09-2005
טסירורטה לש ושפנ

תא וימרוגו רורטה לצנמ ןוכנ רתוי וא להנמ וב ןפוא לע יררה 'פורפ לש רפס אצי הנורחאל
תמחלמ םוחתב רבכ אצמנ םלועה - םיכסמ ינא םתיא - וירבדל ,תויטרקומד תוצראבש המדיקה
.ונחנא םייח יצפח םא ביגהל ךיא דומללו ךרעיהל שי ךא ,תרחאו הנוש איה ןוכנ ,תישילשה םלועה
.םתבוטל ולצנל תומייקה תויורשפאה לכ תא םיחקולו בוטה לכמ םינהנ "םה" וירבדל
ךא - ב"הראו לארשי םה ןבומכ םינושארה יטרקומדה ןוטלשה תא םיבעתמ םה םשפנבו םבלב
...הפוריא תוצרא םג
םינכומו םהמ תומוהממ תוששוחש תונוש תודעו םידלי יוביר ,החוורה תודסומ תא םילצנמ םה
ירתא ,הידמ תרושקת ראוד םיפסכו םיקנב ,םירסמ תרבעהל טנרטניאב שומיש ,סמה תא םלשל
.לכה ...הנטשו הנווכה הכרדה

םרובע - יתביסה םדוקה בצמה לכ רמולכ :התע םיגהנתמ לארשי ייברע וב בצמל המוד תצק הז
ונתוא לבלבלו ונתוא שילחהל ולכוי םה וכרדש - דחא אשונל קר םיסחייתמ םה !םייק אל אוה -
יברעה לוקל םיקוקזש תוחוכל ןווכתמ ינאו ...ךכב םיניינועמש םיימינפ תוחוכ בקע רקיעב
.ןיבי ארוקהו ...ולבקל םידדומתמו
יחרזא ,יברעה רוביצהש אלא ענמנ היהו יאוולהו רומח רבד אוה םיחרזא תומש שיגדהלו גייסל שי
!!התלב ןיאו תמאה תאז !ביואה םע תחא הרושב ומצע תא דימעה לארשי תנידמ
[םלוכ אל ןוכנ]

הייעטה תכאלמ ,בוש...תונברוק-כו םינכסמכ םמצע וגיצי דימת םה ,םיחילצמ אל םה רשאכ
:ונלש הרבחב רתויב שיגרהו רתויב יתייעבה רבדה תא הידגרטה ךותמ ולדיי םה התע ,החסהו
.םדא ייח
...ההז אל םא המוד בצמ אוה 2000 רבוטקוא תומוהמב יברעה דרמה לש הרקמה

...ןאכ סנכנ אל וליאכ םתניחבמ - המחלמה תחיתפ ברע ביואה םע םתריבח .א
.םתניחבמ רושק אל - המחלמה ברע - ץרא ילבח תריגס .ב
...יטנוולר אל - ןופצב םיירקע הרובחת יקרוע תריגס .ג
ךייש אל ...םידוהי לע םינבא תקירז .ד
רבחתמ אל - לארשי ירטושל הצאנ תוללק .ה
?אל היטרקומד ונחנא יכ ןיינעל אל - הייסהרפב לארשי ילגד תפירש .ו
?אל םהב התרגתהש תאז איה הרטמה ירה ,רושק אל - הרטשמ תודיינ תפירש .ז
םה יכ רושק אל ןכ םג - ורצענ הרטשמל תודוה קרש - ןופצב םילארשי םיבושי לע הילע .ח
...םיחטשב םהיחאב ועגפ יכ ץחלב ויה םיברעה
אל הז הרע ידעווב היזיוולטב וניארש המ םה אל ללכב הז "דוהי לא חבטא":תואמסיסו תוחרצ .י
ידרשמ ,ראוד ,םיקנב הרע ידעווב ילארשי ןממס לכ לש הפירשו הסירה/העיגפ םג ךכ ...םה שממ
ואיצוה תצק וערפתה"...תויוטש יניצר אל ולא לכ ידעווב הרואתהו םירוזמרה...וליפאו ימואל חוטיב
..."רוטיק
יניצר אל הז !!םידוהי תאכהו ... בכרב םיבשויה יוהיז ,לאגי רוצ הבייט שיבכב תוינוכמ תריצע .א"י
..."באבש תואמ המכ" קר
תדעווב םייק היה אל הזו...תירקיעה הדוקנה איה המחלמ ברע לארשי ייברע לש הלודגה הדיגבה
!!הריקח תדעו םיקהל שי הז לעו - ש"חמ תריקחב וא רוא
ההובגה הדיגבה תגרד איה המחלמ תחיתפ תע - ביוא םע הריבח ךות הדיגב השעמ עודיכ
!םיקידצה םיאפוריאה לש טפשמה ירפס יפל וליפא - תמייקש רתויב
!רבוד אל הז לעו - ירקיעה ןיינעה הז ,יתובר
דמועו רתויב רומח - "וניעט ילוא" קודבל םישקבמה - זוזמו ש"חמ םע וישכע הלועש םייקש המ
"טקש" גישהל תנמ לע תינדגובה רשבה תרטיל תא םיינוציקה םיברעה םימרוגל קפסל
לוכי ךניא םיטסירורט ןכש ,םיכורא םיקחרמל הצירב רבודמ רשאכ האיגשכ ררבתי הז ךא
ונא הב רשוכ תעשל ןיתמי וא ךישמיו השלוחכ תאז שרפי תיטסירורטה שפנה לעב ...עיבשהל
...השלוח לש בצמב היהנ

!םתרהזוה ואר - הנידמה יטינרבק ...םירשהו לארשי תלשממ
!םיחרזאל ןירקי הזו - הרטשמל תאז םיריבעמו ימצע ןוחטב דוביא ךותמ התא םילעופ םתא
תוערפהו תיברעה תוגיהנמה לע התסהה תא רוקחתש הדעו איה םוקל הכירצש הדיחיה הדעוה
!רורטה תמחלמ ברע ועציב םהש


18-9-2005
ש"חמ
!רתויב םיבושחו םינזאמ םה היאצמימו םירטוש תריקחל הקלחמה לש תובישחה

:אטחב המייקתהו הדלונש הדעו - רוא תדע תונקסמ ונינפל ודמע םויה דע ,ןכש
תא לבקו םיברעה ץחלל ענכנ יברעה "לוקה" תא ךירצ היהו שדחמ רחביהל הצרש קרב רמ
.הדיקפת היה הז - רזגמב טקש גישהל הנווכש הדעוה תמקה
!רקפהל םירטוש חולשל הלוכי אל הנידמה השעמל
...רורטה תמחלמ ,המחלמ ברע ונא רשאכ - םיינמואל עקרו סיסב לע - םירטושב העיגפ
!םישנא טופשל שי וילע השעמה איהו עשפה איה
?באבשה ידי לע םיטחשנ ויה םירטוש 13 ולא החוורל םושנל היהי ןתינ םאה
ומסחנ אל םאה ?ץרא ילבח ורגסנ אל םאה ?תוערפ ויה אל םאה ?תסומ ןומה היה אל םאה
?ןיתשלפ תנידמ לש אוה הרע ידעווש המסיסה הרע ידעווב החווצינ אל םאה ?הרובחת יקרוע
?הנכס יבצמל וסנכנ אל םירטוש םאה
- הרוק היה אלו יאוולהו יואר אל רומח םיחרזא תומש דיגהל בושח ,ךישממ ינאש ינפל
טירסתל םיארחאו וקפיסש ולא םה םיערופהו ...הטושפ התיה אל םימי םתואב תואיצמה ךא
.הרקש

?תמאה איה המ
תעב ורבחש לארשי תנידמ יחרזא - םייברע םיפלא תורשע לש תונדגוב השעמ ןאכ היה השעמל
!ביואה םע המחלמ
!חופיק לשב םניא 2000 רבוטקוא תוערפ
!המחלמ תעב - ביואל ורבח לארשי ייברעמ םילודג םיקלח ,רורטה תמחלמ ברע וחתפנ םה
םירטושל ברקתהש באבשה ולא ויה ירייה תומוקמ לכב !ופקוה םירטוש ןכש !!הדיגב איה הלימה
!םייח תנכסב שיגרהל םהל םרגו
?הכורא הפוקתל ורגסנ אל לארשי תנידמב םיישאר םישיבכ םאה ?ץרא ילבח ורגסנ אל םאה
...חופיק תויעב םע לארשי ייברע לש הדיגבה ןיינע לכ תא הרשקו רוא תדעו האב
:םהילע םלשנ דועש תויעב יתשל המרג ךכבו
םלוכ תא איבהל הצר רוא רמש עודי ירה - תיטילופ הדעוול התיהו !תמאה תא הרקח אל איה .א
הצר רוא רמו ,רתיוו אל אוה יכ .יברעה טפושה לש ויפ לע ורשייתה םהו ...תפתושמ הטלחהל
.[ןיקת אל ומצעל הזש] .דחא-הפ לש הטלחה איבהל שקעתהו
תורדרדיה הלח אל םאה ?םויה טפשמה תיבל ןימאנ ךיא !יטופישה םוחתב ועגפ םה ךכב .ב
?ןוילעה טפשמה תיבל םישחור ונאש ןומאב הלודג
ברע ףידעו ,םידגובכ גהנתהל םהל רתומש :ךופה רסמ ולבק לארשי ייברע ,לכמ רומחהו .ג
 ...בויבו חופיק םע הז תא רושקתו - םתוא ןיבת תיטופישה תושרה יכ - המחלמ

...בושח רושיק

בהל ילתפנ


28-08-2005

ינשה דצה - יוציפ יוניפ קוח

יפל ימשרו יקוח ןפואב תובשייתהל ולעש םיבושי וקריפ לארשי תסנכו לארשי תלשממ
.לארשי תסנכו לארשי תלשממ לש היתוטלחה
ריבס יפרגומד ןזאמל יוכיס ןיאש ןיבה ףוס ףוס אוהש ,הלשממה שאר רמאש יפב - הביסה
.הז לבחב

.םיבושיה תא בירחהלו... ,םתוצפל- םיבשותה תא קלסל הנידמל רשאמה קוח קקחנ ךכ םשל

רוזאב ךכ רבכ אוהו ,לילגב ךכ היהי בצמה ,הנש םיעברא ילוא םישולש דועבו ,ןכתי
.לשמל - הרע ידאו
םיאניתשלפ לכ םדוק םה - שלושמהו הבייט ,םחאפ-לא-םוא יבשות ,לילגהו תרצנ יבשות ,ןכש
.םהלש תסנכה ירבחו חלאס דאר םגיהנמ תרדגה יפל יאדוובו !םתרהצה יפל
.לארשי תנידמ לש המויק ח"ע יאניתשלפה ןיינעה םודיקל אוה םקבאמ רקיע ,ירהש
תוזוחמל הימונוטוא תגשהל תונויסינב לארשי ייברע לש תויגהנמה תקסוע תונורחאה םינשב
[הראשב ימזע האר] שלושמבו לילגב םייברעה

"יוציפ יוניפ קוח" :הבושת ונל שי םויכ ,ןכבו
הרע ידעוו שלושמה ,לילגה ילבחב יברע בור רוציל אל תנמ לע - ונופי םייברעה םיבשותה
!ןיתשלפ תינבנה םצראל ונופיו םאתהב וצופי םה
ךרואל םירויסה תא םמצע לע לבקל ומיכסי וליפא םירצמה ילוא ,עדוי ימו - וסרהי םהיתב ,ףסונב
.יחרזמה ונלובגב ןוחטיבה תמוח

בהל ילתפנ

21-08-05
!!ךישמהל לוכי אל ןורש

!עשפנ ןפואב התשענ תוקתנתהה
!היעבה תא הפירחמ קר ונילייח דוקפתמ תובהלתהה
.םקוליס תא אלו םיחרזא לע ןגהל דעוי ,ל"הצ - ונלש אבצה ןכש
!הנידמה םוק זאמ ונעדי אלש לפש תדוקנל לארשי םע תא איבה ןורש

"...המצע תא הליפכמ הזע תייסולכוא" תיפרגומד היעב תמייקש ונל רפיס ,ןורש
??החרזמ התע זוזת אל הרזגה םאה ?םש היהנ אל םא לפכות אל איה םאה
?לילגב שחרתי רבדה םא הרקי המ
?םייברע םיחרזא ונופי זא םאה

לארשי תנידמ יחרזא דגנכ לארשיל הנגה אבצה תא ליעפה ןורש
חילצה ששמ אל אוה הזבו - םיבשייתמה תנגהל אבצה תא ליעפהל ךירצ היה ןורש
!בורקבו - לארשי תנידמ יחרזא ושוחי רורטה תא םולבל ותחלצה יא תא
!םהל דימעהל זעה אל גיהנמ םושש גשיה וגישה םה ןכש
.םיבשייתמ שוריג - הדובעה תא םרובע רומגי ןורשש ךכל םיכחמ קר חתפהו סאמחה

!תוקתנתה אלו תורבחתה ךירצ לארשי םע
!םע לאשמב םאו תוריחבב םא - םעה ינפב "תוקתנתהה" רבד תא איבהל ןורש לע היה הבוח
.היתואצותלו תוקתנתהל תירקיעה תוירחאב אשונ אוה - וב תורצפהה לכ ףרח ,ןכ השע אלשמ

לבקל הפצמה ןורש ,ךכ םשל םישוחנ םיגיהנמב ךרוצ שי ,רורטה המחלמב התע ןותנ םלועה
ןכש קתנתהלו ךישמהל וילע ץחלה רבגי בורקב ...רצקו דודמ ןמזל ךא ,םייוגה ןמ םלבקי - םיקוזיח
.הרומת אללו "הרוחסה" תא קפסמ אוהש רבתסה

םרפ אוה - ולש םעה תא קזחל םוקמב
.החירב םייק השעמלו םיחרזא הניפ אוה - רורטב תוכהל םוקמב
.םורח תותעב םעב ערק םירצוי ןיאש ןיבהל וילע היה ,איבצמכ
דודיעל הביס םהל ןתנ ןורש התע - ימלסומ רורט הכומ רוזא אוה ת"הזמה
...הרטמה ןמ קלח וגישה םהלש םידיהשה
.ונביוא יפאב םדה חיר תא הלעת - לארשי םע תא - ונתוא ביצה ןורשש הסונמה תדמע
ישפוחה םלועה דגנכ ימלסומה רורטה לש יתועמשמה ןושארה גשיהה והז השעמל
.ףסכ לש שגמ לע ותוא שיגה ןורש
,םיינויצ םיכרע תלעב הרקי הייסולכואב ןורש דגבו רכמ ,עגפ - ךכ ותושעב
.תדלומה תמדא םתמדאבו םתונמאב קובדל אוה םצפח לכש הייסולכוא
!שאייתהל אלו לופיל אל םילחנתמה רוביצל יחאל ארוק ינא
...בר ךרדה דועו .. ,םכל קוקז לארשי םע

בהל ילתפנ

7-8-2005
ידוהי טסירורט

:הע/אקוהה .1
!הדוקנ - ידוהי טסירורט אוה - הדאז ןדע

לארשי תלשממ ירש לכ לש אלמ יוניגל איבמ בעתנהו ינחצרה והשעמו ,הזה טסירורטה
.ךומכ ינומכ ילארשי חרזא לכמו רוביצ ישנא ,אבצה ישאר
.תולוכשה תוחפשמה לבאב תופתתשהו םימוחנת חלוש ינא ,ןאכמ
."הביא תולועפ יעגפנ"-כ םיעגפנב תוארל הרוהש הלשממה שאר השע הפיו קדוצ

התסהה .2
לארשי ייברע לש הנוילעה בקעמה תדעו תררחשמש םירבד תא ארוק ינא רקובה
...םחאפ לא םואמ דאאר חאלס ךייש לש וירבד תאו

!תיסמו הבלמ טירסת םימדקמ םהש איה יתשוחת
רוביצה תא עינהלו איבהל איה םהלש הנווכהש איה - םירחא םיבר לש ומכ - ילש השוחתה
!לארשי תנידמב הדיגב םיעיצמו םיברקמו תונפקות לש םישעמל לארשיב יברעה
םמצע לע "ןגהל" םהלש םיכרדה תחאש רפסל עדוי יוואתבנע דבע םהלש רבודה ,ןכש
רוביצה דציכ ארק אלו האר אל ,עמש אל אוה םאה ...תוחפ אל ...הדפיטניא לש ךרדב איה
?טסירורטה תא הנגמ ידוהיה
םיחצרמה תוחפשמל תירטינמוה הרזעב "קרו ךא" תקסוע ותעונתש דאאר חאלס קידצה חיישה
...אוהה םויב - ןימיה ינוציק תנגפה לומ לא באב 9:ה םויב קנע תנגפה םייקל עיצמ
?םימד תכרעמ ךכמ ןימזמ אל אוה םאה
הז יכ םערפשב - תמ ידוהיה טסירורט אצמנ דציכ ורקחיש ןפוא םושב ןכומ אל ,הכראב כ"ח
?... עוריא עוגיפ לכ םירקוח אל ונא םאה ...יברעה בוחרה תא סיסתי

?הזמ דומלל ןתינ המ
!ויגיהנמ ידי לע תסומ ץראב יברעה רוביצה :יתועמשמ דואמ דחא רבד

האירקה .3
:תויהל תבייח יברעה רוביצה ןמ ילארשיה רוביצה תשירדו ,לארשי תנידמ חרזאכ יתשירד
!תוחורה לכל םכיגיהנמ תא ופיעה
!תיסמה םהיפ ומב ןיתשלפל םכתא םיברקמו ידוהיה רוביצה דגנכ םכתא םיסיסתמ םה - ןכש
ידוהיה רוביצב תטלחומ הע/אקוהו יוניגל הכוזה - עשפנ טסירורט לש םדה תא םידקורו םיתוש םה
...עויסל ףא םימייוסמ םירקמו המכסהו הטקש הנבהל - ירעצל םיכוז - םייברע םיסטירורטש תעב

רשג םניא םייחכונה םייברעה תסנכה ירבחו תיברעה תוגיהנמהש ועדתש בושח ,לארשי ייברע
,אלא ,תילארשיה היווהה ןמ קלחו ףתוש שיגרהל לארשיב יברעה רוביצל םימרוג םניאו םולשל
,תיינבנה םצראב - ןידבו - האולמב "הבישה תוכז" םייקתת לארשי ייברעל וב םויה תא םיברקמ
.ןיתשלפ

בהל ילתפנ


28-07-2005
!תיחכונה התרוצב - תוקנתהה תא רוצעל הבוח

!יגטרטסא ןוסאל לארשי םע תא ליבומ ,ןורש לאירא
!ןוסא תרה איה - םיינשל לארשי םע קלחנ הב הרוצה
ןוממהו הידמה יריבא ידי לע אשינהו לאמשה הנחמב הבוגמה ןורש דחא דצמ
יתרוסמ יתדה הנחמה לכ השעמל םתיאו תיתד תינויצה השיפת לעב הנחמה לומ לא
.ינמואל הנוכמה הנחמהו +

...םיחרזא תמחלמ ףס לע - הזכ יבטוק בצמל םע איבמ התא רשאכ
םהיתוברח םידדחמו םייניע םישטול ץוחבמו םינפבמ ונביוא ,דועב
!!גיהנמכ תלשכנ

...תוסייג םויכ ןיא ,ןורש לאיראל ,ןכאו
...יוניפה רמגל דע - ותוא ץמאי לאמשה
..הגיסנו יוניפ שורדלו - םיברעה תושירד תא הנמאנ גצייל ךישמי וכרדכו
המינפ ובלב דחא לכ ,ןכש ,לבח ול ונתי אל - דוכילה ישנא ,ןימיהו
.תוקתנתהה ךילהת רבעל לבוה הב ךרדה םע םלש וניא

:תואבה תויורשפאה תשולשמ דחא םייקל בייח היה ןורש
.יזכרמ אשונכ תוקתנתהה תא תולעהל זאו ,תוריחבל ןיתמהל .א
.יזכרמה אשונה איה קותינה תעצה רשאכ - תוריחבה תא םידקהל .ב
.םע לאשמ םייקל .ג

:ןורש רמ ידי לע םיאבה םירבדה ומיוק ןכ ךרדה ךלהמב
["א"ת ןידכ םירצנ ןיד"] ןורש רחבנ היפל - עצמה לש קימעמ יוניש .א
!רחובה תא היימרה לובג לע השעמל אוה - יטסרד הכ ייוניש
דוכילה זכרמ תטלחה תלבק יא .ב
םירש ירוטיפ .ג
םירוטיפב םימויא .ד
רתיה ןיב - העבנ הזה ךלהמל ןורש לש ותסינכ םאה קודבת הירוטסיהה .ה
.רבעב ןוכיש רש ותויה תפוקתמו תוריחבה יכלהמב תורושקה תוישרפמ ץלחיהל ונוצרמ

תדגונמ איה םיבר םיחרזא רובעש הרטמל ל"הצב שומישל םידע ונא ,ףסונב
...היביואמ לארשי תנידמ לע ןגהל תנמ לע ל"הצב םיתרשמ ונא !ודיקפתל
םיביוא -כ םילחנתמה תא תוארל ובתונ םעב םיקלח ...ךרדה הרצק ןאכמו

ןוויכה תא הדביאש הנידמ לארשי תנידמב םיאור ןימיה הנחממ םיבר ,דגנמו
,היכרעו היטרקומדב יניצ שומיש ,םיספה ןמ הדירי ,תורקפה לש לולסמב איהו
לבקל ולכוי אל יתובשייתהה ,ינויצה ילארשיה רוביצה ןמ םיבחר םיקלחש איה תירשפאה האצותה
!היכרע תא הריקפמ הנידמה הב הרוצה תא
.ל"הצו לארשי תנידמ יכרע
.לארשי תנידממ ינחורו ימינפ קותינ קתנתהל םיברל םורגי ,קותינה
!חלסנ יתלבו םוצע היהי ילארשיה ןסוחל ונלש דספהה

בהל ילתפנ


 

5-7-05
תוקתנתהה תא תוחדל שי

תואבה תוריחבל ןיתמהל ןיפילחל וא םע לאשמ רשפאל בייח היה הלשממה שאר
.תירקיע המגמכ תאז ביצהל ,זאו

!לארשי תנידמ ןוחטב איה ןאכ היולתו תדמועש תירקיעה היעבה
,דכולמ היהי הנחמהש בשוח ...המחלמ תעב
לשכו - רורטה תא רגמל חיטבהש ,הלשממה שאר אב
.ונלש היטרקומדה יללכב תורשק עגופו
!תסנכב בור קר הנניא היטרקומד
.המכסהו דוסי יכרעב הבוגמ תויהל תבייח היטרקומד
אוה ןכש ,היטרקומדה יכרעב ןוכנ אל שומיש אוה השע ןורש רמש המ
.םירוטפ ףאו םירש לע םימויא ,יטרקונכט יוניש ידי לע תוטלחהה ןמ קלח ריבעה

!הבחר המכסהב הבוגמ תויהל תבייח היטרקומד
עצמה ךמס לע וב יתרחב ינא ךא !ותוכז ,ויתועד תא ףילחהל ןורש רמ הצר
.ותריחב ברע עיצהש
הזכ ךלהמ לע ךא ,ותוכז ,םיינוציק תומאתהו םייוניש עצבל שיש ןורש רמ ןיבה
.הבחר המכסהב הבוגמ תויהל
...תוריחבל ןיתמהל ,םע לאשמ םייקל ןובנו םכח היה

:הז אוה בורקב תורקל דמועש המ
!רורטל ענכנש לבלובמ םעכ גצונ - ביואה ינפ חכונ
!הקומעו השק העירק ונלצא םייקתת - רורט תולועפ חכונ
ןושארה וקה תא הריקפמה הגיסנ םייקתת - רורטו םי"רמצפו המיחל תולועפ חכונ
.םינגוממ אל - םיבושיה לש
םיקוקז ונאש םישרושו םיכרע לעב רקי רוביצב השונא העיגפ םייקנ - הערכה יא חכונ
!ונל קוקז אוהו ול
ןורש רמ לכוי אל בורקבו ןכתי - םלוה אל ובש יטרקומדה ןיינעהש הזכ ךלהמ חכונ
.יארחא יתלבו םלש אל לבלובמ ךלהמב עקתנו ...הלשממה שאר תויהל

!דחיב לועפל ונלש תלוכיה תא תדחאמ היטרקומדב העיגפה
,ןוסא תרה איה תלקולק היטרקומד

רזודולובו רוטטקידכ ןורש רמ תא דימעהל רשפאל הלוכי הנניא היטרקומדה
...ולש םעה ןמ םיקלח דגנכ
!ןאכ םירסח ולאו - רסומ יכרעב הבוגמ תויהל בייח - יתמוארט הזכ ךלהמ
...ךלהמה םע םימלש םניא םידוהיה רוביצה ןמ םימוצע םיקלח
...תוקיפסמ ןניא תובושתה

םוגפ ךלהמ םויק רחאל הלשממה שאר תויהלו ךישמהל לכוי אל ןורש רמ
.לארשי תנידמב תיחרזאה היטרקומדה תשיפת לע רתויב תושק תוכלה ול ויהיש
לש המירפו ןכוסמ םידקת והז ,ןכש ,תוקתנתהה לש הייחד אוה עגרכ ירשפאה ןורתפה
.ונלש הנידמלו םעל רתויב הבושח המקר

בהל ילתפנ

27-5-2004
רעוכמה דהוא

...אצוי בוש הז
תוברת ןותיעב טטוצמ אוה ךכ ..."המחלמ יעשפ םיעצבמ םילארשי" :ןירהנ דהוא ןדקרה םעפה
.ידנק
בדנתמ אוה םש ,םימוסחמב לשמל םירושק שחנל הצור ינא ןירהנ רמ רבדמ םהילע "םיעשפה"
ונתוא םיניוע דואמ ויה םה - "סטוו" ןוגרא ירבח םע םימוסחמב יל ונמדזהש םירוקיבב .םגרתמכ
.םסינכהל היה רוסאש םיברע ץראל סינכהל עייסל וסינ םה םימעפ רפסמבו ,םיבדנתמה םילייחה

המכש ינוציקה לאמשה תשיפת םע בלתשמ הזו ןכתי ,דירחמ קזנ ונל םרוג שיאה יתכרעהל
.רחא עקר לע תאז ןיבהל לוכי ינניא ,םיברעל בוט רתוי היהי םידוהיל ער רתוי היהיש
."םהב תופוצ םהלש תוהמיאה רשאכ קר םיעגרנ םילארשיה" :ףיסומ אוהו...

?רורטב המיחל לע ?רבדמ אוה המחלמ יעשפ הזיא לע
?ויעפומל עיגהל להקלו ןאכ דוקרל ול םירשפאמש םימוסחמ לע
...םהב םילפטמ ןכא לארשי תרטשמו ל"הצו ,םימייק הרפה לש םידדוב םירקמ ,ןכש
.לארשי תנידמ תמייקמ םתוא "המחלמ יעשפ"ב רבודמש ךכ לע רבדמ הארנכ ןירהנ רמש ,אלא
!רומח הזו
םימוסחמב םישוע ונאש המש - ישיא ןפואב ןיבהל מ"ע ישיא רורט עוגיפ רובעל בייח אוה םאה
!המחלמ עשפ והז עודיכו ,םיחרזא יפלכ רקיעב ןווכמה רורט דגנכ המיחל אוה

יאניתשלפה דצה הז רורטב זחא רפמה דצה ,םירדסה לע תורבדה ךות הצרפ רורטה תמחלמ
!הרומחו הללמוא ותועיבק ,ןכלו
...לארשי תשפכהב רושק ל"וחב תויוליעפה סיטרכ ,םיבר ומכו ,ןכתי
!םשמ - לארשי תנידמ דגנכ ותוליעפ םא ךישמיו - םולש ונל דיגיש היעב יל ןיא
םיאפוריאה םויכ םישמתשמ הב העיבק איה "המחלמ יעשפ" םע ונתוא תרשוקה העיבק ךא
...תורחא תופוקתל ) (antidoteטודיטנאכ

!םדא תויהל שי הליחתש [םילודג] םינמא יפלכ ילש השוחתה
???רפכל לכוי בוט דוקיר םאה ,רעוכמ השעמ השע טושפ - הזה שיאה יתניחבמ

בהל ילתפנ


10-4-2005

!םעה לאשממ תדרל אל

.רורטה םויא תא עירכהל ,ידי לע םג - רחבנ ןורש
...ויתוסיפת תא יטסרד ןפואב ףילחה שיאה ,ותנוהכ ךלהמב
[לשמל יוניש] םילודג םיפסכ רובע לביק םתוא תולוקו םיברעה תולוק ,הדובעה תגלפמ םע רבח
.תויוקתנתהה רבעל רהודו

הדימעה תלוכיב רתויב בושחה אוה תודחאה ביכרמש תעדל ךירצ ןורש איבצמכ אקוודש ,אלא
...ןחבמ ימי ונל ונוכנש תעב רקיעבו ...המיחלו המחלמ תעב רקיעב ... !ונלש

םע לאשמ לש ןחבמב דומעל םינוכנ םהש המב לכ לעמ ועידוה םיבשייתמה ,םילחנתמה
מ"ע ולו םע לאשמ ןורש ךרע אל ןכ םא עודמ - תאז הרמא םהלש תוגיהנמה לכ השעמל
!ןוסא תורה תושוחת עונמל
םישדוח רפסמ דוע ןיתמנו ואוב ...רדסב ...ןמז חיוורהל ,בכעל התיה "םהלש" הרטמהש חיננ
הרקי המ - הניפל םילחנתמה תא הקחדו לאשמה תא המייק אל לארשי תלשממ םא ירהש
תועיגפ הנייהת הלילחו סח וא םישנא ועגפי םא הרקי המ ?המילא תודגנתה היהת יוניפב רשאכ
!םרגיי קזנה - ורזעי שממ אל "תועבגה רעונ"-ו "ינוציקה ןימיה ןמ םה" ומכ תואמסיס ?שפנב
קזח ןיערג םהש תודוהל םיבייח ...- םיינוציקכ םיארנ ירבחמ םיברל םא םג - ,םילחנתמה ,ףסונב
...ועיגי דוע ירעצל רשא...תוערפ ויהי רשאכ םיצחל לומ ןתיא דומעל לכויש ,דימע
!ןוכנ לוקיש הנניא ...ולש יתשיפתה רדגל ץוחמ לא הזה דחוימה הנחמה לש הקיחד
!םדבכל שיש םיקומע םיישגר םייצולח םייתד םיביכרמ ןאכ שי ,ןכש
!תורחא תותדב רבודמ רשאכ תאז םידבכמ ונא
תוקתנתהה דעב ועיבצה תסנכה ירבח תיברמ ,יטרקומד ןפואב ערכוה רבדה ,ןוכנ
,ול קקדזי דוע לארשי םע - הזה רוביצה ןמ קתנתהל ילבמ תוקתנתהה תא עצבל רשפאו ןתינ ךא
!םידונמכ המוארטה תא רובעל םהל חינהל ונל רוסא
.םע לאשמ עצבל הלשממה שאר לע היהי הבוח

האלה המ
המדנ היהי רשאכ ,"ינונבל" תצק בצמל התע איבת הערכהה-יא ,המייתסה אל הדפיטניאה
רתויב עורג המיא ןזאמ םייקתי ...וביגי םה - ןוכנ אל הלעפ לארשי יכ- ביגהל שיש םיטסירורטל
המצעמה לומ ןויוויש לש גשיהב וכזי םיאניתשלפה םיטסירורטה ךכבו ,הערכה יא לש ונרובע
."לארשי תנידמ" תארקנה
אובי ...תוקתנתהה רחאל ...הוויק ןורשש המ תא ונל קפסת אל הנאקירמא-לאטוטה היצטניירואה
אוה ףסונב !בור אל רבכ אוה דוכילה ךותבש הביסה בקע לופית ןורש לש ותלשממ ..םיבלש דוע
םהש שדחמ םעפ לכ חיכוהל יתחפשמ חרכה רצוי הזו ןוממ לש תוישרפ רופס ןיאב םיכורכ וינבו
...םירשכ תצק
בוש ורכזי לארשי ייברע ,ונלש הדימעה תלוכי תא תפסונ םעפ וסני םיברעה השלוחב היהנ רשאכ
.ליבקמב הרקי הזש ןבומכ - םהלש בויבה תויעבב

!יחרכהו ינויח אוה םעה ןמ טדנמ תלבקו לאשמ םויק-יאש ,עבוקו בש ינא - הזה עקרה לע
!לארשי םע לש הדימעה תלוכיב עגופ תוריחבה וא לאשמה םויק-יא
דוכילה תשיפת םא םעה תא ליבוהל טדנמ לבק ןורש ןיטולחל התנתשה תיטילופה הפמה
לבקלו תשגל וילע ךא ,ותדמע תא תונשל האלמה ותוכז ...םירחא תורוניצל רבוחמ אוה םויכ
.םעה תמכסה תא שדחמ

בהל ילתפנ

12-2-2005
תאזה המחלמה תא ונספספ
:ונמצעל ריכזנו ואב
.ולסוא ימכסה לע מ"מ תעב החתפנ ,הדפיטניאה תמחלמ
ףסונ יתמחלמ בוביסב ךרוצ שיש - הרקו תבשוחמ הרכהל ועיגה םיאניתשלפה
םשב 10 ןב דלי וגרה ךשמהב ,תיבה רהל ןורש לש ותיילע תא יניצ ןפואב ולצינו
.יאניתשלפה בוחרבו םלועב לבקתה הזו דלי גרה ל"הצש הנעטב - הרוד דמחומ
...םולש ירדסה לע םינוידה תעב םיאניתשלפה תמזויב החתפנ ,תאזה המחלמה ,רמולכ

- הערכהל עיגהל ךרוצ היה רופיכ םוי תמחלמו 67-ו 48-ב ומכ ,ןכלו
!רגתאב בטיה ונדמע אלו הערכהה הזה בוביסב ומייק אל ל"הצו לארשי תנידמ
.םיאניתשלפה תניחבמ "המלתשה" רורטה תמחלמ ,רמולכ
- םתניחבמ - םלתשמ דימת הזו - דדמ אל הז םתניחבמ עשפמ םיפח םישנא לש תוומה אשונ
.םידוהיה לומ לא תמייוסמ "החלצהה" תדדמנ רשאכ

!!בוט אל אוה וישכע הרוקש המ
!םמלשל ונל רוסאש םיריחמל םיעבטנ ונא רדסה "תונקל" תנמ לע
!הזה בוביסב המייקתה אל ,רומאכ וז ךא - הערכה תמייקתמ התיה ולא םיבידנ תויהל היה ןתינ
.תיסחי רצק ןמז ךות 3 'סמ הדפיטניאל םייופצ ונא ןכלו

:עשפמ םיפח םיחרזא תחיצר לש תוביסנב הבייחתהו !תירשפא התיה רורטה תערכה
ומשל חצר היה חצרה - םיקטוקסידו תודעסמ ,םיסובוטוא יעסונ ,םינקז ,םידלי
!תושונאה דגנ עשפ אוהש "םע חצר" :רדגב הניהו התייה םידוהי חוצרל םיאניתשלפה תמחלמ
יחרזא לע תואיכ ונגה אלו - ונל שי התע - אבצו הנידמ ונל התיה אל זא ,רבעב ונל הרק הז
.לארשי תנידמ
?םויה םיעדוי םיטסירורטה המ
.רורטב - לארשי דגנ חווט תכורא המחלמ להנל ןתינש .א
.ףוסבל ולפקתי םידוהיה .ב
...תמלתשמ הגירטניא לכ לומ םי"רמצפו םימאסק ירי לש - המיא זאמ םייקתי .ג
.ביגהל רהמת אלו ןזאמ-ובא לש וירוביד תא הבגת לארשי תנידמ .ד
דימתמו עובק ןפואב םהב בנזלו םהב חוצרל ןתינש ולגרתה םידוהיה .ה
["תלבסנ רורט תדימ םע תויחל דומלל ךרטצנ :ל"הצב ריכב]
ןבה וא תבה תויהל הלוכי "תלבסנה הדימ"הש ןובשחב חקל אוה םאה ?תלבסנ רורט תדימ הש המ
?ולש

[םימדוק םירורחשב הרקש יפכ] ובושי בורקבש - !םיחצור רורחש
.םייניצר אלכ ונלש טפשמה תודסומ לש יטפשמה דמעמה תא דימעמ -
.ינומה םיריסא רורחש םייקתמ -שולש -םייתנשל תחא
ךכ ןכש רתוי ףא רומח ילוא הזו - םיחטשה ןמ םילעופ תסנכה ,ףסונב
.ונב - םהלש ,תידדה תילכלכ תולת תמייקתמו ונלשב םהלש הלכלכה תרשקנ
םיארחאכ רכונו הנבינ ונאו תויה ינסרה הז ךורא חווטל ךא ,תומייוסמ תותילעל םיאתמו חונ הז
,הזה ןיינעב סרפ ןועמש רמ שגרתמו םעפנ המכ בל ומיש ,םהלש הלכלכה לע
איבמ רורטה ןמ וששח ...ונילא הנפוי רורטה - םהלש הכלכל גאדנ אל םאש עדויו שח שממ ןועמש
.תושרל תילכלכה הרזעה ןיינעב יאניתשלפה רבודה תויהל םויה ותוא
.
.חילצהו - הצר רורטהש המ קוידב הז ,יתובר
.ער היהי םידוהיל םג - בוט םיאניתשלפל היהי אל םא ,דוכלמב לארשי תנידמ
תובר םינש דוע םייופצ םיאניתשלפה םעלש םיעדוי ונאש ןוויכ - ונל העורג תאזה האוושמה
ונב םדיתע תרישק ,ןכלו - םהלש תויעבה ןמ תיברמ לש ןורתפ יא ,רורטב קוסיע תוביצי יא לש
גישהל ולכות אל םתא" :ומכ םירבד ונל דיגהל וימודו ןזאמ-ובא תא איבמ הזו ...רתויב רומח
. . . םייפכ םיאחומ ונלצא םיברו - "ןוחטיב םכל חיטבהל םילוכי ונחנא קר !ןוחטב

!!!יאניתשלפה טקייורפה תא םירהל לכות אל לארשי תנידמ
.םמע רחס םויק ךות ,ברע תונידמ ,םירצמ...יברעה םלועה לומ םהלש הלכלכה תא חתפל שי
יוניש הז ,יתובר ...ןאכ ןתחתמ ךשמהבו ןאכ ןשי םקלחש םילעופ 100000 תסנכה לע רבודמ התע
...םיאניתשלפל קר תודובע ןנשי וב - םילטבומ הבורמ םע תויהלו ךישמהל ונתוא דמלמ - יפרגומד

:תושעל המ ןכבו
הזו ונלשמ םהלש רובטה לבח קתינל לועפל רמולכ !ונדיתעב םדיתע תא רושקל ונל רוסא .א
..םיאפוריאה תרזעב םהלש תא ונבי םהש ךכ לועפל 'וכו תואקנב ,תרושקת ,למשח :ללוכ
!יתבר ןפואב - תיאניתשלפה היעבל תונורתפ תתל ונדיב ןיא ךא - םולשב םיכמות ונא .ב
אל םלועמ תינויצה המישמה !ונלש קסעה אל הז - יתובר לבא םינלאמש המכ עיתפי הזו ןכתי
!המישגהל ונילעש הרטמכ תיאניתשלפה היעבה תא הרידגה
תא םרובע חותפל :לשמל] יברעה םלועל ןיינע אוה תיאניתשלפה הנידמה חופיט לש הזה ןיינעה
!ולוכ םלועל ... ללכבו האיצמה לע וטועיש - םיאפוריאל [יניס
םירחוס ןאכל סינכהל ןיא - "בג לא - בג" םירבעמב קר להנתי אוה ךא לדגיו היהיש בוט ,רחסה .ג
.הזב אצויכו םיבכר
!!!םיאניתשלפ םילעופ לארשי תנידמל סינכהל ןיא .ד
!הזה בוביסב רצונש הערכהה רסוח בקע רומאכ - אבה בוביס ןמ ולוכ בושיהו ל"הצ תא קזחל .ה

בהל ילתפנ

19-1-05
תורדשב םימסאק
...ךשמהל לוכי אל הזכ בצמש רמאנ רבכ
..תולובכ ןניא ל"הצ לש וידיש - מ"הור ידי לע - רמאנ רבכ

!תורדשב םיחצרנ םידלי ,ןידעו
...הזע לבח לע םירונ םיר"מצפ

...םירבדמו...םירבדמ ונחנאו
הנעמ היה אלו וחצרנ הנגה אלל םידוהי ...האושה תפוקת תא ריכזמ תצק
!לעפומ אל הנעמהו - הנעמ ונל שיש ,אלא
!לארשי תנידמ יבשות לע הנגהב הדועי תא תאלממ הנניא תאזה הלשממה ,ןכ לעו
?ול עירפמ ימ ...ץורית הז ןזאמ ובאש רורב
!ןוכנ הנעמ תתל תבייחו הכירצ - ל"הצ תועצמאב - לארשי תנידמ
..ולשב ךישמיש אוה ...ןזאמ-ובאל ורשק אל הנעמה
.ונלשב ונא
..ןזאמ ובא דגנכ הנניא םיטסירורטה דגנכ תישממ הלועפ
!תורדש ידליו יבשות לע הנגה התרטמ

:תושעל המ
!העוצרה יככותל - הייסולכואמ - םימסאק ירי תרשפאמה העוצרה לכ תא תונפל
ועלקנ םה ןכש ...ועגפי אל םהש הגאד ךותמ םתוא הנפנ ונא - םיחרזא ,ןכ
םיליט ונילע םירוי ונממ - המחלמ חטשל
.!רורט עוגנ חטשכ זרכוי ,הנופמה חטשה
!טסירורטכ והומכ םש בבותסמה יאניתשלפ לכ - תועש 24 ינב םירויס וכרעי וכותב
חולישל תלעופה הילוח לכב תידיימ עגפיו םיאלג םע םירטפוקילה הלעי ל"הצ ,ףסונב
.םיר"מצפ וא/ו םיליט
.ריוואה ןמ ץיצפי וא - יריה תורוקמ רבעל הרי ל"הצ - עצבתיש ירי לכ לע
!םויכ םיאניתשלפה הייסולכואה לש הריחבה וז ךא - עגפיהל םייושע םיחרזא ,ןוכנ
תרבעהו םייוניפ ידי לע רומאכ - םיחרזאב עוגפל אל םיצמאמ השעי ןבומכ ל"הצ
.םינופמל היצטינסו ,הייתש ,ןוזמ

!םיאנת םוש אלל - רורטה תקספה תרומת קר םיאניתשלפל רזחות ןונח תיב לש העוצרה
לכוי אוה יכ ןזאמ-ובא לש ותבוטל לעפתו - םישדוח רפסמ ךשמהל תבייח וזכ הלועפ
.גשיה ותניחבמ איבי אוה רמולכ ...רורטה תקספה רחאל - ןונח תיב תעוצר תא ומעל "בישהל"

.הדגה ןמ תולועפ יבגל
!עוגיפ לכ רחאל - םילשוריל תוקישמה תויברע תונוכש תונפל שי ןאכ
.- 49 ב םויכ םייח ונאש הארנו תויה ,48 לש תוליעפל ךשמה ווהיו - ורזחוי אל תונוכשה

!המיא ןזאמ ווהי - ולאה תובושתה יתש
!םיחטש דוע ,תומדא דוע דיספי יאניתשלפה םעה
.םולה דע ואיבהש סאמחה דגנכ ןעטיו ויגיהנמל הנפי - ותוללמואבו

בהל ילתפנ


5-1-2005
בוריסה
!תימויק הנכס אוה בוריסהש תוירחאה אלמב רמואל ילע הליחת
- התע םיאור ונאש יפכ - המחלמ תעב ,המכח יתלב תוגיהנמ - ךא
!ונמויק תא תנכסמ איה םג
םימוגפ םיטרקומד םיכילהב עייתסמה הזכ ךלהמש ןיבהל ןתינ היה אל םאה
?קומע הזכ ערקל איבי ל"הצ לש וחתפל חנומו
?םיחאב קבאיהל וצלאיש םנוימדב םעפ ולעה םיסייגתמה םאה
?םהיתבמ תוחפשמ איצוהל וכרטצי ,םילייחכ - םה םעפ יאש ובשח םה םאה
גהנתהל ךיא לש תויחנה תורשע לבקמו רורטה תמחלמ תחת תרשמה הזכ לייח וחק
לומ התע ותוא ליעפנ ךיא - רורטב תברועמ אלש תיברעה הייסולכואה לומ לא תואנ
תונפל מ"ע הב דע לבקש תוארוהה לכ תא סומרל וילע היהי םאה - תידוהי הייסולכוא
?םידוהי םה יכ םיחרזא

!ןוסא הרה ךילהת איה - המחלמ ךות "תוקתנתה"ל הסינכה ךילה
!םעב ערק רוצי הזש רורב היה
?ותוא רוציל ןמזה הז התע םאה
!ירשפא ,אחינ - תידיתע תעב
הטלחה וזו תויה לאשמ וא/ו תוריחב םייקל שי םויה אובב ,ןיפילחל וא
!ונלש רוביצב םיקלח לע תכל תוקיחרמ תועפשה תלעב
םיניקת אל םייטרקומד םיכילה םימייקתמ ףסונב ,םימייקתמ אל ולא לכ רשאכ
!תישממ הנכסל ךפוה התע תוקתנתהה אשונ לכ

םיקש ונשבלו ...ערק ונערק ,ונרהזה ,םינברס וכותמ טלפ לאמשה רשאכ
.תינסרה הלועפ לש הלחתה הזש רורב היה הז
"תרחא תונברס" לע רבדמו םייניע לאמשה לגלגמ ,ןימימ םינברס םנשי רשאכ ,התע
...םירוסא םיגוסה ינש
:ךכ רמוא לידבהל יל רתוי םא לבא
!תרקפומו היוזב תונברס ,ונייהד !ביואה ינפ חכונ תונברס איה לאמשה תונברס
ףילחהל שקבמ יתייה תיתייעב תונברס יהוז !םיחא ינפ חכונ תונברס איה ןימיה תונברס
...תוטבלתה ,הבישחב ןאכ תונברסה תא
הנופיס לע םידוהי דועב - הנטלא תעבטהל תוארוה ןתנש ל"ז ןיבר קחצי רממ הפצמ יתייהש יפכ
.תואצותה לש הבישחו סוסיה םוש אלל תאזו ???....ףוחבו םיב םילוצינ לע ירי עציב ךשמהבו
ןוזיאל איבהל ...רבדיהל ,ןודל ,בושחל שי ...תנתינ וז רשאכו !הרוסא םיחאב העיגפ ,ונייהד
.תקולחמהו היעבה
ןוילע טפוש םוקי יתמ :הלאשה תא הלעתו !ערקה תא ביחרת ןאכ תויטפשמ תואכרע לא הכילהה
...םיחאב עוגפל םינאממה םינברס טופשל ,ברסמה

:וישכע תושעל בוט המ לש העצה ,ילגרהכ
[הילע רבדל ךישמהל רשפא] תוקתנתהה תא רוצעל .א
.ויתורוצ לכ לע רורטב המיחלב תוחוכה תא דחאל .ב
!לודגבו - ךוניחהו הרבחה םוחתב לועפל .ג

3-1-2005

!וישכע -תוקתנתהה תא רוצעל
!ונששח רשא תא איבמ ,ןורש לאירא רמ מ"הר ליבומ ותוא ךלהמה
!לארשיב ידוהיה רוביצה ךותב רומח עסשו קבאמ א