רוזחל הצור 
וישכע 
...הקיסומל 

  ןכוש ערזמ ץובק
.לאערזי קמע לש ובלב

,הכונחב םקוה ץובקה
ידי לע 1923 :תנשב
םיצולח תצובק
.היסורמ העיגהש

,םילהאב היח הצובקה
ןושארה ןבאה תיב
םקוה ,הנבנש
.הצובקה ידלי רובע

 


םיצולח
קמעב 

ימוקמ ןיערג ,הירגנוה ,הירגלוב ,הינמרגמ םילוע לש תומלשה וטלקנ ,ךשמהב
.היינשה םלועה תמחלמ לש םילוצינה יזוכרמ רעונו םידליו

,הייסולכואה תובחרתה םע ךא ,קמעה רמשמב הליחת וכנחתה ץובקה ינב
.ריעהמ םידליו םילוע ידלי ,ץובק ינבמ בכרומ היהש יכוניח דסומ הנגנ
."בצח" :היבחרמ ץובקב ףתושמה רפסה תיבב ידוסיה ידלי םיכנחתמ ,םויכ
."םיקמע" :ירוזא רפס תיבב ונצובקב םיכנחתמ ,ןוכיתהו םייניבה 'טח ידלי

,ערזמ שגפמ ,ערזמ ינדעמ :ןיטינומו עדי יריתע היישעת יפנע ופסונ ,לדג ץובקה
.רזעה יפנעו תואלקחה יפנע לכ םע דחיב תאזו תירפכ הניל ,2000 רולטמ

 

 

הנבנ 1925 תנשב
וירחאו םימה לדגמ
.הוורואהו תפרה
םויכ םישמשמ ,ולא
דעתמו ראתמה ןואיזומכ
:ץובקה תודלות תא


 
 

     ערזמ
   הנטקה

 

,ודויצ לכ לע םיעבראה תונשב ויח וב םלש ףירצ תוארל לכונ הנטקה ערזמב
,םירוטקרטהו תושרחמה תוחתפתה ,םינושארה לש הדובע ילכ תיירלג
.ערזמב םיבשייתמה יווה תא שדחמ הייחמה םלש דועיתו ץובקה לש "קילסה"

 

 
 

,תונורחאה םינשב
תובר דוסי תולאש תולוע
ייח תמאתהל תורושקה
.םירבחה ןוצר םע ץובקה
םייונישמ עבונ רבדה
,םייפרגומד ,םייתרבח
-יבשממו ילכלכ ישוק
הרבחה היורש הב חורה
.ללכב תילארשיה__ץובק
    םויה    

תוברתה תרוסמ םעו תירבח הרוצב תושדחתהה בלש תא םייקמ ,ערזמ ץובק
עיגמ בושח ןיינע לכו ןורחאה קסופה אוה רבחה הב ,תיטרקומדה
!ללכה תערכהל
דחיב םיגחה לכ תא םימייקמו תוברתה ייח תא דואמ םיבישחמ ונא
יצוביקמ המכ םע בולישב תלעופה תפומל ךוניח תכרעמ ונל שי .ץובקה תיבב
.לכב םירכינ ץובקה לש יפויהו יונה חופיט ,הביבסה

ערזמ ץובק לע פילק-ואדיו תוארל הנומתה לע ץחל