English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

!בוט הרטיג ןגנל דומלל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל    
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

 

םימדקתמל _

,םיוותמ ריבס ןפואב ןגנל רבכ םיעדויש ולא םה םימדקתמ_
.הריבס תינכט תלוכי םהל שיו תוריצי רפסמ ןגנל םיעדוי_

:םימוחת רפסמב תומדקתמה עיצהל לכונ םימדקתמל_

תודוסיה רופיש (1_
בצממ וניתועבצא תא ליעפהל לכונש לככ_
.רתוי בוט ןגנל לכונ ךכ ,רתוי ישפוח םיידיו ףוג_
םיפתושה םימרוגה לכל ת/עדומ תייה אל ןגנל תסנכנ רשאכו ןכתי_
.ץמאמ אלל הניגנל ךתוא איבנו דחאל דחא םהילע רובענ ,הניגנב_

םידויטא (2_
עיצמ אוה ללכ ךרדב ךא הריצי ומכ עמשנה (הפי) ליגרת אוה דויטא_
(לבנ ומכ הניגנ) 'גפרא ,לשמל .ירקע דחא ינכט םוחתב תקסועה הניגנ_
דועו (תותשק) וטגל תניגנ וא_

 
 

הניגנה רופיש ,ןכ !הריציה תא עדנ רבכש רחאל רקיעב םדקתנ ןאכ_
רבכ ונאש רחאל רתוי רחואמ בלשב קר אב ללכב תוריציבו םידויטאב_
לק תאז עצבל ךא לש הבישחב קוסעל םילוכי ,התעו ,הריציב םיטלוש_
.רתוי בוטו הפי_
_

ראוטרפר תיינב (3_
.להק ינפב הניגנל הריציכ י/ןיכת םתוא תוריצי תריחב_
,תוניחב וא ,םירבח ,החפשמ אלא ,םיטרצנוק להק אקווד ואל_
.םידימלת ינפב הניגנ (םירומל) וא_
ןוויכמ תאז ,הריציכ ןיכנ םתוא תודובעה תריחבב הבר תובישח שי_
רחבנ ןתוא תוריציה תעיבקב םידימלתה תא ףתשמ דימת ינא ןכלו ,בר ןמז ןתיא "הלבנ" ונאש_
.ונלש גוציי תוריציכ_
הריצי םגו ידרפס ,יסאלק רמוח ,קוראבה תפוקתמ הריצי ,הקיתע הריצי םיעיצמ ונא ןאכ_
םתוא ןיכנש ידכ םהלשמ תוריצי וא םיעטק בותכל םידימלתה תא םידדועמ ונא .תיוושכע_
.להק ינפב הניגנל הריציכ_
_
הקיסומב עדי (4_
.הקיסומה היונב ךיא םג םידמלמ ונא הקיסומב עדיה תא ביחרהל םיניינועמ ה/תאו הדימב_
תויקוחהו הנבמה תא דמלנ ,תומלוס לע דובענ םע לשמל ,םינגנמ ונא םתוא םירבדב ליחתנ_
.תומלוסבש_
:עדי םדקתמ דימלת לכש בושחש םימוחת המכ םנשי_
.םיחוורמ (א_
.תומלוס (ב_
.םיכופיהו םידרוקא (ג_
.רותלאו הנחלהב תוסנתה (ד_
_
.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל וא ?הרטיג דומלל הצור_
_

םיבשחמה יבבוחל :אבה ףדל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל