English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

!בוט הרטיג ןגנל דומלל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל___
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

הרטיג םורט !שדח_
'ה - 'ב תותיכ יאליגל_
__

('ה -'ג ) םיריעצ םידימלתל הרטיגה תארוהב םויכ רתויב םייתועמשמה םיחותיפה דחא_
!ישיא הניגנ ילכ םינובו םיביכרמ הדימלתה וא דימלתה הב תינכת איה_
.שארמ ונכוהש םיירלודומ םיקלחמ תיחרזמ הרטיג םינובו םיביכרמ ונא_
:יחרזמה ילכה םע יביטאיצוסא רשק הלמל שיש ןוויכמ תאז "תילארשי הרטיג" :םשה רחבנ הנבנש ילכל_
ונלש תילארשי הרטיגהש דועב תשק םע ןגונמה ילכ אוה אתילארשי הרטיגה :יתועמשמ אוה לדבהה "אתילארשי הרטיגה"_
.טרפמ תרזעב וא תועבצאה םע םיטרופ ונא הב תיחרזמ הרטיג םצעב אוה_
.הרטיגל וידוטס להנמ - בהל לתפנ ידי לע איה הטישה חותיפ_

 __

תרזעב ילכה תא הנובו ביכרמ דימלתהו ,שארמ דדמנו חתופ ןנכות ירלודומ אוה ילכה_
.תופרוצמ הנקתה תארוהב םירזענש - ולש םירוהה וא הרומה_
'וכו טרפמ םירתימ ,שטל ריינ ,םירמסמ ,קבד ,םיכותח ץעה יקלח :לכה שי הכרעב_
.הנבש ילכה דומילב בר ןיינע הלגי אוה ןכלו הנבש ילכל דימלתה רשקנ ילכה תבכרה ךלהמב_
דימלתה תא ןיכנ ךכבו הרטיגה תארוה יללכ יפל קוידב ילכה לע ןגנל דימלתה תא דמלנ ונא_
.תאז רשפאי דימלתה לש יסיפה ולדוג רשאכ רתוי רחואמ בלשב הרטיג לע הניגנל_
ילכל םיעטק רפסמ ומצעל רבחל תולקב לוכי הרומ לכ ןכ ומכ ,בותכ רמוח ונל שי_
,הזיחא יבצמ ותוא םידמלמו דימלתה תא םיניכמ ונא ,ךכל רבעמו יפוי הברה הזב שי_
.'וכו לאמש די ,הניגנ_
!ןורתפ ולאה םיאליגב דמלל םינכומה םירומל ןאכ עיצמ ינא השעמל_
םינהנ דואמ םידימלתה ,ןויסינה יפלו הריעז תורגנ םע הדובע לש היווח ונל תנתונ ילכה תיינב_
...ףסונ ילכ תונבל םיניינועמ תובר םימעפו ךכמ_
תללוכ תינכתב םייקה ילכה םג אוה תילארשיה הרטיגה אוה "תילארשי הרטיג" םינכמ ונא ותוא הזה ילכה_
."הקיסומ םע םישגפמ" :המשו רפסה יתבל ונחתיפ התוא רתוי_
תושר תינכתכ ךוניחה דרשמ ידי לע תצלמומ איהו רפס יתב 20 -כב הנש לכב תמייקתמ תינכתה_
.14 'סמ_

 

.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל וא ?הרטיג דומלל הצור_

תוניחבו תורגב :אבה ףדל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל