Concerts for all    

   

:םילודגלו םידימלתל רפוסמ טרצנוק  
הרטיגה
בהל ילתפנ :רפסמו ןגנמ  

    


.תידרפסה תיסאלקה הרטיגה לע רופיסו הניגנ לש שגפמ-טרצנוק
.ונגוניש םיעטקל הרואפתכ םישמשמה [בשחמ וא] DVD לש םיפילקב הוולמ שגפמה

:םינכתה

:הדגא
....הנושארה הרטיג הרצונ ךיא
..ןמא רגנ ותוריעצב היהש ןקזה היבאו הרטיס םשב הדלי םהל ויח תובר םינש ינפל"
...דרפסב עמשנש רתויב הפיה לוקה תלעב התיה ,איה ...רשואבו רשועב ויח םה
"...םהייח ונתשה זאמ ...םשגה ןמ הבוטרו הייולב הנקז השיא םתיב חתפב העיפוה דחא הליל

 

:הלאויוה
.םידוקירל הקיסומ :םילופכה םירתימה םעו תרטועמה ,הקיתעה הרטיגה איה

:דרפסב תיחרזמה הקיסומה
?הרטיגה ילילצב עמשנ הז ךיא - דרפסב היינבה ןונגסבש תוקסברעהו םירוטיעה

  :הטואלה
.הרטיגל - קוראבה ןמ הקיסומ

     

:ונידלה
...הלגי אוה המו ותודהי תא ריתסמה רמומ לש ותיבב ןגנמה ידוהי רענ לע רופיס

:היינגלמה
  
?הרטיגה תניגנ לש עטקב - תבהוא הרענו רוש ,םירווש םחול :םיבלושמ ךיא

רמש ימענ

:דוביעה
:הרטיגל ונלשמ םיריש
יקסרובמס לאינד לש - קמעה ריש
יקסנליו השמ לש - תוינלכ
רמש ימענ לש - הרטיג ינא
 רמש ימענ לש - יהי ול

  

    

:הרטיגל םידבועמ תוישופיח יריש המכ ןכ ומכ
All My Loving Here There and Everywhere Across The Universe

   

:רשק ורצ


                Your name: :ךמש      

                      Your email:  :ל"אוד            

         :ונל בותכ          

Email: lahav@mizra.org.il    04 - 6429756 :סקפ/לט     

:הלעפהו הרשעה תוינכת _
"ילש תיחרזמה הרטיגה"
_
 [...רושיקל]
  ...םישפוחלו רפס יתבל תוינכת
_

ידרפס חוחינ :ףסונ עפומ _
[...רושיקל]  ...הגרט ,סודנרג ,זינבלא :דרפס יניחלמ בטימ
_
."Music of Spain"
:DVD ושקב_

הרטיגל לטיסר :ףסונ עפומ _
[...רושיקל]  ...בהל -ו סובול.ו .ה ,סיוו ,רוס ,ךאב :תוריצי
_
."הרטיגל יתוריצי"
:DVD ושקב_

Home