__ןבל ףדב ךנה
__       ...דוע

 

,םולש_
.תנמדזמ היצמרופיא בותכלו םירבד ...דוע ףיסוהל לכונ וב םוקמ אוה הזה ףדה_
'וכו ןיינעמ רמאמ ,הרטיגהו הקיסומה םוחתב םיבושח םיעורא ,לשמל_
 

  :ראודב םתוא חולשלו ,םכלשמ םירמאמ םג עיצהל ולכות_

תילגנאב רבדמ םלועה תושעל המ ...תילגנאה לש ףגאב היהת תוליעפה רקיע_
.תילגנאב ליבקמה ףדל םכתוא ריבעי אוהו הזה חרפה לע וצחל ןכלו_

 

!דדיה !טנרטניאל הלע - הרטיגו הקיסומ רתא

1/10/99

__ רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב