By: Naftali Lahav

רתאב טווינו תואצמתה תפמ

IV ףגא
!בוטו ןגנל דומלל
  III ףגא
רומיל :תוקפהו רואל האצוה
 

II ףגא
English הרטיג ןגנל י/דמל

 

I ףגא 
ךוניחב הקיסומ 

וידוטס
הרטיגל

 

יתוריצי
הרטיגל

 

ןגנל
הרטיג

  

םישגפמ
םע
הקיסומ

 

תידרפס/תיסאלק הרטיג דומיל

הרטיגב ןגנל םידמול 
םיליחתמל
__
םימדקתמל
__
םיבשחמה יבבוחל
__
הירואית םג דומלל
__
:הרטיג םורט !שדח
__
'ה - 'ב תותיכ יאליגל ____
:תוניחבו תורגב __
הרטיגב תורגבל הנכה ____
הימדקאל תוניחבל הנכה ____
םינמאל - ראוטרפר תנכה ____

 

 

הרטיגל תוריצי - בהל .נ

הרטיגל יתוריצי
?הז המ ,רומיל
__
ולוס הרטיגל תוריצי __
םיבכרהל תוריצי __
תויתרומזת תוריצי __
:הקינכטו הקידותמ __
ןושאר דומיל רפס
____
הרטיג ןגנל ____
םידויטא 7 ____
!
םימדקתמל הבוח יליגרת 4 ____
?םיוותה תא שוכרל הצור __
___
הרטיגל םילטיסר
הרטיג - בהל ילתפנ
:ידרפס חוחינ __
סודנרג ,זינבלא
__
.דועו תוידרפס תוסנמור __
:הרטיגל לטיסר __
,ינינגפ ,סיוו ,ךאב
__
.דועו בהל ,סובול .ו .ה__
:דרפס תודהי ךותל עסמ __
םירופיס השולש
__
דרפסב יחש רענ תודוא__
.הרטיג תנגינ בולישב__
םירתא תיינב "רומיל"  
תימדת ירתא __
םייקסע םירתא __

 


 

!טנרטניאב רתויב הבוטה הטישה

הרטיג ןגנל
השיפתה __
בוט הז ימל __
םינמיסה בתכ __
הרטיגה ירומל __
:תינכתה יבלש __
How to ____
Privatization __
__
Combinations __
__
First pieces __
__
Notes __
__
My firat repertory __
__
הרטיגל וידוטסב ךשמה __

 
__

םיגוחו רפס יתבל 

הקיסומ םע םישגפמ 
תיחרזמ הרטיג תיינב
 
?הז המ __
דוסי תוחנהו תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __
םודק ירבע לבנ 
םודק ירבע לבנ
 
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
הקיסומ םע םישגפמ 
טנרטניאו םיבשחמ 

(ב"י - 'ה) בשחמ יגוחו תותיכל 

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה
__
הקיסומ םע הדובע
__
תישיא הדובע
__
טנרטניאב רתא
__
הקיסומ םוי 
רפסה תיב לכל 

םינמא םע תואנדס __
רפסה תיבב םיטרצנוק __
!ונמצעב - הקיסומ םוי __

ןגו תותיכל תינכת  
הריעזה הרטיגה __