:ןבל ףדב ךניה
   CONT@CT :הז רשק

ךדיצמ תוניינעתהלו רשקל חמשנ

ןופלט רפסמ תא םג ונל וריאשה_
!םכילא רוזחל לכונש םכלש_
סנכיהל םיניינועמה רפס יתבל _
.ונחתפש תוירוקמה תוינכתל_
דומלל םיניינועמה םידימלתל_
דמלל םיצורה םירומלו הרטיג_
.בשחמ םע הרטיג_
םיניינועמה םירומו םידימלתל _
:בשחמה תינכת םע דובעל_
הרטיג ןגנל_
ראוטרפרה םודיקל תוריצי ןה_
.הקינכטה רופישל רמוח ןהו_
םיניינועמה םירומו םידימלתל _
.הרטיגל םיוות תשיכרב_
,םימדקתמ ,םיליחתמ_
הניגנב תורגבל הנכה_
.ראוטרפר תדמעה_
...'ה התיכ דע ,םיריעצל תדחוימ תינכת_

הרטיג דומלל םיניינועמה םידימלתל _
.םייטרפ םירועשב הקיסומו_

[בהל .נ] הרטיגל וידוטס_
0216 :ד"ת_
19312  ערזמ ץובק_

<<<<<

:םיבתכמל ונלש תבותכה _

04-6429756 :ונלש סקפ/לטה _

  

                Your name: :ךמש       

                     Your email:  :ל"אוד             

     :ונל בותכ