:ןבל ףדב ךנה
__םי-link לש ףד

דוחי םהל שיש םינמאו םיאקיסומל ףד םיעיצמ ונא ,הזה רודמב_
.הרימא םהל שיו_
...תדמתמ המקהב אוה הזה רודמה ןכלו_
.הז רודמב ףד ךל םג דימענו ןכתי ,רשק ונמע רוציל םינמזומ התא וא ,תא םג_
:םירבד השולש םה ולא ,ןאכ ךירצש המ_
_^.הקיסומב רושקה והש לכ ןיינעב ךלש רמאמ_:טסקט .1_
.ת/קסוע ה/תא וב םוחתב ךיגשיה לעו ךילע םיטרפ וא __
.ךלש םיינש וא הנומת .2_
.ךילא עיגהל ולכוי םישנאש ידכ ,ךלש ינורטקלא ראוד לש תבותכ .3_

םודאה חרפה לע ץחל ןכלו תילגנאב אוה רודמה_
...ייב - תילגנאב ליבקמה ףדל רובעל תנמ לע_

.ןאכמ e-mail וחלש עיצהל וא והשמ לואשל םיצור התא וא תא םא_

__ רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב