הרטיגב - ידרפס חוחינ


הרטיג - בהל ילתפנ

 

Music of Spain  ידרפס חוחינ_
:דרפס יניחלמ בטיימ לש תידרפס/תיסאלק הרטיג תניגנב עפומ_
...סטלמ ,הגרט ,סודנרג ,זינבלא_
  ...הסנמור ,דורמנ ךלמה ,דקשה ץע :הרטיגל ונידל יריש_
:הרטיגל ידי-לע ודבועש םייטנטוא םיריש רפסמ בלשא ןכ ומכ_
...קמעה ריש ,רמש ימענ לש יהי ול הרטיג ינא ,יקסנליו לש - תוינלכ_

,תונחלוש המכ רזפל יאדכ ןכלו ידילוס אוה עפומה _
(: תרתפוכמ תוחפ תצק הריווא רוציל - ןיי תצק ,תורנ

/חלשנו
DVD ושקב _

_

Isaac Albeniz    

 
  Francisco Tarrega

 Ladino Guitar   


:רשק ורצ


                Your name: :ךמש      

                      Your email:  :ל"אוד            

                               :ונל בותכ                 

 04-6429756 :סקפ/לט    :רשקל תופסונ םיכרד
19312 ערזמ ץובק * 0216 :ד"ת   lahav@mizra.org.il :ליימיא

Home 

:הלעפהו הרשעה תוינכת _
"ילש תיחרזמה הרטיגה"
_
...םישפוחלו רפס יתבל תוינכת
_

הרטיגל לטיסר :ףסונ עפומ _
...בהל -ו סובול.ו .ה ,סיוו ,רוס ,ךאב :תוריצי
_
."הרטיגל יתוריצי"
:DVD ושקב_

Related Clip   םירשקה פילק