English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל יתוריצי

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל יתוריצי
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ ,רומיל
ולוס הרטיגל תוריצי
םיבכרהל תוריצי
תויתרומזת תוריצי
:הקינכטו הקידותמ
ןושאר דומיל רפס _
הרטיג ןגנל _
םידויטא 7 _
!םימדקתמל הבוח יליגרת 4
_
?םיוותה תא שוכרל הצור
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל םילטיסר
םירתא תיינב "רומיל"

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל
home :תיבה ףדל
רתאה תפמל

  

ולוס הרטיגל תוריצי_
בהל ילתפנ :תאמ_

דולרפ__
A-B-A :הרוצב בתכנ_
איש תדוקנל דע םירבגתמו םיכלוה סוי'גפרא תניגנב תחתפנ הריצי_
.דרוקא ץרפתי הב_
רתימה לע ןגונמה יטיאו ןידע ולומרט !דוגינ ,ינשה קלחב_
.םידבר השולש תב תוחתפתה ובו ,לוס :ישילשה_
.רתוי ץרמנ םעפה ךא ...ןושארה קלחל הרזח התע_

Download mp3
Second Mov. (3.6 MB)
_.ימ ,הר ,ודב הרטיגל הטנוס__
.םיקרפ השולשב הטנוס_
,וד - ל ןווכמ ישישה רתימה ןושארה קרפבש ךכמ חקלנ הטנוסה לש המש_
.ימ - ל ישילשה קרפבו הר - ל ינשה קרפב_
.הידולמב ירוקמ לופיטו ,לילצ ימקרמ ,תדחוימ היצפסנוק תלעב הריציה_
...םינשה םע הקינכטה תא תרפשמ םגו רתויב ההובג תינכט המר תשרוד_
.1991 תנשב ם"וקא סרפב התכז וזה הטנוסה_

_

Download mp3 (5.4 MB)      ...ןאכ וצחל ,ואדיוב הייפצל    ןענכ__
!יחרזמ ילככ הרטיגה_
.הרטיגל ןאכ ובתכנ חרזמה ןמ םיילילצה םימקרמהו םייחרזמה םיביטומה_
גיצהל לגוסמה ילככ תגצומ הרטיגה םג התע .אתילארשי הרטיגו ןונק ,דוע קר אל_
!ךכב םיהדהלו - םייחרזמ םיביטומ_

_

Download mp3
Full composition (2.9 MB)
downlmp3.gif (1856 bytes) Mama Yo No Tengo Visto__
,16 - ה האמה ןמ (ידרפס-ידוהי) ונידל ריש_
."תועגרתה" :םשב ותוא םיריכמ ונא_
םילילצה תניגנל דעו ןרפוסה םירתימ ךרד סבה ןמ ןאכ ןגונמו רוקמל ןמאנ דוביעבש ןחלה_
.סבו ומצע לע רזוחה עובק לילצ תרזעב אוה הניגנמה לש יווילה (םינומעפ טקפא) םיינומרהה_

_

דקשה ץע__
Arvolicos De Almandra
:ונידלב_
"יתומ םוי דע" :םשב םג הז ריש םיריכמ ונא_
.ולוס הרטיגל םעפה ,ונידלה תרישב םיקומע םישרוש םע ונידל ריש_
תולילקב ונגנל שיש ריש ותויה בקע עוציבב ישוק שי ךא ,ךבוסמ אל הארנ_
,תוטיינטסק יוקיח :תיממעה תידרפסה הקיסומה ןמ םיחוקלה םיטושיק וב םיבלושמ ןכ ומכ_
.םהינימל םירוטיעו םיטושיקו_
.ןוטוינ ירוגרג :ןיחלמלו הרטיגה ןמא ,ידידיל שדקומ_
_

דדונה__
The Vagabond :תילגנאב_
"...ףוע יננתי ימ" :םשב הז ריש םיריכמ ונא_
.ולוס הרטיגל הסרגב_
לילצ ינווג םע םינושלשו םידרוקא לש הכימת ךות ןרפוסל רבעמ זאו ,סבב הניגנמה הליחת_
.דדונה ריש :הריציה םשל הרושקה רוקינו תודידב השיגדמה הקימניד םירצויה_
:םידבר ינשב ךמתנה ולומרטב איה הניגנמה רשאכ ותומלשב ןגונמ עטקה היינשה םעפב_
.טלאו ,סב_
_

Kuando El Rei Nimrod  דורמנ ךלמהשכ__
.םהרבא לש ותדיל תא ראתמה 17-ה וא 16-ה האמה ןמ ונידל ריש_
םייונש אללו ףרה אל רזוחה ,ןשקע סב לע "תבשוי" ןושארה קלחב הניגנמה_
.רוקמה תניגנמ לומ לא_
ישפוח חותיפל דע ... םישימג סוי'גפראו הניגנמ לש בוליש שי ינשה קלחב_
.ןיזאמה לש ונוימדב ןגנתהלל הכישממה הניגנמה תא םירטעמה םידרורקא לש_


1 'סמ וי'צירפק__
...וטגל בושו ,וטגל ,וטגל_
.הרטיגב תושקה תוקינכטה תחא ,תותשק קר ,ןכ_
.לאמש די לש תלוכיה תא םדקלו רפשל תנמ לע הבותכ הריציה לכ_
...השק הז תרחא ,תררחושמ הניגנו בוט סיסב ךל היהיש אוה יאנתה_
!העתפה ךל הנוכנ - הנוכנה תוריהמב התניגנו הריציב הטילש רחאל_
(דיה בתכב םייק ,רואל אצוה םרט)_

2 'סמ וי'צירפק__
:הניגנ תוקינכט רפסמ תבלשמה תינכט הריצי_
קלחל הסינכו הצאהב וטגל לש 'גאספ זאו (Largo) יטיא ןחל םיבלשמה םיטנאנוסיד םידרוקא_
ילילצ לש טסרטנוק םע תוילוק וד תויאורה תועורת :ישילשה קלחל ליבומש ריהמ םינושלש לש_
(םיוותה תא תוארל םיבייח)... ילילצ ךושכשו םיאלמ םידרוקא_
_
ס'צנס הרייוואל 'גאמוה__
.החווצ דרוקאו ,ולומרט ,תולוק תכלוה םע םידבכ םידרוקא יכלהממ היונבה הריצי_
הריעב שעג רה תוצרפתהו המדא תדיערמ התמ רשאכ 10 - תב הדלי התיה ס'צנס הרייווא_
ץלחל וסינ רשאכ ץובב השארל דע הרובק התיה הרייווא .1988 תנשב היבמולוקבש "ורמרא"_
.הרמא "הריעצ ינא" יכ תויחלו ץלחיהל החיטבה היזיוולטה ימלצ לומ .התוא_
.הצלוחש רחאל ,םילוחה תיבל ךרדב התמ הרייווא_

הלכה האב הנה__
Here Comes The Bride     _
!בוט לזמ ?תנתחתמ יהשמ ?ןתחתמ והשמ_
הלכהו ןתחה םיסנכנ וב עגרה רובע דחוימב בתכנש עטק_
.םיאושנה תירב סקטל_
2001 ץיק - ןייטשנבור יראו הויז לש םתנותחב הנושארל עצוב_
.עטקה תא ןגניש טסירטיג םע ורשקתה ?םינתחתמ - םיהדמ_
 
יהי ול__
.בהל ילתפנ הרטיגל דובע - רמש ימענ :תאמ_
.הרטיגל בתכנ וליאכ ,יהי ול_
תנגונמ תויהל הלוכיש הריציכ הקיסומה תא דימעמ דוביעה_
.ילקיסומ עורא וא טרצנוק לכב_
רמש ימענ לש יממעה רישה תא בהל דבעמ - תידרפסה תרוסמל המודב_
.ינוכית -םי ילארשי ץרא חוחינ הריאשמה תילארשי הריציל_

    קמעה ריש _
תונש עצמאמ [ןמרתלא ןתנ :םילימ] יקסרובמס לאינד לש םיהדמה וריש "עגיל החונמ האב"_
.ולוס הרטיגל דובעב התע ...םישולשה_

    תוינלכ _
.ולוס הרטיגל ידוחי דוביעב התע - יראמד הנשוש תרמזה םע יקסלניו השמ לש וריש_
...ולומרטב ןגונמ רו'גמב ןומזפה ,עקרב יגורש יוויל לילצ םע תמרוז - רונימ הר - הניגנמה_

    הרטיג ינא `
יקסרודמא ינב רובע בתכנ - רמש ימענ :תאמ_
:בהל .נ ידי לע ולוס הרטיגל דוביע ןאכ_
.החיתפה תא םירצויה - והשמ םיירותסמ םידרוקא ינש לע וי'גפראב תחתפנ הריציה_
- הינש םעפו ילוכנלמו שיגר ןפואב םעפ :םיימעפ עיפות הניגנמה_
.הניגנמה תא םיפפלמה םירבעמ ירותליאב_


 
My Favorite Beatles Guitar 
 
10 Beatles' songs originally arranged for solo guitar by N. Lahav

1. Here There And Everywhere
2. While My Guitar Gently Weeps
3. All My Loving
4. Across The Universe
5. Lady Madonna
6. We Can Work It Out
7. It's Only love

8. Here Comes The Sun

9. Octopus's Garden
10. Blackbird

 

Get it Online now...


  Here There and Everywhere
            
      Across The Universe
                              
            All My Loving

3 JAZZ songs For Solo Guitar  - Arr. N. Lahav 
 


םיבכרהל תוריצי :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל