...ונלש תוינכתה טקפסורפ


      
...2010 ץיק הליא ןיע לש פילקל

 שפוחל - הקיסומב תוינכת
.שפוחה תורטיג :וא ילש תילארשיה הרטיגה .1
.םודק ירבע לבנ .2
...תוארל ואוב -
הריעזה הרטיגה .3
!םכלצא וא ערזמ ץוביקב תולעפומ תויהל תולוכי תוינכתה
בהל ילתפנ :תוינכתה חתפמ

 

 
     


  

:תוינכתה לש רצק רואת
שפוחה תורטיג / ילש תילארשיה הרטיגה :תארקנ הנושארה תינכתה
.בטיה םימאתומ םיירלודומ ץע יקלחמ הניגנ ילכ הנוב ףתתשמ לכ
...הייפיצו תושגרתה רצוי תיחרזמה הרטיגה תיינב בלש
,רתימה תחיתמ ,ילכה רוטיע ,םישיטפה תומלה ,קבדהו ץעה חיר
.הנבנש הניגנה ילכל דחוימ ישגר רשק םירצוי ולא לכ ...לבקתמש םחה לילצה
.הקיסומב םינכת םע תורכההו הניגנה בלשל ךישמהל ןוצרה תא ןיעטי הז רשק
.הנטייקה םויס סקטב טרצנוק םייקנו - תיתרומזת הניגנ לש בלשל דע עיגנו ןגננ ונא

              
 "שפוחה תורטיג" :םשב תינכת ץירנו תונכומ תורטיגה תא ונא איבנ - דחא הלעפה םוי קר םכל םיאתמ םא


"םודק ירבע לבנ" :תארקנ הינשה תינכתה
.'ד דע 'ב תותיכ יאלג רתוי םיריעצל םידליל תדעוימו
הדוהת תביתמ יונבה םודק ירבע לבנ ומצעל ביכרי ףתתשמ לכ
.םימאתומ םיירלודומ ץע יקלחמ היושע
- םירתימ השולש חתמנ הדוהתה תבית ינפ לע
.ןיקתנש ןוויכ תוחתפמ השולש תרזעב
הניגנה דומיל תכאלמב ליחתנו - לבנה ינפ תא טשקנ התע
.רתויב םייסיסב בצק ינמיס וילעו וק ןייצמ רתימ לכ :םינמיס בתכ יפל
... חיש וד ןגנמ םינגנ גוז לשמל :םילילצב תרושקת יקחשמ םג בלשנ
ופוסבש םירבחהו םירוהה ינפב םויסה טרצנוקל עיגנש ...דע
 (: ותיבל לבנה תא לבקמ ףתתשמ ל

        

    

?ונלש תוינכתה לע דוע אורקל םיצור

:תינכתה לש רתאה יפדל
...םודק ירבע לבנ

  

:תינכתה לש רתאה יפדל
        ...ילש תיחרזמה הרטיגה

My Oriental Guitar  

:המשרה
.הטמלש ןווכמה ספוטב ךיטרפ תא אלמ .1
.םכילא רוזחנו - םיטרפ וריאשה - 04-6429756 :סקפ/ןופלטב ונילא רשקתהל ולכות .2
  edu@nl-guitar.com :ליימיאב םג רשפא .3
19312 ערזמ ץובק .0417 :ד"ת .בהל ילתפנ - הרטיגל וידוטס :ונתבותכ .4
054-7703833 :דיינל ורשקתה ידיימ ןיינעב .5

    
  

:רשק ורצ


        Your Name:   

             Your Email:  

           Your comments:    

םילודגלו רעונ ,םידליל רפוסמ טרנצוק _
הרטיגה םלועמ - תוארמו הניגנ הדגא
_
 [...רושיקל] 
הרואפתכ [בשחמ וא] DVD ןוטרסב הוולמ
_

ידרפס חוחינ :ףסונ עפומ _
[...רושיקל]  ...הגרט ,סודנרג ,זינבלא :דרפס יניחלמ בטימ
_
."Music of Spain"
:DVD ושקב_

הרטיגל לטיסר :ףסונ עפומ _
[...רושיקל]  ...בהל -ו סובול.ו .ה ,סיוו ,רוס ,ךאב :תוריצי
_
."הרטיגל יתוריצי"
:DVD ושקב_

Home