:ןבל ףדב ךנה
__?ןאכ םיטוונמ ךיא


,םולש_
:םילק םה רתאב תואצמתההו השילגה_
.םיפגא העבראמ יונב רתאה_
.םיפדל תוקלוחמ תוינכתהו תוינכתל םיקלוחמ םיפגאה_

home. :החיתפה ףדב וליחתה רדוסמ ןפואב םדקתהלו אורקל םיצור םתא םא_
_
.אבה ףדל רבעמ שי ףד לכ לש תילאמשה תיתחתב_
.םיאצמנ םתא וב ףגאה לש רתא תפמ שי ףד לכ לש ילאמשה דצב_
!הז עגרב םיאצמנ םתא וב ףדה לע עיבצי () בהבהמה רותפכה_

םיפדהו תוינכתה ,םיפגאה לכ תא תוארל םיצור םתא םא_
.ףד לכ לש תינמיה תיתחתבש "רתאה תפמ" רושיקה לע ץוחלל ולכות_
.םכתא םיניינעמש םיאשונה ןיב גלדלו ץופקל ולכות ,רתאה תפמב_
_
"CONT@CT :הז רשק" :ןוילעה ספהמ ראוד ונל חולשל דימת ולכות ,בגא_
04-6429756 :סקפ/לטב תורישי ונילא רשקתהל םג ולכות_
.םיענ טווינ_

__ רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב