Music Summer Programs 

הנטייקה טקפסורפ

...ונלש תוינכתה טקפסורפ  

 

 .ילש תילארשיה הרטיגה .1
.הרטיג ןגנל .2
...הלעמו םיפתתשמ 8 לש הצובק לכ רובע לעפומ תויהל לוכי

.םירהצ תחורא תקספה םע 15:00:דע רקובב 9:00:העשמ :תוליעפ תועש
.הרטיגל וידוטסב - ערזמ ץובקב ומייקתי תוינכתה
בהל ילתפנ :תוינכתה החנמו חתפמ

 

 
     


  ונלש תורטיגה תא הנבנ ךכ

:תוינכתה לש רצק רואת
"ילש תילארשיה הרטיגה " :תארקנ הנושארה תינכתה
.בטיה םימאתומ םיירלודומ ץע יקלחמ הניגנ ילכ הנוב ףתתשמ לכ
...הייפיצו תושגרתה רצוי תילארשיה הרטיגה תיינב בלש
,רתימה תחיתמ ,ילכה רוטיע ,םישיטפה תומלה ,קבדהו ץעה חיר
.הנבנש הניגנה ילכל דחוימ ישגר רשק םירצוי ולא לכ ...לבקתמש םחה לילצה
.הקיסומב םינכת םע תורכההו הניגנה בלשל ךישמהל ןוצרה תא ןיעטי הז רשק
.הנטייקה םויס סקטב טרצנוק םייקנו - תיתרומזת הניגנ לש בלשל דע עיגנו ןגננ ונא
םירהצ תחוראו הכירב ללוכ

.תקתרמ תילקיסומ היווחב תוסנתהל ןוצרו הקיסומל הבהא ול שיש ימ לכל המיאתמ תינכתה
.ילש תילארשיה הרטיגה

                  

.הרטיגב תירשפא המר לכל תדעוימו "הרטיג ןגנל" :תארקנ הינשה תינכתה
.םישדח םירבח םע - דחיב הניגנ לע שגד ךות - ףתתשמ לכ םדקל איה ןאכ הנווכה
...לילצה ,ץמאמ אלל הניגנ ,הניגנה תוריהמ ,ולש הקינכטה תא רפשל לכוי ףתתשמ לכ
הניגנל דע תויעיבר ,תולשלש תוגוזב הליחת ,דחיב הניגנ לע היהי שגדה ,רומאכ
.ןיוצמ םיעמשנש ולאכ ךא - םילק דואמ םיעטק לש תיתרומזת
תינכתה םויס טרצנוק םייקנ ונא
.ףייכל - הב ןגננ םגו - ומצעל תיחרזמ הרטיג ףתתשמ לכ הנבי תאזה הנטייקב םג ,בגא
  םירהצ תחוראו הכירב ללוכ

!לודגה שפוחב םג הניגנב קוסעל הצורו הרטיג ול שיש ימ לכל המיאתמ תינכתה
.הרטיג ןגנל

        

   

?ונלש תוינכתה לע דוע אורקל םיצור

:תינכתה לש רתאה יפדל
...הרטיג ןגנל

  

:תינכתה לש רתאה יפדל
        ...ילש תיחרזמה הרטיגה

My Ancient Guitar  

:המשרה
.הטמלש ןווכמה ספוטב ךיטרפ תא אלמ .1
.םכילא רוזחנו - םיטרפ וריאשה - 04-6429756 :סקפ/ןופלטב ונילא רשקתהל םג לכות .2
.תרתוכב - ץיק תוינכת :ובתכ השקבב
edu@nl-guitar.com :ליימיאב םג רשפא .3
19312 ערזמ ץובק .0216 :ד"ת .בהל ילתפנ - הרטיגל וידוטס :ונתבותכ .4

  .תינכתל - ח"ש 600 700 :תולע
!דחא לכל - החנה 10% :םיחאל    
 


:המשרה ספוט


                Your name: *  :ךמש  

                      Your email: * :ךלש ליימ-יאה  

                                Your phone: :ןופלט  

 Tell us more: :דוע ונל ורפס 
                                                                                

      
Home