English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל ריצקתpdf  

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
ילש תילארשיה הרטיגה
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
דוסי תוחנהו תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
!שדח - הריעזה הרטיגה
ןגו 'א ...םיריעצל   

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

        רתאה תפמ  
        תיבה ףדל   
  Go to Videos...     
  See our old Videos...      
            

 


   04-6429756 :סקפ/לט .ץראה יווצק לכמ םירומ םישורד  
...ונלש הקיסומה תונטייק/תוינכתל הנמזה   

?הז המ_
,ףתתשמה תא הביצמה הקיסומב הרשעה תינכת איה ילש תילארשיה הרטיגה_
.הזכרמב ,םילילצהו... ,הנבש הניגנה ילכ_

     At school   
  

_
.קומעו לולצ ,אלמ לילצ לעב ,ץעמ םיסקמ הניגנ ילכ ומצעל הנבי ,דימלת לכ_

!תילארשיה הרטיגה :אוה הזה הניגנה ילכ לש ומש_
הדובע ילכ םע דחיב םיקפסמ ונא םתוא םיירלודומ םיקלחמ תילארשיה הרטיגה תא הנבנ ונא_
!התיכ לכב תרשפאתמ ילכה תיינב ,הכאלמ רדחב ךרוצ ןיא ,בגא  .םישורדה םירזיבאה לכו_

רתויב בושח הז רשק .ולש ישיאה הניגנה ילכל דואמ דימלתה רשקנ ,היינבהו הדובעה יבלש ךלהמב_
,עפומה תנכהו הניגנה יבלשל רובעלו ךישמהל דימלתה לש ונוצרל ,תירקיעה הביסה היהי םעפ אלו_
. "ילש תילארשיה הרטיגה " :תינכתה העיצמ םתוא_

  Get one for yoU...

הקיסומה תועצמאב חתפתהל םידימלת יפלאל רשפאל אב ןויערה_
,םיגוח וא רפסה תיב תרגסמב יתימא הניגנ ילכב ןגנלו דומלל ,ךכו_
,רקי הניגנ ילכ תשיכר ,יטרפ הרומב תוכורכה תואצוהב ךרוצ אלל_
...'וכו ןמז דוביא ,תועסה ,םיוות תיינק_
.םהידליל קינעהל םירוהה םיתיעל םישקתמ ןתוא תולטמ_
ונבי 'ד תותיכ ,לשמל :המאתהב 'ח - 'ד :תותיכ יאליגל המיאתמ תינכתה_
.םירתימ ינש ןב ילכ לע 'ו תותיכ ,דדוב רתימ תונב תורטיג לע ונגניו_
:לע איה וניתצלמה ךא ,רפס תיב יכרצ יפל אוה תינכתה ךשמ_
.הבכשה/התיכה/גוחה לכל - תיעובש העש ,הנש __
.רפסה תיבב המשרה יגוחל - תבחרומ תינכת - תויעובש םייתעש ,הנש __
.הבכשה/התיכה/גוחה לכל - תויעובש םייתעש - הנש יצח __
...ד + ג תובכש "םירמוע" רפס תיב לש ואדיוה ףדל __

 

:תעדל יאדכ 
(14 'סמ תושר תינכת) ךוניחה דרשמ לש םיחמומ תווצ ידי לע תרשואמ תינכתה
(ברק ןרק תרגסמב םג) םינש 15 רבכ תולעופו תורשואמ ונלש תוינכתה
.הרשכהה לולסמ ורבעש רפסה תיב ירומ וא הרטיגל וידוטס תווצמ םה םירומה
."םישגפמ" תוינכתל סנכיהל םיפסונ רפס יתב םינימזמו תינכתה תבחרהב םיניינועמ ונא
.םידימלת 17000 - כ תינכתה תא ורבע הכ דע
...תורטיגה ינפ לע םירוטיעל

 

    Few days program in the Summer Holiday  
  

   ונתיא תופתוש
   

  דוסי תוחנהו תורטמ :אבה ףדל

 
 
Great News!
You can now learn easily, all the How To Play...
[And even teach] the Ancient Guitar program.
Go to learn...
Contens...

Contens...

   
  

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל