English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:II ףגאב

:רתאב ךניה_

Play Guitar - הרטיג ןגנל

  

הרטיג ןגנל י/דמל

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
Play Guitar
:בהבהמה ףדב ךניה
השיפתה
בוט הז ימל
םינמיסה בתכ
הרטיגה ירומל
:תינכתה יבלש
How to _
Privatization _
Combinations _
First pieces _
Notes _
My firat repertory
_
הרטיגל וידוטסב ךשמה

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 

 

תינכתה   יבלש  _

...ליחתהל ךיא ךתוא ךירדי הז קרפ_
.תועבצאהו הירתימ ,הרטיגה םע תורכה
_
.ןוכנ םידיהו הרטיגה תא ביצהל ךיא
_
...דועו .םינמיסה בתכ תא אורקל ךיא
_

:אובמ קרפ
... ךיא
How to...

How to..
.

:הרטיגה תזיחא לש תודוסיה טוריפ_
:דרפנב ,הניגנל עבצאו די לכ תנכה
_
.תוטרופה - ןימי די תועבצא
_
.תוצחולה - לאמש די תועבצא
_

:ןושאר קרפ
תודוסיה תטרפה
Privatization

Chapter I

:דרפנב ונדמלש תודוסיה בוליש?
םיידיה יתשב הניגנה לש גרודמ בוליש
_
.םירפסמה בתכב שומיש ךות
_

:ינש קרפ
םיבוליש
Combinations

Chapter II

.תירפסמה הטישב תוריעז תוריצי_
,סלו ,זולב ,הינגלמ ,ןטקה ןתנוי :לשמל
_
...ידרפס חוחינ
_

:ישילש קרפ
םינושאר םיעטק
My First pieces

Chapter III

.םיוותמ הניגנה דומיל_
רתימ רחא רתימ תפסוה :גרדומ ןפואב
_
...לילצ רחא לילצ ,עבצא רחא עבצא
_

:יעיבר קרפ
םיוותה
Notes

Chapter IV

ותוא ךלש ןושארה ראוטרפרל תוריצי_
.םירבחו החפשמה ינב ינפל ןגנל י/לכות
_

:ישימח קרפ
תונושארה יתוריצי
My firat guitar
repertory


Chapter V

 

 

 

Play Guitar :תילגנאב ןאכ תנתינ "הרטיג ןגנל" :תינכתה_
!תירבעב התומלשב תרבוחה תא ונל שי ךא_
רשק ונמע ורצ - תירבעה הסרגב םיניינועמל_

הרטיגל וידוטסב ךשמה :אבה ףדל       ?וישכע הרטיג דומלל הצור

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל