_      :ןבל ףדב ךנה
_  ...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

.תיחרזמה הרטיגה אוה תילארשי הרטיגה _
םינגנמ םינגנה ויה רשאכו ...הוולשו םולש ולמיס ולש םילילצה רבעב_
...שחלב םירבדמו הפק םימגול םיסנכתמ טבשה ישנא לכ ויה ,ברע תונפל וב_
.תילארשי הרטיגה לש הילילצ םע שגנתהלו סיעכהל אל תנמ לע_

and easy :טושפ - ,הכרעה תא םישכור ךיא_
.הרטיגל וידוטס :תדוקפל ח"ש 120 ךסב ק'צ םימשור .1_
:האבה תבותכל (םושר ףידע) ראודב ק'צה תא םיחלוש .2_
הרטיגל וידוטס_
1931200 ערזמ ץובק_
.םולשתה תלבק םוימ םימי 5-כ ךות תילארשי הרטיגה תא םכל חלשנ ונא .3_
...תילגנאב - ליבקמה ףדל ורבע אנ On-Line השיכרל _

  _

Click to buy...

.תימצע הבכרהל תירלודומ הכרעכ תילארשי הרטיגה תא ונחתיפ_
ןיקתהל ולכות הנקתה תוארוה תרזעבו שארמ םינכומ םיקלחה לכ_
.םכתאנהל - תיבב תאז_

ילכה תבכרה ךלהמבו תויה ,היווחו האנה ךכב שי םירוהו םידליל_
ילכ םירצויו ץעה תוחולב םייח םיחיפמ ונא השעמל ...וילא םירשקנ ונא_
.לולצו ריהב ,םח לילצ לעב ,לכמ בושחהו ,יטתסא הפי הניגנ_

.וב הניגנל םירבוע ,ילכה תיינב תכאלמ םויס םע_
תילארשי הרטיגב ןגנל :רתאב ועיפוה הניגנה יפד_
!ןאכ םג bookmark תושעל יאדכ ןכלו_

Classical Guitar Strings in Low Cost!   

רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב

הילילצ