_ _:ןבל ףדב ךנה
__?יתעגה ןאל

,בר םולש_

.הרטיגו הקיסומ :םשב רתאל תעגה_

.הרטיגל וידוטס :ארקנש ףוג הדמתהב חתפמ םתוא םימוחת העברא גיצמ רתאה_
:םה םימוחתה תעברא_
  .רפס - יתבל הקיסומב תוירוקמ תוינכות .1_
תועצמאב וא טנרטניאה תועצמאב הרטיג דומילל השדח תינכות .2_
  .ךלש בשחמל תורישי Play Guitar הנכותה תדרוה_
םיוות רואל האיצומה הרטיגל וידוטס לש תב תרבח איה ,"רומיל" .3_
  ...דועו םירתא הנוב_
   .ומצע הרטיגל וידוטסב םיבשחמו הקיסומ הרטיג תארוה .4_

.ונלש םירשקה תא ביחרהל םיניינעמ ונא_
CONT@CT :הז רשק :רצק טפשמ שי ןוילעה ספב ,ףד לכב_
.ראוד םשמ ונל וחלשו רשק ףדל וסנכתו וילע וצחל_
04-6429756 :סקפ/לטב ונילא רשקתהל םג ולכות_
_
.הרטיגל וידוטס להנמו תוינכתה חתפמ ,בהל ילתפנ ,הכרבב_

__ רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב