English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל יתוריצי

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל יתוריצי
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ ,רומיל
ולוס הרטיגל תוריצי
םיבכרהל תוריצי
תויתרומזת תוריצי
:הקינכטו הקידותמ

?םיוותה תא שוכרל הצור

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל םילטיסר
םירתא תיינב "רומיל"

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 


רומיל  _


:הרטיגל םיוות רואל האיצומה רואל האצוה תרבח איה רומיל

...ולוס הרטיגל תוריצי .1

...םיבכרהל תוריצי
.2

...תרומזתו הרטיג .3

...הרטיגב הניגנה רופישו דומילל תורבוחו הקידוטמ .4

...הרטיגל םילטיסר .5

   ...תוריציה לכ תמישרל .6

 
 
 
 
 
 

ולוס הרטיגל תוריצי :אבה ףדל     

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל