English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

םיליחתמל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל   
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל - ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 


הרטיג ןגנל דומלל_
םיליחתמל_

?וידוטסב הרטיג דומלל הצור_
!ןיוצמ_
:םיאנת ינשב תחאו דחא לכ םילבקמ ונא_
.הרטיגל ילילצלו ילכל הבהא (1_
.הדמתה תלוכי (2_

    _

קלחב םישועש עמשה ינחבמל ןימאמ ינניא !לכה הז_
םילגתמ םה ןמזה ךרואל ,הקיסומל רפס יתבו תונפלאהמ_
הרטיגל הכישמ םהל התיהש םידימלת תאז תמועל !םינימא אלכ_
.םיגשיהל ועיגה ,הדמתה לש תלוכיו_

.החונינ השגרה םירצויו תורחת אלל ,תירבח הריוואב םידמלמ ונא_
?המל ,ליחתמה דימלתל דואמ םיבושח ולאה םיאנתה_
םישדוחה תשולשב !םייטירק םה םינושארה םישדוחה תשולש יכ_
.חתפתהלו ךישמהל לכונ הנממ רשא תיללכה השיפתה תא םינתונ ונא_
!םידרוקא דימ םינגנמ אלש יאדוו םינגנמ דימ אל ,ןכלו_

 
 

.םיידיה תבצה ,הירחא ,הנוכנה הבישיה הליחת אלא_
ותוא דמלנ ,םיסבה לע טרופה אוה לדוגאה הזה בלשב לדוגא התע_
לאמש דיבו תועבצאה ראש תא דמלנ ליבקמב ,תיעצמא הלועפב טורפל_
.עבצא רחא עבצא תלעפהב ליחתנ רתימה לע תצחולה_
:ולאה םימרוגה תשולש לש תבלושמ הטירפל רובענ התע_
םיליגרת לש הניגנב ליחתנו תוצחול תועבצא ,תוטרופ תועבצא ,לדוגא_
...תוריעז תוריציו_


_.תידרפס תיסאלק הרטיג לש סיסבה תיינקהב םיליחתמ ונא_
.ולש ישיאה ןווכב חתפתהל ןגנ לכ לכוי ןאכמ ,תואצות האיבהש הטישו תרוסמ שי רבכ ןאכ_
רפסמ םע םינגנמ ונא םידרוקא תניגנבש ןוויכמ תאז ,הלחתהב םידרוקא דומיל םיללוש ונא_
,תיאמצע איה עבצא לכש ךכ גרדומ תועבצא דומיל לש בלש תרבע אל םאו ,תינמז וב תועבצא_
.קזנ םרגנ_
_
,הקינכטהו לילצה רופיש ,תוריצי תניגנו ,םיוותל רובענ ,תודוסיה תיינקה בלש רחאל_
יזר לע רתוי תצק תעדל י/לכות ךכ ,םירועשב הירואית תצק םג בלשל עיצנ ,היינשה הנשב_
.ת/ןנגנמ ה/תא התוא הקיסומה_

.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל וא ?הרטיג דומלל הצור_
_

םימדקתמל :אבה ףדל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל