תופתוש

Parnterships

רפס תיב ץמא ,ונתיא ףתוש היה
רפסה תיבב הקיסומה תוינכתה תא ליעפהל רוזעו...                  

.םרפס תיבב תוינכתה תא ליעפהל םישקבמו ונילא םינופ םיבר רפס יתב
.רפס יתב תקוצמ בקע עקתנ ךלהמה ...ןומימל עיגמ הז רשאכש ,אלא
תא ליעפהל לכונש ךכ ידי לע ,ברועמ התא וב רפסה תיבל רוזעל תורשפא ךל םיעיצמ ונא ,ןכלו
.ונקלח תא םורתל ונתוא איבת הקיסומה ימוחתב ךוניחה םודיקב ךלש תוברועמה !דחיב תינכותה

     ונתא  תופתוש 
  
   

 :תוינכות עברא תללוכ "הקיסומ םע םישגפמ" :תוינכתה תרדס

[המאתהב 'ט דע 'ד :תותיכ] ילש תילארשיה הרטיגה .1
.טרצנוק עפומל דע הניגנ דומיל ,ףתתשמ לכ ידי לע תיחרזמ הרטיג תיינב

   My Oriental Guitar    

['ד דע 'ב :תותיכ] ילש םודקה ירבעה לבנה .2
טרצנוק עפומל דע - הניגנ דומיל ,ףתתשמ לכ ידי לע ירלודומ םודק ירבע לבנ תיינב

   My Music Box  

'ו דע - תוימוי דח תויוליעפו 'א תותיכ ,ןגב םירגוב] ילש הריעזה הרטיגה .3
.תילקיסומ הרשעהו הניגנב קוסיע ,בוציעו טושיק ,הריעז הרטיג תיינב

   My Mini-Guitar  

[ב"י דע 'ד תותיכ] הרטיג ןגנל .4
!החלצהבו - תוצובקב הרטיג דומיל תרשפאמה המלש תינכת

    

  ...ו התא ?תופתוש עיצהל לוכי ימ

ילהנמ ,ךוניח תותשר ילהנמ .3
הקיסומל םירומו רפס-יתב

ךוניחב םיברועמה םירוה .2
םודיקב ישיא ןיינע ילעבו םירוה דעו
הקיסומב הרשעהו ךוניחה

ךוניח הרבח תומדקמה תונרק .1
.תויושרב ךוניחה תוקלחמ
םידימלת םודיקב תוקוסעה תונרק

                  :םיבלש השולשב םדקתנ ,םיפתושכ דחיב דובעל תנמ לע

יבגל ךתינכת ירקע תא רוציקב בותכו תוינכתה להנמו חתפמ ,בהל ילתפנ םע רשק רוצ .1 בלש
.תוינכתה תא ליעפהל ןיינועמ וא ברועמ התא וב רפס תיב

.רפסה תיבב ליעפנו גיצנ התוא תינכתה תליבח לע דחיב דובענו םדקהב רשק ךתיא רוצינ ונא .2 בלש
.בתכב םכסנו הלענ "תוינכתה תליבח" יבגל ונתעצה תא

בוקעל הנהנו ... תינכותה תא םיליעפמה םירומהו םידימלתה ,רפס תיב תלהנה לומ לעפנ ,התע .3 בלש
.דובכ חרואכ התא םג ןמזות וילא ,םויסה טרצנוקל ...דע רפס תיבב תינכתה תוחתפתה רחא


:רשק רוצ


                                     : * ךמש

                                          : * ל"אוד

                                                 : ןופאלפ/ןופלט

  : ונל רפס
                                        

                            

 :ונתא רשקל תופסונ םיכרד  
  edu@nl-guitar.com  :ינורטקלא ראוד חלש .1  
04-6429756:סקפלט .2  
19312 ערזמ ץובק .0216:ד"ת .בהל ילתפנ .הרטיגל ידוטס :ונתבותכ .3  
1l.gif (97 bytes)  
Home  Site map