English... CONT@CT :הז רשק  ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  ריצקתpdf  

   

:תוינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הריעזה הרטיגה

ךוניחב הקיסומ

הרטיגו הקיסומ_

 

הריעזה_הרטיגה__

__

  - 'א תותיכ יאליגל !םיריעצל - הקיסומב השדח תינכת_

:תינכתה תרטמ__

 
 
יתיווח ןפואב הקיסומה ימוחתל םיפתתשמה בוריק__
.הקיסומב קוסיעה ימוחתל הבהא ףאו הביחל איביש ךכ__
:השיפתה__
הריעז הרטיג תיינב תרזעב םילילצה לש טשפומה םוחתל הסינכ__
.םיירלודומ םיקלחמ ףתתשמ לכ הנביו ביכרי התוא תישיא__
לש ןוצרה תא ןיעטי הנבש ילכל דימלתה ןיב רצוויש רשקה__
.וירבח םע דחיבו ומצעל ,ומצעב ןגנל דימלתה_v
:הטישה__
.הרומה תכרדהב ישיא הניגנ ילכ הנבי ףתתשמ לכ__
.תועובש השימח דע היהי ילכה תיינב ךשמ__
:םיגשומה םע תיסיסב תורכהל סנכנ ילכה תיינב ךלהמב__
...ריש ,בצק ,לילצ ,הקיסומ__
וב הניגנה תכרדהל סנכנ - ילכה תנקתה תכאלמ םויס םע_v
:םיקלח השולשל ללכ-ךרדב קלוחמ היהי רועש לכ רשאכ__
.שדח ןויער תיינקה - החיתפ .1__
.שיגי הטישה חתפמש הדותמ יפל - הניגנה - דומיל .2__
.הניגנמ וא ריש הוולמה תיתרומזת הניגנ - םויס .3__
ילקיסומ ןכות תתל לכונ ונממ ראוטרפר הצובקל רצווי ךכ__
.הנשה םויס עפומו תוביסמ ,םיגחב__
.תוקד 20 דע 12 -כ ךשמי תינכתה םויס עפומ__
:הריעזה הרטיגה__
םיירלודומ םיקלחכ ונידי לע ןכוהש ץעמ היונבה הריעז הרטיגה__
.תינכתה ימייקמל םתוא םיקפסמ ונא__
.ימיטניאו ןידע לילצ קיפהל תעדוי איהו מ"ס 40 - כ הכרוא__
.םיגח ירישו תודע ,םימע ,םידלי ירופיס ורטעיו ופתתשי ולא םילילצ__

 
:תינכתה תונורתי_
.הקיסומב םיילאוזיו םיירופיס םינכת םע בהוא ילכ תבלשמ תינכתה _
!יתימא והשמב םינגנמו םינוב םהש השגרה שי םיפתתשמל _
לעב היהיש יאנתב הקיסומל הרומ לכ ידי לע הלעפהל תנתינ תינכתה _
.ולא םיאליגב םידליה תושוחתל שוחו ,םידלי םע הבוט תיתרושקת תלוכי  
.אשונל הבהאו הקיסומב יסיסב עדי םע תוננג ידי לע הלעפהל תנתינ תינכתה _
.רתויב הטושפ איה ילכה תבכרה _
.הרצק - םירומה תרשכה _
.םיכומנ - םירמוחהו תינכתה תויולע _

  Summer camps 2003             Summer campes 2003

...הנקתה תוארוה תולק ילקב הריעז הרטיג םכמצעב תאז ושע

תימצע הלעפהב - תילאמרופ-יתלב תוליעפלו 'ב+'א תונטייק ,הריציו הקיסומ ירומל תוליעפהקיסומ םע םישגפמ :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar רתאה תפמל