English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל ריצקתpdf  

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"םודק ירבע לבנ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
םודק ירבע לבנ 
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

        רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...          ונתא תופתוש 
 
   

 

?הז המ  
:םיירלודומ םיקלחמ םודק לבנ דימלת לכ הנבי וז תינכתב_
שארמ ונידי לע ונכוהש ץע יקלחמ הנבנ הדוהתה תבית תא_
תכרדהב תונפדה תא םיקיבדמו ,םינמסמ ,םידדומ םידימלתהו_
םירתימ השולש חתמנ םהילעמו תוחולה תא ןיקתנ ,ךשמהב .הרומה_
השולש לעב הניגנ ילכ דימלת לכ לבקי ךכ ,םינוש םייבוע ילעב_
(רונימ וא רו'זמ כ"דב) יוצר ילילצ סחי ונתיש ךכל ןווכנ םתוא ,םילילצ_

  
Click4video: Ancient Harp program at School   
   
רתוי קוסענ ונא ןכלו תידיימ תינאטנופס הניגנ רשפאמ הנבנש ילכה_
תארוה לש םיינכטה םידדצב תוחפו םילילצ יפוריצ ,רמולכ ,הניגנה   _.הניגנה תיווחב
  

תינאטנופס הניגנ רשפאמ הנבנש ילכה   

 
 
 

:תונוש תויוברת לש םיינושאר םיעטק םג גיצהל לכונ הזה ילכה תועצמאב_
ידרפס עטק ,יניס עטק ,םודק ירבע עטק ןגנל לכונ םויסה טרצנוקב לשמל_
.יוושכע םידלי רישו_

תיינב יכרעמ יפל דחיב םדקתת התיכה לכ ,יטיא אוה ילכה תיינב ךלהמ_
.תינכתה תויומלתשהב הרומה לגרתי םתוא ילכה_
:הניגנל םידימלתה תנכהל ןמז הרומה הצקי תינכתה תיינב ךלהמב רבכ_
תאז ילכה תיינב ןמזב הניגנל םידימלתה תנכהל הבר תובישח שי רמולכ_
בלשב ןידע םידימלתה 'ג - 'ב תותיכ לש םיריעצה םיאליגבש ךכ בקע_
.תלבוקמ תיתוגהנתה תרגסמ תיינקה לש_

Don't click that one :)    
     

רוצינ ונא .תינכתב רקיעה והז ךא - םירומל ןהו םידימלתל ןה בר רגתא הביצמ דחיב הניגנה_
תיסיסב המישמ עצבל םירשקתמ םידימלתה םהב ,קחשמ תולטמ תרזעב רקיעב םייוריג תכרעמ_
.התיכה ינפב ותוא ונגנ התע ךרבח תא דמל ותוא םושר ילקיסומ טפשמ ןחלה :ומכ_
.הניגנב ול הנוע 'ב דימלת (הקוברד) ילכה בג לע שיקמ 'א דימלת :תוגוזב הדובע וא_

םילבקתמה םיעטק עיצהל לכונ ןאכו דחיב ןגנל לכונ ,תינכתה תוחתפתה םעו ,הגרדהב_
.הניגנה תבית תרומזתלו (הרומה ןגנמ ותוא) ולוס ילכל דואמ הפי_

Click4Video:Few days program on Summer Holiday   
  

שיחמהל ןתינ םתוא הקיסומב םיאשונ לש דואמ בחר ןווגמ םירשפאמ הינכתו תינכתה יכלהמ_
,םילילצ לש םיכשמ ,םיוות בתכ :לשמל . 'ג - 'ב תותיכ יאליגב םידימלתל ומיאתיש ךכ ןגנלו_
'וכו דוקיר ,ילקיסומ רופיס ,תוצרא יפל תונונגס ,םיטפשמל םילילצ לש בוליש ,היצנידרואוק_

Click4Video: OMARIM-School in concerts   

  

 

 
Great News!
You can now learn easily how to play
and teach the Music Box.
Go to the Program's contents...

  תינכתה תורטמ :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל