English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל םילטיסר

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל םילטיסר
:בהבהמה ףדב ךניה
ידרפס חוחינ
הרטיגל לטיסר
דרפס תודהי ךותל עסמ
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םירתא תיינב "רומיל"

הרטיגל יתוריצי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל

רתאה תפמל   home 

 

הרטיגל לטיסר
בהל ילתפנ...תינענכ היסטנפ :ואדיוב תופצל רושיקה לע וצחל

 _    

 
 
 
 
 
 
:תונווגמ תוריצי תובלושמ "הרטיגל לטיסר" :תינכתב_
.בהלו סובול הליו ,דנלואד ,סייו ,ךאב_
רתוי בלשמ ינא הנורחאל .הנתשמ ןאכ ראוטרפרה תיינב ישיא אוה לטיסרהו תויה_
.ךאב לש ותפוקתמ - ורודב לודגה הטואלה ןגנ סייו דלופואל ויבליס לש תוריצי_
םימיסקמה םידולרפה תא בלשמ ינא זאו סובול הליוב רתוי קסוע ינא םהב תופוקת שי_
ןפוד אצוי יל הארנש דוביע וא תחכשנ הריצי לע דבוע ינא םיתעל .הרטיגל ולש_
.ותוא בלשמ ינא הפוקתה התואבו ויפויב_
,יתדובע תובקעב הנתשמ איה אלא - העובק תינכת ןאכ ןיא השעמלש ךכ_
ןוטוינ ירוגרג םשב ןיוצמ ןיחלמו טסירטיג ידי לע הריצי יל החלשנ הנורחאל_
.ילש םילטיסרב בורקב בלושת וז הריציש חינהל שיו_
.ילשמ םידובעו תוריצי בלשמ ינא ,תועינצה לכ םעו  
_

דרפס תודהי ךותל עסמ :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל