English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

םירתא תיינב

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
  םירתא תיינב "רומיל"
:בהבהמה ףדב ךניה

תימדת ירתא
םייקסע םירתא
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל םילטיסר

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

 

םייקסע םירתא תיינב _

!רוכמל הנווכ ול שיש רתא אוה יקסע רתא_
.סחייתהל שי הילאש אצומה תדוקנ וזו ותרטמ וז_
רתוי בוט תורחתהל יוכיס ול שיש רצומ ךל שי לשמל_
(תיתימא תונח קיזחהל ךרוצ ןיא) טנרטניאב רצומכ_
תא שיגדהל הצור ה/תאש ידוחיי םירצומ וק תחתיפש וא_
.םירצומ תריכמל תילאוטריו תונח טושפ וא ,ונורתי_
ךירצ ןאכש אלא תולקב יד ינכט עוציבל םינתינ ולא לכ_
אוהו עיקשהל ךרוצ היהי וב ףסונ דצ ןובשחב תחקל_
.טנרטניאה יבחרב קווישו םוסרפ_
רתאה תיינב לש םוחתה לכמ רתוי רקי הזה םוחתה ר"יפע_
.תרשב ונוסחאו_
ןאכש ןבומ - 'סלכת אוה יקסע רתאב םיירקיעה םיווקה_
רדשל בייח רתאה יכ יתימדת רתא לש בלשה לכ תא רובענ_

 
 

רדשל בייח רתאה יכ יתימדת רתא לש בלשה לכ תא רובענ_
:םייטירק םיטנמלא ינש תוחפל_
.םירצומה וקל םאתהב בצועמ רתאה (א_
.תונימא רדשמ רתאה (ב_
ןימזמה ףוגה וא ה/שיאה רשאלו תוולל בייח המקהה בלש תא ןכלו_
שקעתהל תוכזה תא ונל רומשנ ונא ,ןוכנ ןווכ לע רומשל תנמ לע תאז_
.רתאה לע ןויפאה ןיבל ונרדגהש תורטמה ןיב הריתס וא ןועט שיש הארנ רשאכ_

,םיאקיסומל יסאלק אוה "תימדת ילעב םייקסע םירתא" לש ,הזה םוחתה_
ץבוקב םתוא עומשל ןתינ ,םהמ םיעטק וא ,םהלש תוריציה תא תולעהל תולקב ןתינ_
ןתינו םולשתל תוריצי עיצהל ןתינ .mp3 ץבוק לש הדרוה ידי לע וא (טושפ) ידימ_
.םלועה יבחרב דעי להקל עיגהל תיסחי תולקב_
_
.(ףוצר ךא הברה אל) םיוות ףוצר ןפואב תרכומ ,לשמל רומיל תרבח_
.עובק ןפואב ילש תוריציה תא םיטילקמו םינגנמ םיבושח םינמא רפסמ_
CD יבג לע ילש רמוחה תא האיצוה (Raspberry Records) םיטילקת תרבח_
תינכתה תוריכמ םג התעו ,הרטיגל וידוטס לש הקיסומה תוינכתב תוניינעתה שי עובק ןפואבו_
...ל"וחב רפס יתבל_

.םכילא בושנ ונאו e-mail :ןאכמ ונל וחלש ?םכרובע רתאב םירושקה םיטרפב ת/ןיינועמ_

הרטיגל וידוטס :אבה ףגאל רובע

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל