:ןבל ףדב ךנה
    ?םירהממ

רתאה לכ תא תוארל ןמז םכל ןיאו ,םירהממ םתא םא _
.ףגא לכב םייזכרמ םימוחת המכל ןאכמ ץופקל טושפ ולכות _

:ךוניחו הקיסומ - I ףגאב _
...תיחרזמ הרטיג תיינב ___
...הדוהת תבית תיינב ___
...םיבשחמו הקיסומ ___
...הקיסומ םוי ___

:הרטיג ןגנל - II ףגאב _
...השיפתה ___
...םינמיסה בתכ ___
...הרטיגה ירומל ___
..."הרטיג ןגנל" תא "דירוהל" ___

:םירתא תיינבו ,םילטיסר ,םיוות תאצוה "רומיל" - III ףגאב _
...ולוס הרטיגל תוריצי ___
...םיבכרהל תוריצי ___
...הרטיגל םילטיסר ___
...םירתא תיינב ___

:הרטיגל וידוטסב הקיסומו הרטיג םידמול - IV ףגאב _
...םיליחתמל ___
...םימדקתמל ___
   הרטיג םורט ('ה -'ב :תותיכ יאליג) םיריעצל !שדח ___
...הב הניגנ דומילו הנטק תיחרזמ הרטיג תיינב      

e-mail :ראוד ןאכמ ונל חולשל ולכות_
04-6429756 :סקפ/לטב ונתא רשקתהל וא_
!רשק םכתא קיזחהל חמשנ_

__ רתאה תפמל וא home :תיבה ףדל הרזחב