English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

םירתא תיינב

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
  םירתא תיינב "רומיל"
:בהבהמה ףדב ךניה

תימדת ירתא
םייקסע םירתא
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל םילטיסר

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 


תימדת ירתא תיינב  _

.םירתא תיינבב םירושקה תויחמומו עדי רבטצה "רומיל"-ב_
לש רבטצמה שוקיבה יפל עוצקמ ישנא םיקיסעמ ונא_
.ונילא םינופה םיפוגה_

ריבעהל ישוק שיש עדוי רתא םינובה םיפוגב הסנתהש ימ_
.רתאה תא עצבמה ףוגה לא ,ךלש הנווכהו ןוצרה תא_
דחיב םירידגמו הפק סוכ לע םיבשוי ונחנא הליחת ,ןכלו_
.םכלש תויללכה תונווכהו רתאה לש תורטמה תא_
טילקו ריהב ןפואב היצמרופניאה תגצה , תימדת ירתאב_
.הלודג תובישח רתאב טווינב הטילשל ןכ ומכ ,תיטירק איה_
לכל היינש ךות עיגהל לוכי התא (יתימדת אוהש) הז רתאב_
.ךינפל שרפנ ולוכ ךכ רתאה תפמל רושיקה לע ץוחלל קר ךילע ,ףד_

 
 

ךל עיצהל לכונ ןאכ ,רתאה טמרופל הבר תובישח שי ןכ ומכ_
רשא סיסב טמרופל עיגנ דחיבו המגודל ףד לש םינוש םינווכ_
.הנבנש םיאבה םיפדה ראש לכ לע ןירקי_
םויכ שוגפל ןתינ "חבושמ הז ירה הברמה לכ" אל ונלש השיפתב_
תעגה ןאל עדוי ךניא תויצמינאו תוליעפ בורמ םהב םיבר םירתא_
.דקמתהל תורשפא לכ םהב ךל ןיא השעמלו ךישמהל הצרת ןאלו_
_
םישרת חתפנ ,טוונה יכלהמו ףדה יפוא ,תורטמה תרדגה רחאל_
.רתאל עיגהש שלוגה תא ריבעהל ףאשנ וכרד ,המירז_
:הז רתאב ומכ הבר הדימב יונב היהי המירזה םישרת_
,ונתעצה יפל ...ףד ירחא ףד ,רדסה יפל תכלל תורשפא ךל שי_
,הצרתש םוקמ לכל ץופקל לוכי התאו ,ךילע תאז םיפוכ אל ונא ךא_
קסוע םהב םימוחתב אקווד ןיינעתמ אלש שלוג התא םא ףסונב_
דחא לכ םהב (הטמלו הלעמלש םיספב) תרגסמ יפד ונל שי ,רתאה_
.ןיינע אוצמל לוכי_
וירקבמל רדשמה ,יעוצקמ (רתא) רצומ תאצוה לע דואמ םידיפקמ ונא_
.םינימאו םייניצר םישנא םע קסע ול שיש_
ןיטולחל הנוש היהי םידגב תריכמל לעפמ לש רתא רמולכ יתימאה ויפואמ רזגנ רתאה יפוא_
.הלועמ תיעוצקמ המרב עצבנ םהינש תא ךא ...תירפכ הניל וא השפוח עיצהל אבה רתאמ ויפואב_

.םכילא בושנ ונאו e-mail :ןאכמ ונל וחלש ?םכרובע רתאב םירושקה םיטרפב ת/ןיינועמ_
_

םייקסע םירתא :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל