English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל םילטיסר

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל םילטיסר
:בהבהמה ףדב ךניה
ידרפס חוחינ
הרטיגל לטיסר
דרפס תודהי ךותל עסמ
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םירתא תיינב "רומיל"
הרטיגל יתוריצי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 

דרפס תודהי ךותל עסמ_
בהל ילתפנ :ןגנמו רפסמ שיגמ_


,אובחמה ןמ רבדה תא יתפשלו די יתטשוה ..."_
םירק העיז ילגא ,הרצענ יתמישנ !םועפל קספ יבל_
ודהדה ינזואב ...תושגרתהמ יתדער ,ינפ לע וגלז_
:רטועמו הבע רפסב וזחא ידי ,ארקמה תוליפת_
:תורדוהמ בהז תויתואב בותכ היה וילע_
"...היתורודל לאנברבא תחפשמ לש ך"נתה רפס"_

םינוש םיבצמל עלקנה רענ תודוא לע םירופיס השולש_
.דרפסב - שוריג םרט לש הפוקתב_
:דועה ןגנ טורפש ןבא והילא :ןושארה רופיסה _

_

 
 
 

...יברע דוע ןגנ םע השיגפ ול רידסמ ויבא ,דועה ילילצל םעפנה ידוהי דלי תודוא רפסמ_
:רמומה תיבב הסנמור :ינשה רופיסה _
הסנמור תניגנ םעש אלא היליבסמ ילותק דבוכמ לש ותיבל עלקנה ןגנל עדויש ידוהי רענ לע רפסמ_
...רמומ אלא וניא דבוכמ ותואש הלגתמ תידוהי_
Mama Yo No Tengo Visto :ישילש רופיס _
.תעדל הצור ינניא וא תוארל הצור ינניא :תירבעב_
.היציזיווקניאה לצב תידוהי החפשמ ייח לע בוצע רופיס_

םירתא תיינב - "רומיל" :האבה תינכתל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל