English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל םילטיסר

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל םילטיסר
:בהבהמה ףדב ךניה
ידרפס חוחינ
הרטיגל לטיסר
דרפס תודהי ךותל עסמ
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םירתא תיינב "רומיל"
הרטיגל יתוריצי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

ידרפס חוחינ  


זינבלא תאמ היינגלמ - ואדיוב תופצל ץחל  

_
_

_ בהל ילתפנ :הרטיגל לטיסר_

ילודג לש תוריצי תובלושמ ידרפס חוחינ תינכתב_
.םיידרפסה םיניחלמה_
תוריצי םע תועודי תוידרפס תוריצי תבלשמ תינכתה_
:חתופ ינא םהב תוריציה לשמל ומכ תועודי תוחפ_
הלאויול הבתכנש הקיתע תידרפס הקיסומ_
(םילופכ םירתימ 5 תלעב המודק הרטיג)_

:סטאלמו זינבלא ,סודנרג וקירנא לש תוריצי ,ךשמהב_
ךכ תיממעה תידרפסה חורב רתנספל ובתכ םתשולש_
םויכו הרטיגה תניגנל םימיאתמ םה השעמלש_
.הרטיגב רקיעב תועצובמ םהיתוריצי_
.הרטיגל ידי לע ודבועש (דרפס ידוהי לש) ונידל יריש בלשמ ינא ףסונב_

:עומשל ןתינ תוריציה ןיב__
.סודאנארג וקירנא: תאמ ,"םייטאופ םיסלאו" ו , 5 'סמ דוקיר__
.זינבלא תאמ הדאנארגו סאירוטסא ,היינגלמ__
.אצמ הל הד :תאמ ,ודאטאפזה דוקיר__
.סטאלמ ןיקאוח :תאמ ,תידרפס הדנרס__
:ונידל יריש לש הרטיגל םידובע__
[תירבעב תומשה] דדונה ריש ,דורמנ ךלמהשכ ,יתומ םוי דע ,תועגרתה__
__

  

_

הרטיגל לטיסר :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל