English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

!בוט הרטיג ןגנל דומלל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל    
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל - ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

 

םיבשחמה יבבוחל _

!הדבוע וז .בשחמ יבבוח םג םה םיבר הרטיג ידימלת_
ןמז ןומה "לזוג" בשחמב קוסיעה יכ ,הז ילב היה ףידעו ןכתי_
.הרטיגה תניגנב עיקשהל םילוכי ונייה ותוא_
לצנל ףידע רבכ זא ...ילב םילוכי אל ,ינומכ םתא םא ךא_
.דיתעב םכתא םדקיש ליעומ והשמל "בשחמה תביח" תא_

:בשחמב תושעל תעדל יאדכש םיבושח םירבד המכ_

םיוות תביתכ .1_
!יעוצקמ ןפואב םיוות בותכל דומלל י/לכות_
ןוכנ סינכהלו תוביתה תא קלחל ,ףד םיאתהלו ןנכתל דמלנ_
...םיטסקט תורתוכ ,תועבצא ןומיס ,הקימניד ףיסוהל ,םיוותה תא_
םיליגרתה תא תולעהל וצרת םא דואמ רוזעל לוכי הז דיתעב_
.ובתכתש תוריציה תא וליפא וא_
_
הקיסומ תנחלהו דוביע .2_
ןתינ ןתוא טנרטניאב "תוישפוח-יצח" וא "תוישפוח" תונכות ןנשי_
.הקיסומ דבעלו תולקב דירוהל_

 
 

.הנכותב ותוא םיחתופ ,ןיינעמ הקיסומ ץבוק םידירומ_
.םיוותה תא וליפאו הניגנ ילכ ,תומצוע ,בצק תונשל לכות התע_
.ךלש השיפתה וא דוביעה םע תירוקמה הריציה תא לבקל ךכו_
דואמ לקש איה ןאכ היעבה ,ונמצע לשמ תוריצי ןיחלהל םג לכונ_
ןכלו לילצכ איה רבכע תציחל לכ ,םייתועמשמ אל םיוות בותכל_
תוסנתהלו הביתכ תונונגסב םירושקה תונורקע המכ דומלל הליחת יוצר_
,תועינצב - סנכנש ינפל תוינייפוא תוריצי המכו חתנלו עומשל ילואו םהב_
.הנחלה לש הזה םוחתל_
_
העימש חותיפ .3_
.ךתעימש תא חתפל ךל תורשפאמה תונכות ןנשי ,ןכ_
םידרוקאו (םיינומרהו םיידולמ) םיחוורמ דומלל ךילע הליחת_
.תובתכה ךל ןגנת םג הנכתה ךשמהב הנכתה םע לוגרת לש בלשל סנכיהל זאו_

ימצעל -רתא תיינב .4_
.רתא ךמצעל תונבל ךתוא דמלל םג לכונ_
לש בולישב ליחתנו רתאל םשו ,עקר רחבנ ?ךילע וליפא ילוא ,רתאה קוסעי המב רידגנ הליחת_
.דועו םירושיק ,לוק יצבק ,תונומת ,טסקט_
.טנרטניאב רתוי תיתועמשמ הפישח לש הנושאר תורשפא ךיינפל חתפי השעמל ךכו_

.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל הצור_

הירואת םג דומלל :אבה ףדל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל