English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

!בוט הרטיג ןגנל דומלל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל    
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

 

הירואית םג דומלל__

רדגב אוה הירואית דומיל הרטיגל וידוטסב ונלצא_
םיליחתמ רשאכ ,ךכמ רתוי .הבוח אל ,דבלב הצלמה_
.הירואית דומיל לע םיצילממ אל וליפא ונא ןגנל_

ןגנל רבכ י/לכות רשאכ רתוי םימדקתמ םיבלשב ךא_
...תולקבו בוט תיסחי תכלוה הניגנהו ,תוריצי המכ_
תכירעבש תויקוחה לע תצק דמללו הבחרה לע בושחל יאדכ_
.ולאה תורוחשה תודוקנה_

תויכרע לש דממ ךל םינתונ ולא ,םיחוורממ ליחתהל יוצר_
.רתוי וא םילילצ ינש ןיבש ילילצה קחרמה לש תויסחיו_

 
 

תומלוסל סנכיהל ןתינ ,חוורמ הז המ לש הנבה תמייק רשאכ_
.(םיבצמ השולשב) ירונימ םלוסו רו'גמ םלוס :םיירקיעה םייברעמה_
.ויכופיה לע דרוקאה הנבמ תנבהב קוסיע לש תורשפא וינינפל םיחתופ תומלוסהו םיחוורמה_

.תולוק העבראב הביתכל סיסבו טקנופרטנוקל אובמ עיצהל לכונ םימדקתמל_
אלא הנחלהב אקווד הנניא (הינומרה) תולוק תלבוהו טקנופרטנוקה תביתכב הרטמה_
.רמוחב הטילש תנתונ םיללכ יפל הביתכש_
ונל ורזע קר ולא ,ונדמלש םיללכה לכ תא רובשל ולכות ,םכמצע לשמ עטק וניחלת םתא רשאכ_
.הזה םוחתב הטילש ונל ונתנ לכל לעמו רבעב ובתכ םהב תונורקעה תא ןיבהל_
_
תומלוסה ןיב רשקה ,ובתכנ םה םהב הרוצה תא ןיבנו ,םתוא חתננ ,הרטיגב תוריצי עצבנ רשאכ_
הנבה ,הריציה לש ןיינבה ינבא תא ןיבהל לכונ ךכו ,תולוקה תלבוה וא/ו ,תוינומרהה ,הריציבש_
.הרטיגב הריציה תא ונלש עוציבה תלוכי תא םג - קפס אלל - קזחת וז_
_
.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל וא ?הרטיג דומלל הצור_

הרטיג םורט !שדח :אבה ףדל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל