English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:IV ףגאב

:רתאב ךניה_

!בוט הרטיג ןגנל דומלל

  

הרטיגל וידוטס

  

הרטיגו הקיסומ_

הרטיגב ןגנל םידמול
:בהבהמה ףדב ךניה

םיליחתמל
םימדקתמל
םיבשחמה יבבוחל
הירואית םג דומלל
:הרטיג םורט !שדח
'ה - 'ב תותיכ יאליגל    
:תוניחבו תורגב
הרטיגב תורגבל הנכה __
הימדקאל תוניחבל הנכה __
םינמאל ראוטרפר תנכה __

:םיפסונ םיפגאל
הקיסומ םע םישגפמ
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 


...תוניחבו תורגב_
ךרואל םיתעלו בר ןמז םיעיקשמ םיבר םידימלת_
לש לולסמ עיצהל םיצור ונא ,ןאכ .םינש רפסמ_
.הרטיגב תורגב_
לש המרה םג איה תורגבל גיצי דימלתש המרה_
.הקיסומל הימדקאל הסינכה תוניחב_
.הכוזל הגלמ תנתונש ,תרש ןרק תוניחבב הניגנ וא_

דימלתה תא םדקל שיש היונב ונלש השיפתה_
:םיירקיע םיריצ השולשב_
תילקיסומ תוישיא חותיפ (א_
(םיוותו הקינכט) ילכב הטילש תלוכי חותיפ (ב_
.תוריציה תדמעה (ג_

.ישיאה ךנורשכ םע דחיב ונגשהש תלוכיה לכ_
סויג איה טרצנוקל וא הניחבל תוריציה תדמעה_
!החלצהל ךתוא איבהל ןויסינה תא ונל שי_
_
:םיאבה תונונגסהו תופוקתה ןמ תוריציל השירד ללכ ךרדב שי הז גוסמ תוניחבב_
.הקיתע הקיסומ 12sdot4.gif (87 bytes)_
.קוראבה תפוקתמ הקיסומ 12sdot4.gif (87 bytes)_
.תיסאלקה הפוקתהמ הקיסומ 12sdot4.gif (87 bytes)_
.תידרפסה הקיטנמורה 12sdot4.gif (87 bytes)_
(60-ה תונשמו - 60 ה תונש דע) 20 - ה האמה לש הקיסומ 12sdot4.gif (87 bytes)_
.תילארשי הריצי 12sdot4.gif (87 bytes)_
_
:תודוקנ יתש דוע ןובשחב תחקל שי ףסונב_
םיקרפ המכ תב הריצי וא ,הטנוס וא הטיווס :לשמל רתוי הלודג תחא הריצי ןיכהל י/שקבתת (א_
.ל"נה תוריציה ןמ תחא איה וזה הריציה .תרחא_
.ךלש תינכתב םירושקה םיניחלמה וא תוריציה תחאל הרושקה בתכב הדובע שיגהל י/שקבתת (ב_
.רתוי תכשוממ הריציכ תרחבש םיקרפה תוריציה תא חתננ ללכ ךרדב_
_
.םינש רפסמ רובעכ םירצענ םיבר םירומו הרטיג ינמא_
הרידס תומדקתה םהל העיצמה תרגסמ תינכת םהל ןיאו דבל םידבוע םהש ךכמ עבונ רבדה_
.הדובעב_
.ולא םירומו םינמא םדקמו ךמות ףוגכ ונתוא עיצמ ,תועינצב_
:ךכ היונבה הדובע תינכות עבקנ_
.הקינכט ימדקמ םידויטא (א_
.עובק - ףדה ןמ האירק (ב_
(הנשה ףוסב לשמל) טרצנוקל םתנכהל םינמז ז"ול תעיבק ךות רגתא תולעב תוריצי (ג_
.הרומו ןמא לכ םדקי הזכ ךלהמ_
_
.םדקהב ךילא בושנ ונאו ןאכמ ונל י/חלש ?םיטרפ המכ דוע תעדל הצור_

הקיסומ םע םישגפמ :תוינכתל

 

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל