English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל יתוריצי

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל יתוריצי
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ ,רומיל
ולוס הרטיגל תוריצי
םיבכרהל תוריצי
תויתרומזת תוריצי
:הקינכטו הקידותמ
ןושאר דומיל רפס _
הרטיג ןגנל _
םידויטא 7 _
!םימדקתמל הבוח יליגרת 4
_
?םיוותה תא שוכרל הצור
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל םילטיסר
םירתא תיינב "רומיל"

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל
home תיבה ףדל
רתאה תפמל


םיבכרהל תוריצי_
בהל ילתפנ :תאמ____

CONTEMPLATION__
.תורטיג תייעיברל_
,םייפואב םידגונמו םינוש םיטנמלא השולש לע ססובמ טטרווקה_
ךכ וירבח ידיקפת תא ןוחבלו ,ןיזאהל ןגנ לכ לע םידיקפתה תניגנב_
.הרימאו השיפת ,דכלמ רמוח וב שיש והשמל ךופהל הריציה לכות_
"תוננובתה" :תירבעב אוה הריציה לש המש ,ןאכמ_

םירוכיב__
.רתנספ וא ולבמ'צו הרטיג תילילחל הריצי_
"...וניפתכ לע ונלס" :םירוכיב גח דוקיר לע תססובמ הריציה_
.תיממעה תילארשיה הקיסומה ידסייממ דחא ,םלש והיתתמ לש_
שדחתמ והשמל ךופהת ךשמהב ךא רוקמל תונמאנב הליחתמ הריציב_
.םישדח םירוכיבו םישדח םיבצק ,םישדח םיביטומ םע_

 
Largo Espressivo - וגיסרפסא וגרל__
.ול'צו הרטיגל_
.תילוכנלמ הריצי_
:יתרוסמה הדיקפתב הרטיגה ,יפויו תובצע האלמ הניגנמ רש לבנה_
.ול'צה תניגנל ינומרהה דבורה תא תנתונ_
_
הילאקספו היסאטנפ__
.טלא תילילחו הרטיגל_
עצמאב ,דיחא אשונ גיצמ ילכ לכ הב הרצק הילאקספ אוה ןושאר קרפ םיקרפ ינש תב הריצי_
תא ןגנל םיסנמ םילכ ינש רשאכ םייתסת היסאטנפהו םילכה ינשל ךותיה רוכ ןיעמ קרפה_
.דחיב חתופה אשונה_
תומולהמ םיפילחמ םילכה ינש רשאכ תידוהי תוהז לעב רצק ביוטמב תקסוע הילאקספה_
.ןיגוריסל םיפוטילו_

םידויטא ינש__
(דחא ךרכב) הרטיגו ול'צל_
םיאשונ םיגיצמ הרטיגהו ול'צה הב הרצק תיטסינויסרפסקא הריצי ."טאוד" :ארקנ ןושארה_
הרטיגה לש (תיטיאו) הלק הידולמל ול'צה לש (תיטיאו) הדבכ הידולמ ןיב םידוגינה .תונורתפו_
.טאודה תגצה תביבס תא םירצוי_
הרטיגה קוראבה תפוקת לש יפוא לעב יתרוסמ אשונב ןאכ חתופ ול'צה . "השיגפ" :ארקנ ינשה_
.20 - ה האמה (?) חוחינ תא איבמש רתוי ןנער ילואו שדח והשמ םע ץרפתת_
תא ןגנל "םיכסי" ול'צה הריציה םויסבו ... הריציה ןמזת התוא היווח דחיב ורבעי םילכה ינש_
.הרטיגה האיבה ותוא "ינשדח"ה ביטומה_

וירט__
(רוניכ וא) לילחלו הלויו ,הרטיגל_
.ידוחיי דיקפתו יפוא ילכ לכל הב הריצי_
לעו השקה ןיערגה לע םירתוומ (םידיקפתה) םילכהש ילבמ תחא הריציב םתשולש לש בולישה_
.הריציה לש יפויהו דוחייה תא תרצוי ,דיקפתה לש ויפוא_
_

ידלאויו וינוטנא תאמ .1 'סמ הטנוס__
(די בתכב) הרטיגו ול'צל הסריגב ןאכ_
.בהל ידי לע ןאכ דבוע הרטיגה דיקפת_
,הפ לילצה אוה הננימודה לילצו רו'גמ לומב יס םלוסב הבותכ הריציה_
!הפ אוה ,הז דוביעב (ימ) ישיש רתימה הרטיגה דיקפתב ןכלו_
!הלועמ לילצו ההובג תינכט המר ,ןויסינ לעב ןגנ תשרודה הריצי_
!ץמאמ לכ קידצת האצותה_

תורטיג 4 לש בכרהל םידוביע__
Lady Madona - Beatles _
With A Little Help From My Friends - Beatles _
And I Love Her - Beatles _
_ Help - Beatles _
In My Life - Beatles _
Let It Be - Beatles _

Minuet [From Anna Madalena note book] - J.S. Bach _

Andante in G - F. Carulli _


ריילוא ידלב - הקורפ _
ףורחס ירב - תויללח _

...םיקמעממ ,הנתמב ךל ןתנ םיהולא ,ונכרד :תורטיג 4:ל םידובע דוע _


_

תויתרומזת תוריצי :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל