English...   CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:II ףגאב

:רתאב ךניה_

Play Guitar - הרטיג ןגנל

  

הרטיג ןגנל י/דמל

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
Play Guitar
:בהבהמה ףדב ךניה
השיפתה
בוט הז ימל
םינמיסה בתכ
הרטיגה ירומל
:תינכתה יבלש
How to _
Privatization _
Combinations _
First pieces _
Notes _
My firat repertory
_
הרטיגל וידוטסב ךשמה

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 


הרטיגה ירומל _

,םולש םירומל_
"הרטיג ןגנל" תינכתה לע רובעל םכל עיצמ ,תועינצב_
תגרדומו היונב הטישו דומיל יעצמא ןאכ שי ,הב שמתשהלו_
בלשל םיבר םידימלת לש ןוצר לע הנוע איה ,ףסונב .בטיה_
.תועירכמ תודוקנ המכל הבושת תנתונו הרטיגה דומילב בשחמ_
,תודוסיה דומיל תטרפה לש ןורקע לע הייונב תרבוחה_
,p :לדוגא ,םיידיה תבצה ,הרטיגה תבצה :םבוליש הגרדהבו_
,ןימי די תועבצא לש בוליש  i, m, a, :תועבצא_
.תגרדומ דואמ איה םירמוחה תסנכה_
םאה הלאשה הלוע דימת ,םיוותל םיסנכנ יעיברה קרפב_
:איה תיעמשמ דחה הבושתה .לבלבמ אל תוטיש יתש דומיל_
תלוכיב עגופ תילגנא דומילש תעדה לע הלענ אל לשמל .!!!אל_
.תירבע דומלל דימלת לש_


_

הדימל לש ךילהת ןאכ ןיא ,יפרג בתכ אוה םינמיסה בתכ_
שי ךשמ הזיאו עבצא הזיא ,רתימ הזיא לע דימ האור דימלתה_
רתוי ךשוממ לוגרתב ךרוצ שי םיוותה דומילב ,תאז תמועל .לילצל_
,םיוותב בותכה לילצה לש םוקימה תא האור אל דימלתה יכ_
ףיסוהל םוקמ שי (notes) "םיוות" :ארקנש יעיברה קרפב ןכלו_
.םכל תיארנש הדימב רמוחו לוגרת_

אללו םמצעב דומלל ולכוי םידימלת ילואש ,הרחתמ והשמ וזה תינכתב הארנ אלש בושח ,תיללכ_
םדקל ונא לכונ הרטיג ןגנל םיבר םידימלת דדועת תינכתהו הדימב ,ןוכנה אוה ךופה ,הרומ תרזע_
ילכ איה "הרטיג ןגנל" :תינכתה ןכ ומכ .תינכתה העיצמ ותוא בלשה תא ומייסיש רחאל םתוא_
!הרטיגה ירומל יארחאו בושח רזע_

  םיבלשה תשמח :אבה ףדל    ?וישכע הרטיג דומלל הצור

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל