English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה __
הקיסומ םע הדובע __
תישיא הדובע __
טנרטניאב רתא __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_


 

 

תינכתה תשיפת_

!םלועב לודגה עדימה רוקמ אוה טנרטניאה_

.האמה לש םייטננימודה םימרוגה דחאל ותוא השועש_
...וימסקב םיכשמנ םיבר רעונ ינבש אלפ אל ןכלו_
הקיסומה תורוקמל םיכשמנ םיבר םיברש איה תפסונ הדבוע_
!!!םוצע עפשבו תולע אלל תשרה העיצמ םתוא_
לע הארמ ונמייק ותוא ריקחתמ התלעש תרחא הדבוע_
,רמולכ ,טנרטניאה אשונ לכב יסיסב עדי רסוח שיש ךכ_
הצופנה הלועפה איהש "השילגה" תורשפא תא םימייקמ םלוכ_
."תשרה םע דובעל" ןתינ ךיא םיעדוי םיטעומ ךא ,תשרב_
ךכו רעונ ינבל היווחו הדימל לש לולסמ עיצהל םיצור ונא_
- תינכתב עיצנ ותוא "הקיסומה ביתנ" ותוא תועצמאב_
םירגאמה תא תמאב דימעהלו "תשרב דובעל" דומלל םג לכונ_
לופיט ,הדרוה ,ןוניס ,הרטמ תרדגהל ונתשרבש םייפוס ןיאה_
.ונבצהש תורטמה לש תיפוס הדמעהו ונלשמ הפסוה ,םירמוחב_

ןה תונתינה תונכות רמולכ ,םיבר םילכ םג עיצמ טנרטניאה_
לע דומלל לכונ םתא ההובג אל םולשת רובעב ןהו ישפוח_
.הנחלהו ,לק דובע ,תונונגס ,הקיסומב תולוק ,םיבצקמ ,םילילצ_
קוסיעה םוחתל תוחפו עדיה םוחתל הייטנ היהתש םידימלתל_
,ללכבו הקיסומב תופוקת לש דומיל עיצהל לכונ םמצע םילילצב_
.המודכו תויוושכע תוקהל ,םיניחלמ ,הניגנ ילכ ,תונונגס_

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:תינכתה תרטמ_
טנרטניאו םיבשחמ םע הדובע תוקינכט לש תישעמ הדימל_
.הקיסומה לש םינכתל הנווכה ךות_

:הבחרה_
הדובעל םתרשכהו םידימלתה תנכה אקווד אלא ,הקיסומ קר הנניא איה הרטמה וז תינכתב ,ןאכ_
!טע םע הביתכל ותובישחב ליבקמה ךרוצכ טנרטניאו םיבשחמ םע_
.הקיסומה :םיחמתמ ונא ובו םיבהוא ותוא םוחתל בתנל לכונ וזה תינכטה הדימלה תא ,המ אלא_
:תונוצר ינשל םיוסמ הנעמ לבקנ ךכ_
(הדימל) עדימב לופיט ךרוצל טנרטניאה תשרו בשחמה תלעפה תלוכיב הטילשה רופיש .1_
.הקיסומב ויהי תינכתה לש םינכתהו תויה ,הקיסומה םוחתב עדיה תבחרה .2_

.םידימלתה לש עצוממה עדילו ליגל המאתהב 'ב"י דע 'ה תותיכל המיאתמ תינכתה_

תודוסיה תיינקה :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג   

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל