English...   CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

:תוינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םוי

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םוי
:בהבהמה ףדב ךניה
םינמא םע תואנדס __
רפסה תיבב םיטרצנוק __
!ונמצעב - הקיסומ םוי __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
הריעזה הרטיגה
םיבשחמו הקיסומ

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

םינמא םע תואנדס_
.םילילצו הריווא הנשמ ולוכ רפסה תיב וב םוי אוה הקיסומ םוי_
םיענ םידימלתהו ליבקמב תולעופה תואנדס תרדס םיעיצמ ונא_
.םוי ותוא לכ ךלהמב תואנדסה ןיב_
.ךכל תדחוימ תינכות וניכהש םינמא לע תוססובמ תואנדסה_
:םירטמרפ השולש שי ולא תוינכתבו_
.ץראב ומוחתב םיטלובה ןמ אוה ןמאה .א_
.הנדסב םידימלת ליעפהלו רשקתל עדוי ןמאה .ב_
.הרטיגל וידוטס להנמ ידי לע הרשואש הנדס תינכות ןיכה ןמאה .ג_

:הקיסומה םוי תרטמ_
.הקיסומהו םינמאל - םידימלתה ןיב יעצמא יתלבו ידיימ עגמ רשפאל_
:תורחא םילימב_
ולכוי םהש ךכ ,יח ןפואב םידימלתה לא הקיסומב םייתייווח םימוחת תאבה_
.ותינכתו ןמאה םע דחיב ,רתוי קומע ןפואב םוחתה תא שוחלו ףתתשהל_

:דבוע הז ךיא_
.םידימלת 50 דע 30:כ הצובק לכב רשאכ ,ליג יכתח יפל תוצובקב ןגראתמ רפס תיב_
:לשמל ,יתבכש וד ךתחמ תויונבה תוצובק יפל ףידע ךא תובכש יפל ןתינ_
.םידימלת 50 דע -30 תונב תוצובקל םיקלוחמ 'ב + 'א_
.םידימלת 50 דע -30 תונב תוצובקל םיקלוחמ 'ד + 'ג_
.םידימלת 50 דע -30 תונב תוצובקל םיקלוחמ 'ו + 'ה_
,הבכש ,התיכה - םהלש תועובקה תורגסמה ןמ םיאצוי םידימלתהש ךכב ןורתי שי ,וז הקולחב_
.הנדסה ךלהמב םידימלתה לש רתוי בר זוכיר גישנ ךכו ,הנוש תצק תרגסמל םיסנכנו_
םימיאתמה תומלואהו תותיכה תא עבקנו רפס תיב תותיכב רויסו השיגפ םיקנ ןכ ינפל_
.םינמאה בבסל_
לגוסמה ןמא םידימעמ ונא ןאכ - םידימלתה לכל יזכרמ עפומ םייקל עצומ תואנדסה םויס םע_
.ולש עפומב רפסה תיב לכ תא ןיינעלו ליעפהל_
:וטנ תועש 4-5 ינפ לע ערתשמ הזכ הקיסומ םוי_
.םויסב יזכרמ ןמאו םיבבס השולש_

:הקיסומה םוי הנבמל המגוד_
.הלעפהו רופיס בצק תבלשמה תינכתב - השקה ילכ 'א ןמא_
םינגנמ םידימלת ,ידרפס רמוח לש הניגנ ,הנושארה הרטיגה תדגא - המוסקה הרטיגה 'ב ןמא_
.תרומזתל םיכפוהו ןמאה םע תויחרזמ תורטיג לע_
.המימוטנפ ןמא לש עפומב הקיסומו המימוטנפ לש בוליש - הקיסומוטנפ 'ג ןמא_
.תוקבדמו היימוג ,ץע טומ ,יטסלפ עיבג - ריעז הניגנ ילכ תיינב - היינב תנדס_
.תידוהי המשנ תקיסומ :תינכתב - טנירלק ןגנ :םכסמ ןמא_
.לארשי ץרא יריש :תינכתב - הוולמ םע תרמז ,וא_

.םירוהה תא ןימזהלו ברעב וא צ"החא םויסה עפומ תא םייקל ןתינ_
.ונתא םע דחיב רוחבל ןתינ םיפתתשמה םינמאה תא_

רפסה תיבב םיטרצנוק :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל