English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:II ףגאב

:רתאב ךניה_

Play Guitar - הרטיג ןגנל

  

הרטיג ןגנל י/דמל

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
Play Guitar
:בהבהמה ףדב ךניה
השיפתה
בוט הז ימל
םינמיסה בתכ
הרטיגה ירומל
:תינכתה יבלש
How to _
Privatization _
Combinations _
First pieces _
Notes _
My firat repertory
_
הרטיגל וידוטסב ךשמה

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 


(תירפסמה הטישה) םינמיסה בתכ _

תיפארג הנומת ןתונה םינמיסה בתכ איה ,תירפסמה הטישה_
,TAB וא הרוטלבטה תארקנ איה תיזעולב .הניגנה יבצמ לש_
ךכ התוא טשפנו ,םינושארה הניגנה יבלשל הב שמשתנ ונא_
.הילאמ תנבומו הלק היהתש_
,םירתימה תשש תא םינמסמ םיוקה תשש ,וז הטיש יפל_
.לוגיע ךותב רתימה רפסמב םג ןמסנ םתואו_
.(םיווקה) םירתימה יבג לע תורפסב םינמוסמ םילילצה_
תצחול אל עבצא םושש ושוריפ (0) ספאב ןמוסמה לילצ_
.חותפ רתימ וא ,לילצ :הזה לילצל ארקנ ןכלו רתימה לע_
רתימ לע הליחת ןגננ ,וזה המגודב !ןימיל לאמשמ דימת ןגננ_
,וירחא .רתימה לע ויהי תועבצא ספא רמולכ ,חותפ ישימח_
םע ץחלנ ,ךשמהבו שמח רתימ לע הנושאר עבצא םע ץחלנ_
.האלה ךכו ישיש רתימ לע הינש עבצא_
.לאמש די תועבצא תא תוגציימ p, i, m, a :תויזעולה תויתואה_

_

 
 

הב הניגנה ןכלו ,םיליחתמ רובע איה "הרטיג ןגנל" תינכתה_
ןגננ ונא ,רמולכ .First position :הנושארה היציזופב איה_
םיבורקה םינושארה םיגירשה עבראב ,ראווצה תליחתב_
.םירפסמב ןמסנ לאמש די תועבצא תא .הרטיגה שארל_

_

2 רפסמ עבצא תא םקממ ,הנומתבש ןגנה :המגודל_
6.gif (899 bytes) רפסמ רתימ לע - לאמש די לש -_

_

הרטיגה ירומל :אבה ףדל      ?וישכע הרטיג דומלל הצור

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל