English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תוינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םוי

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םוי
:בהבהמה ףדב ךניה
םינמא םע תואנדס __
רפסה תיבב םיטרצנוק __
!ונמצעב - הקיסומ םוי __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
הריעזה הרטיגה
םיבשחמו הקיסומ

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
home תיבה ףדל
רתאה תפמל

 

!ונמצעב - הקיסומ םוי_
,רפסה תיב תוחוכב הקיסומ םוי םייקל תורשפא שי_
.םירומה תרזעבו םידימלתה ידי לע_
רפסה תיב תא הרישעמה ,תימצע היישע לש יפויה תא ךכב שי_
.הלודג המישמ תארקל תפתושמ הדובע לש תויווחב_
םיבאשמה תמישר תא בתכב ונמצעל םושרל שי הליחת_
:תונויערה תאו_
.הקיסומל הרומה תוירחאב ,הניגנ בכרה וניכי - םימדקתמה םידימלתה (1_
"סייגל" לכונ הלהקמ תמייק אל םא ,עיפוהל לכות ,רפס תיב תלהקמ (2_
.םיריש רפסמ התא ןיכהלו הלהקמל הפי םירשה םידימלת רפסמ_
"ןגנמ רפס תיב" - כ תדבוע (רתוי וא) תובכשה תחא ,רפסה תיבבו הדימב (3_
.תוקד 10 - 15 :כ וניכי  - "הקיסומ םע םישגפמ" לש גוחה (4_

(ונילא ורשקתה) הקיסומה אשונב םיריוצמ םיטרס לש הנדס (5_
.בשחמ הקיסומו בשחמ יקחשמ לש הנדס (6_
.קזח אוה וב םוחתב שגפמ ןיכיש - םיאקיסומה םירוהה דחא לש הלעפה (7_
(ונילא ורשקתה) ריעז הניגנ ילכ תינב לש הנדס (8_
(ונילא ורשקתה ,הקיסומל הרומה ידי לע) השקה ילכ ימקרמב ילכב תוסנתה (9_
...ינרדומ ,יסאלק ,קיתע :תונונגס השולש לע דוקיר םיניכמ םידימלת ,לשמל .םיפסונ תונויער (10_

.םיבבס ןוגראו הבוט איה הנכהה רשאכ ,הקיסומה םויל הנכהה תדימב היולת התיה החלצהה_
!חילצמ הז ,קיודמ םינמז חול לע ןעשנו ינויגה אוה_

הריעזה הרטיגה :תינכתל רובע

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל