English...   CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

:תוינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םוי

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םוי
:בהבהמה ףדב ךניה
םינמא םע תואנדס __
רפסה תיבב םיטרצנוק __
!ונמצעב - הקיסומ םוי __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
הריעזה הרטיגה
םיבשחמו הקיסומ

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
home תיבה ףדל
רתאה תפמל


רפסה תיבב םיטרצנוק_
!םיטרצנוקל םיכלוה אל םויה לש םידימלתהש דוס אל הז_
!קור טרצנוקב םידימלתה תא אוצמל לכונ_
.ילקיסומ תוחפו ,יתרבח עוריא רקיעב אוה טרצנוק יכ ?המל_
_
ןמא םע םישגפמ וא םיטרצנוק לש הרדס רפס תיבל עיצהל םיצור ונא_
.היווחל וכפהי הקיסומהו הניגנה וב_
,הבר הבשחמ םע ביכרנ התוא םיטרצנוק תרדס לע בושחל לכונ_
ולש םינכתהו הנוש הקיסומ םוחתב היהי טרצנוק/שגפמ לכש ךכ_
.םידימלתה תא וקתרי_
דוקיר ןמזי םתא שגפמה רשא םינמא םג לולכל לכונ וזכ הרדסב_
.וקנמלפ לשמל :הקיסומ םע_

ןיינע אוצמל לכוי דימלתש תורשפאל הווקית ןתיתו ןומה ףיסות חילצתש םיטרצנוק לש הרדס_
.םימיה ןמ םויב -תיסאלק תרומזת לש טרצנוקב םג_

ונא ךא הנכה שרוד הז ,ןוכנ .רפסה תיב ךותמ םימדקתמ םינגנ םיבלשמה םינמא עיצהל לכונ_
ןגנמה דימלת דועו רוניכב בטיה תנגנמה הדימלת שי םכלש רפסה תיבב םא :לשמל .תאז םאתנ_
ותוא ,תיסאלק הרטיג ןמא םע תידרפס הקיסומ לש טרצנוק םאות בורקבו ... ,דצ לילחב הפי_
הניגנ םג ומייקי םהו ,ראודב (םיטושפ) םיוות םהל חלשי ,םידימלתה םע ןופלטב םאתי ןמא_
.שגפמה ךלהמב תפתושמ_
(תורזחל - םדקומ עיגמ ןמאה רשאכ םויה ותוא לש רקובב ומייקתי תורזחה)_

תיב אשונב בלתשהל וא/ו םינוש םיריש ,םינוש תונונגס ,םינוש םילכ לולכל הלוכי וזכ הרדס_
.ירפס_

.םיישדוחב םעפ דע ,שדוחב םעפ טרצנוק לע םיצילממ ונא_
ימי תרדסה תא קיפמש הרטיגל וידוטס םע םידבועש םינמאה רגאממ כ"דב ויהי םינמאב_
ומצעב שגפמ/טרצנוק דימעהל לגוסמש הקיסומל הרומ שי רפסה תיבלו הדימב ,הקיסומה_
.ותוא םג לולכל יוצר_

:םיטרצנוק תרדסל המגוד_
.לארשי ץרא יריש :החיתפ ,ןושאר טרצנוק_
.םירמזל םיכפוה ךיא רפסמו רשש ןדילק רמז ,דלונ רמז :ינש טרצנוק_
.םירופסו הניגנ ,הרטיגה :ישילש טרצנוק_
.יאליזרב בצקב :תינכתב השקה ילכ :יעיבר טרצנוק_
.תידרפסה םעה תקיסומו ,וקנמלפ תינדקר :ישימח טרצנוק_
.תידוהי המשנ תקיסומ :םכסמ ,ישיש טרצנוק_

רפסה תיבב םיטרצנוק :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל