English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:II ףגאב

:רתאב ךניה_

Play Guitar - הרטיג ןגנל

  

הרטיג ןגנל י/דמל

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
Play Guitar
:בהבהמה ףדב ךניה
השיפתה
בוט הז ימל
םינמיסה בתכ
הרטיגה ירומל
:תינכתה יבלש
How to _
Privatization
_
Combinations
_
First pieces
_
Notes
_
My firat repertory
_
הרטיגל וידוטסב ךשמה

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 


בוט הז ימל   _
!דחא לכל_
.... 80 דע 10 ליגמ דחא לכ רובע הבתכנ "הרטיג ןגנל" תינכתה_
םירבסהבו יעוצקמ ןפואב תודוסי תיינקה העיצמה השיפת ןאכ שי_
.תולק תויצמינאבו תונומתב םיוולמה םירורבו םירצק_
ינורטקלא ראוד תועצמאב הרזע לבקל תורשפא שי ףד לכב_
.םדקהמ תונעל םיבייחתמ ונאו_
ךרוצ שי הרטיגב (םירדהנו) םילק םיעטק המכ ןגנל תנמ לע השעמל_
!םינוכנ הניגנ ילגרה לבקיו ,ןוכנ טורפי ,ןוכנ וזחאיי דימלתהש ךכב_
ותרטמ "... How to" :תילגנאב ארקנש ןושארה קרפב אצמנ הז לכ_
תואיגש םע הניגנל הסינכ ,ןוכנ ןפואב הניגנה תודוסי תא תונקהל_
.םינוכנ אלה םילגרהה תא השירשמו ךורא ךוותל קזנ תמרוג_
,ץמאמ אלל ,הלק תויהל תבייח הניגנהש השיפת שי הטישה סיסבב_
תויונמוימ לש חותיפב ךרוצ שי ןאכ ,המ אלא ...רפס םיארוקש ומכ שממ _
ונא הנוכנ הכרדה אלל ,ךכב םילגרומ אל ונאו תויה ,תינמז וב תובר_
.תואיגשב ןגנל םייופצ_

_

הרומ םע הארוהל תופידע דימת שי ,הנוכנ איה הרומ םע הרטיג דומלל שיש השיפתה_
םיסנכנ ונאש ינפל והשמב תוסנתהלו תוסנל םיצור ונא םיתיעל ,ןתינ רבדה דימת אל ךא_
.ונל םיאתמ הז םאה םיעדוי שממ אל ונא רשאכ רקיעב ,המלש תוביוחמל_
עיצמ ינא הבר תועינצב !ךפיהל ,הרטיגל הרומה תא ףילחהל אב אל "הרטיג ןגנל"_
ךל תנתונ אל תרבוח םוש !םידימלתה םע התא דובעלו וז תינכת ץמאל הרטיגה ירומל_
רותפכ שי םילילצ תרוש לכ דיל ךכ לכ ידיימ ןפואב תוריציהו םיליגרתה תא עומשל_
.הריציה וא ליגרתה תא עומשל י/לכות וילא הציחלבש_
.הרטיגב הניגנהו רועישה יאשונל הרושקה הכימתל e-mail: ונילא חולשל ןתינ רועש לכמ_
_
,בושח_
טנרטניאה תשרב הרטיג דומיל תינכתכ תשמשמ איהו תויה תילגנאב הבתכנ תינכתה_
ןגנל" :הטישה תא ונל שיש שיגדהל ונל בושח ךא .תילגנא איה טנרטניאב תימשרה הפשה ,עודיכו_
הטישה תא הצמיא (תיבה ןמ דומלל) ,עדי-לט תרבח ףאו תירבעה הפשב תרבוחב םג "הרטיג_
ידבוע וא םירומ םתא םאו עדי-לט תרבח ךרד םג וזה תרבוחה םע הרטיג דומלל ןתינ :הידימלתל_
.ךוניחה דרשמ לש לומג תודוקנב תוכזל ףא ולכות ךוניחה דרשמ_
_

 

םינמיסה בתכ :אבה ףדל       ?וישכע הרטיג דומלל הצור
  ...הנמזהה ףדל ורבע ...סופדה ןמ התע האצי - הרטיג ןגנל :תרבוחה

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל