English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
ןגו 'א ...םיריעצל     

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

             רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
            

 

 

םירומו רפס יתב _

!םלוכל תודעוימ ונלש תוינכתה_
.םיפסונ םירומ תרשכהו תינכתה תבחרהב םיניינועמ ונא_
שורפנ הב השיגפ עבקל לכונ ,בויחב הנעיי הנפיש רפס תיב לכ_
.הנבנש הניגנה ילכ תא גיצהלו תינכתה לש םינכתה תא_
תינכתה תמייקתמ וא המייקתה םהב רפסה יתבמ המכ :הבחרה       _             _

OMARIM school's orchestra_

:םיפקיה_
.תובכש המכ וא הבכש וא התיכ וא גוח ףיקהל הלוכי תינכתה_
תונבל היה ןתינ םילודג םיפקיהב הלעפ תינכתה רשאכ ,השעמל_
.תומישרמ ויה תואצותהו תובכש רפסמ וקסע וב אשונ_
:תויהל לוכי הזכ אשונ_
.(תוקוברד בוליש ךות) תיחרזמה הקיסומה_
.תילארשי הקיסומ_
.הקיסומב תונונגסו הניגנ ילכ_
'וכו ןיחלמ ינא_

(תילאריפס) תיתנש ברו תיתבכש בר תינכת תויהל םג הלוכי תינכתה_
"םודק ירבע לבנ" :תינכתה תא םייקנ , 'ג-'ב :תותיכב_
"הקיסומ םע םישגפמ" :תיחכונה תינכתה תא םייקנ 'ה-'ג תותיכב_


:הדובעה תוצובק לדוג_
םידימלת 15-17 אוה התיכ/גוח/הצובקה לש ריבסה לדוגה_
.םידימלת 12 דע היהי ילמיטפוא לדוג_
םידימלת 22-25 תונב תוצובקל םג תינכתה תא םייקל ןתינ_
.םידימלתה םע בטיה רשקתמו ןמוימ הרומהו הדימב תאז ךא_
םיכותח רבכ םיקלחהו הנידע תורגנ איה תורגנהו תויה התיכ לכב עצבתהל לוכי ילכה תיינב בלש_
.הקבדההו הבכרהה ,המאתהה ,דוביעה תכאלמ תא השוע דימלתהו_
םילכהו םיקלחה תא ןסחאנ וב לוענ ןוסחא ןורא ןיכהל רפסה תיב לע_
_
:םירומ_
הקיסומ םע םישגפמ :תינכתה לש עובקה םירומה תווצ ךותמ תויהל םילוכי םירומה_
תא םיוולמה ןויעה ימיל ופרציו תיסיסב הרשכה ורבעיש יאנתב רפסה תיב לש הקיסומה ירומ וא_
.תינכתה ירומ_
:"הקיסומ םע םישגפמ":תינכתה לש םירומה ןמ םישרוד ונא םתוא םירטמרפה_
.החלצהל תינכתה תא ליבוהל ולכויש ךכ םידימלת םע בטיה רשקתל תעדל .1_
,דוע ,ול'צ ,רוניכ ,הרטיג) אוהש לכ רתימ ילכ וא הטירפ ילכ לע ריבס ןפואב ןגנל תעדל .2_
(המודכו הנילודנמ_
(תויומלתשהב הרשכה תנתינ ןאכ) תילארשי הרטיגה תרומזת רובע ריש דבעל תיסיסב תלוכי ןכ ומכ .3_
ףותישל ןוצר םאו םידימלתה לש םהיתונויערל תויתריציו תוחיתפ לעב היהי הרומהש בושח .4_
.םידימלתה ועיצי םתוא םירישו םיעטקב הלועפ_

!ךלש רפסה תיבב תינכתה תא ץירהל ולכויש םיפסונ םירומ םישפחמ ונא :בושח_
.רבדנו 04-6429756 :ורשקתה וא e-mail ןאכמ ונל וחלש_

םודק ירבע לבנ :האבה תינכתל

Aohel-Meir school's orchestra_

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל