English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל יתוריצי

  

"רומיל" :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל יתוריצי
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ ,רומיל
ולוס הרטיגל תוריצי
םיבכרהל תוריצי
תויתרומזת תוריצי
:הקינכטו הקידותמ
ןושאר דומיל רפס _
הרטיג ןגנל _
םידויטא 7 _
!םימדקתמל הבוח יליגרת 4
_
?םיוותה תא שוכרל הצור
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל םילטיסר
םירתא תיינב "רומיל"

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

hrights.gif (230 bytes)

 


תויתרומזת תוריצי
בהל ילתפנ :תאמ__ ______

קמעה תודשב רקוב__
.תירמאק תרומזתו הרטיגל המאופ_
(תרומזתו הרטיגל היסאטנפ :ירוקמה םשה)_
.המדאהו םדא לע שגפמ אטבל ןויסינ שי המאופב_
בובאב הריציה ...והשמ יאלקח יפוא םע הריצי ןיעמ_
.ינוכית םי יפוא הריציל ,תישירח הליפת ןיעמ ןגנמה_
.1991 תנשב ם"וקא סרפב הכז קמעה תודשב רקוב_
:םיטפושה יקומינ ןלהל_
םע תיברעמ הקיסומ תרוסמ לש חלצומ גוזימ הריציב"_
תודוסי םעו (יברע ףותב שומיש) םיינוכית-םי תודוסי_
.הרישעה תידרפסה תרוסמה לש הרטיגל הקיסומה_
תילאיצניבורפ הניא התוילארשיש תילארשי הקיסומ לש אשונ_
.ליעל ורכזוהש הקיסומה תורוסמה לע תנעשנ אלא_
ןיב לקשמה יוויש תויעב :תיעוצקמ הטילשב הבותכ הריציה_
םיניינעמ תונורתפל וכז תרומזתה ןיבל (הרטיגה) ןידעה ילכה_
.םיירוקמו_

בטיה ולצונ הרטיגה לש תויטטסאהו תוינכטה תויורשפאה_
.ילכה יזרב טלושה יעוצקמ הרטיג ןגנ ,ןיחלמה ידי לע_
לש המאופהו תרומזתו הרטיגל תוילארשיה תוריציה תוטעמ_
"וז תורפסל הדבכנ המורת הניה בהל ילתפנ_

הריימירפה ןמ םוליצ _

_
הרטיגו תינופמיס תרומזתל הקיסומ__

. 2007 - הריציה םוסרפ דודיע סרפב_

"הרטיגו תינופמיס תרומזתל הקיסומ" ותריצי לע בהל ילתפנ ןיחלמה הכז_

בהל לש ותריצי תא אצמ םיטפושה רבח_
.בטיה הבותכה הריציכ "הרטיגו תינופמיס תרומזתל הקיסומ"_
ילכה יפוא תא תמאות הללכב הקיזומהו ןיינעמ רומזית הב שי_
.םילארשיצראה םיילאקיסומה תודוסיה תא ראשה ןיב הטילבמו_

_

__קמעה _

הקינכטו הקידותמ :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל