English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל  

 

:תינכתב

:III ףגאב

:רתאב ךניה_

הרטיגל יתוריצי

  

רומיל :תוקפהו רואל האצוה

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הרטיגל יתוריצי
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ ,רומיל
ולוס הרטיגל תוריצי
םיבכרהל תוריצי
תויתרומזת תוריצי
הקינכטו הקידותמ
?םיוותה תא שוכרל הצור
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הרטיגל םילטיסר
םירתא תיינב "רומיל"

:םיפסונ םיפגאל
הרטיגל וידוטס
 הקיסומ םע םישגפמ

הרטיג ןגנל

home :תיבה ףדל  

רתאה תפמל

 


הקינכטו הקידותמ  _
בהל ילתפנ :תאמ ____

My Favorite Guitar Pieces I _
םירכומ םיעטקל םילק םידובע   _
 Minuet, Bourree הרובו טאונימ - ךאב
_
 Fur Elise זילא רופ - ןבוהטב _
 Sailing - טראויטס דור _
דלנוד-קמ דלוא - יממע _
 Imagine ןיימד - ןונל ןו'ג _
[םירוסא םיקחשמ] - תידרפס הסנמור _
סוי'גפרא דויטא - בהל _
סאירוטסא - זינבלא .א n

 
 
 
 
 
 
 

הרטיג ןגנל__
וא טנרטניאב תועצמאב דומיל רובע הבותכה םיליחתמל המלש הטיש_
.הרומ םע וא/ו ימצע דומילב תיבב_
.הניגנו בוליש זאו - הניגנב םוחת לכ לש המידקמ הנכה שי הטישה תשיפתב_
"ךיא" לש םידקמ בלשו םיבלש השימח תב תגרדומ הטיש איה הרטיג ןגנל_
.םיטרופ ךיא םיידיה תא םיביצמ ךיא ,םיזחוא ךיא :"ךיא" ,םידקמ בלש_
.לאמש דיו ,תועבצא ,לדוגאב הטירפ :תודוסיה תטרפה :ןושאר בלש_
תועבצא םע דחיב לדוגא :םינמיסה בתכ תרזעב תודוסיה בוליש :ינש בלש_
.לאמש די תועבצא םע בולישבו_
.דועו זולב ,סלו ,היינגלמ :םינמיסה בתכמ תוריעז תוריצי תניגנ :ישילש בלש_
.הנושאר היציזופב םיוות דומיל :יעיבר בלש_
(םירבחו החפשמה ינב ינפב) ךלש הנושאר העפוהל תוריצי דומיל :ןורחאו ישימחמ בלש_
.התוא שוכרל ונילא ונפ .עדי-לט רובע הבתכנש תרבוחכ !!תירבעב םג הטישה תא ונל שי :בושח_
.Play Guitar :II ףגאל ורבע ,הטישה לע הבחרהל_

םידויטא 7__
.הנוש יפוא לעב דחא לכ ,םירצק םידויטא העבש_
.הריצי םידימעמ ךיא דומילל בושח רמוח_
.ילקיסומה םוחתה לע דובעל תורשפא שי ולא םידויטאב_
,לילצה ,הריציה יפוא תשיפתב קוסעל לכונ םיוותה דומיל רחאל_
.דדומתמ יעוצקמ עצבמ םתיא םימוחתה לכבו הקימנידה ,םינווגה_
.םיטרצנוקלו תוניחבל רמוחכ ץלמומ_
?המכ תוארל הצור_
7 'סמ דויטא   1 'סמ דויטא _

Etude for i-m-a  _
'גאסאפ לכל דיחא ךלהמ ןימי דיל ןתונה טפסנוק לעב דויטא_
אלא - רתימה םוקימב בשחתמ וניא ןימי דיל דיחאה ךלהמה_
.ןימי די תועבצא לש רידסו עובק ךלהמב_
. רתימ לע ולומרט אוה ינשה קלחה_

  תינמיה ךדיל םיליגרת   _
.ןימי די לש ליעיו גרדומ לוגרתל השדח הטיש_
.םיסבה תניגנ ןוויכ תא תונשלו ביחרהל י/לכות ךכ ,הנושאר היציזופב ,םיבאטב בתכנ_
.ולומרטה תניגנל דע ךתוא איבהל הלוכיו רתויב תיסיסב המרמ הליחתמ הטישה_
.םירומלו םידימלתל רתויב ץלמומ
_

 הרטיגל תומלוס  _
:תללוכה תומלוס לש המלש הדותמ_
סבה ירתיממ תומלוס ,ךתח תומלוס ,רונימ רו'גמ ,הנכה יליגרת_
.תמאקאמ - 2 ו םיסודומ_
הניגנ ךות תחתפתמה ץמאמ אלל הניגנ לע היונבה השדח השיפת_
[...דוע וארק] םימידקמ םיליגרתב םינתינה תונורקעה יפל_

   My Favorite Guitar Pieces II
  םירכומ םיעטקל םילק םידובע
Greensleeves
הגרט .פ תאמ דויטא
יממע ידרפס - היינגלמ
 רגירק תאמ - טאונימ
ינינגפ .נ - תאמ "ינולס" עטק
סאפאפ .ס - 2 'סמ וקנמלפ תאיצאירו
Ode To Joy - ןבהוטב .ו .ל
 יקסנליו השמ תאמ - ויתס

      My Favorite Guitar Pieces III
  םירכומ םיעטקל םילק םידובע
Memories from Brasil
תוישופיח - HELP
הווקתה - THE HOPE
 
Spanish Waltz - בהל
Habanera - יממע
Musette - ךאב .ס .י
Turkish March - טרצומ

 My Favorite Guitar Pieces IV
  םירכומ םיעטקל םילק םידובע
Mr. Lonely
Si Tous Les Oiseaux * םירופיצ וליא
I Loved Her * היתבהא
I Am Coming Back * םכילא האב ינא
Light's Win (Tremolo Etude) שרגל ךשוח ונאב
Every Breath You Take
Avec Le Temps * ןמזה םעו
Over The Rainbow
Here Comes The Sun
Etude No. 7 For The Young Guitar Artist
Air on G String

   Chords Arpeggios 
 .הרטיגה ראוצ ךרואל םיקרופמ םידרוקא לוגרתל השדח השיפת
.םילילצ העבראו השולש ינב םה םינתינה םידרוקאה
.לדגומו ןטקומ ,רונימ ,רו'גמ
[...דוע וארק] הרטיגל םירומו הרטיג ינמא ,םימדקתמ םידימלתל הבוח

   P-Tude 
.ןרפוסל סבה ירתימ ןיב "ףועל" ךלש לדוגאה ןמ שרודה דויטא
.ןרפוסב יוויל לילצ םע סב בלשמה ביטומ םע "תדמתמ העונתב" דויטא והז
...ןרפוסב ךומתל םגו סבה תא םג הניגנמה תא ןגנל םג םעפה שרדי
P - לדוגאה
.תטרופה דיה תניגנ תא רועש ןיאל רפשי הז דויטא

   Minly Position V
.הרטיגב תישימח היציזופ דומילו לוגרתל השדח הדותמ
.תויציזופב הנגינב תואצמתהב םישקתמ םיבר םידימלת
:םידבר השולש לבקמ רתימ לכ - בטיה הייונב הדותמ עיצמ ינא התע
Study עדימה תרוש .א
Etude לוגרתל ןטק דויטא .ב
תישימחה היציזופב םילילצב תקסועה הריעז הריצי .ג
...1 'סמ רתימ תא תוארל רשפא המגודל

^ ></P>^^

הרטיגל םילטיסר :האבה תינכתל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל