English...   CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"םודק ירבע לבנ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
םודק ירבע לבנ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

             רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
          

 


:ילש הניגנה תבית תינכתה תרטמ_

ךכ םידימלתל הדובע/הדימל תביבס רשפאל איה לעה תרטמ_
.הקיסומה יאשונל הבהאו הביח וחתפיש_

,הקיסומב תוליעפל תורשפאו עקר רוציל איה תינכתה תרטמ_
םימיאתמ םיאשונ םע ידיימ עגמ םידימלתה ווחי םכלהמב רשא_
םתוא םימוחתב קוסעל ןוצר םלצא רוצי הז רישי עגמ .הקיסומב_
:לש תיתייווחה הדובעה תביבס תועצמאבו תינכתה העיצמ_
.תימצע הריציו ,וב הניגנה דומיל ,ישיא הניגנ ילכ תיינב_

My Music Box

 

:דוסי תוחנה_
.םיריעצ םיאליגל הקיסומה דומיל םוחת תא ריבעהל םיוסמ ישוק םייק_

 
 
 

הניגנה תבית :םשב דואמ יסיסב ילכ תיינבל וז תינכתב םינופ ונא ןכלו_
המוד ילכ טורח וב ןבא לע רמתשנש טוטרש םייק .םודקה ירבע לבנה אוה_
.וניתורוקמל תינכתה תא רושקל תרשפאמ וז הדבוע - תינכתב הנבנ ותוא ילכל_

    
Puzzle me...    

_She is playing..._


ונממ קיפהל תנמ לע דומיל ךירצמ וניאש רתויב טושפ ילכ איה הניגנה תבית_
עדיב קפתסנ וז תינכתב ךא הניגנה תלוכי תא ביחרהל ןבומכ ןתינ) םילילצ_
(טרפמב וא/ו םהיתועבצאב םירתימה לע טורפל םידימלתה ולכוי וב יסיסב_
,ההובג לילצ ,יעצמא לילצ ,ךומנ לילצ :םילילצ השולש בלשל תידיימה תלוכיה_
ןתונ םיבצק לש בוליש ךות תאז לכו ... ,דרוקא - תינמז וב וא הידולמ - דרפנב_
.םילילצב היווח לש םוצע בחרמ (הרומלו) תינכתל_

:תופסונ תוינשמ תורטמ שי תינכתל_
'וכו קזח ,שלח ,הידולמ ,דרוקא ,יוול ומכ ;הקיסומב םיינושאר םיגשומ תרכה _
.הניגנה ילכ תיינב ךלהמב ;הנוש הדובע תביבסב דוקפתה תלוכי רופיש _
הניגנה תרזעב ;תירוטומה תלוכיה רופיש _
.םיעטקה ןוגראו דחיב הניגנ ידי לע ;תישיא ןיבה תרושקתה רופיש _
.םינמיסה בתכמ םינגנמ רשאכ ;ןזוא-די-ןיע רשק _
.ןונכת יפ לע הניגנ ,תוינבת יפל םיבצקמו םילילצ תלעפה תלוכי ;תויונמוימ תיינקה _
.עפומב תפתושמ הניגנ לש תורטמ תגשה ידי לע ;התיכב יתרבחה בצמה רופיש _
...םילילצ תועצמאב תישיא ןיב תרושקת דודיע _

Program logo_

תינכתה יבלש :אבה ףדל

 

Great News!
You can now learn easily how to play and teach the Music Box
Go to the Program's content...

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל