English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"םודק ירבע לבנ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
םודק ירבע לבנ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

             רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
            

 

עפומה_
,םירצק םיטפשמ ןגנל םילוכי תינכתב םיפתתשמה רשאכ_
ןכ ומכ ,בצקמו בצק תוינבת רפסמ יפל םילילצה תא בלשלו_
ובתכנש םיוותו בצק יכרע דחיב ןגנל םידימלתה בור םילגוסמ_
המכ המינפה הצובקה ףסונב ,תינכתה לש םינמיסה בתכ יפל_
סנכיהל ןתינ זא ...תרומזתכ ,דחיב הניגנ לש םייסיסב םילגרה_
םינמסמו תינכת םישבגמ ונא וב תינכתה לש יעיברה בלשל_
.םודק ירבע לבנ תינכתה תא םייסמה טרצנוק ,עפומל םיעטק_
_

:תויהל םילוכי עפומל םיעטקה_
.םימדקתמ םידימלת ידי לע ונחלוהש ולוס יעטק המכ (1_
.םינגנ העברא דע םיינשמ ,הניגנה תובית בכרהל םיעטק המכ (2_
.הרומה איבי התוא תושקה תבלשמה הבוח תריצי (3_
:םיינייפוא םימע יריש לע םיססובמה 4 וא 3 לש תרשרש (4_
'וכו (זולב) יאקירמא ,יסור ,יפויתא (היינגלמ) ידרפס (הרוה) ילארשי :לשמל_
.ידולמה וקה תא ןגני הרומה_
םידימלתה ןמ קלח ורישי םתוא םיריש השולש םינש לש יוול ,םיריש (5_
.הניגנה תוביתב םיוולמ םירישה רשאכ (להקה ףותישב)_

.ותיבל ,הנבש ילכה תא דימלת לכ לבקמ תינכתה םויס םע_

טנרטניאו םיבשחמ הקיסומ םע םישגפמ :האבה תינכתל

Ohel-Meir school, music-boxes gallery

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל