English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"םודק ירבע לבנ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
םודק ירבע לבנ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ


:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

          רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
            

 

 

תינכתה יבלש


Lets Puzzle me...   
 

:םיבלש העברא "םודק ירבע לבנ" תינכתל_
.םודק לבנ,ישיא הניגנ ילכ תיינב (א_
.תישיא הניגנו ,ינושאר הניגנ דומיל (ב_
.הקיסומב תרושקת - הריעז הנחלהו ,הקיסומב םיבוליש (ג_
.םכסמ עפומו תיתרומזת הניגנ ,םיבכרהל עוציבה תונמא (ד_

:םיבלשה טוריפ        ___
:םודק לבנ,ישיא הניגנ ילכ תיינב (א_
:ישיא ילכ םינובו םינכתה תא םיגיצמ ונא וב ינושאר בלש_
(הרומה י"ע) הניגנו רופיס :השחמהב םידימלתל תינכתה יבלש תגצה_
(םיקלחה) קרופמו בכרומ רומג ילכ טוטרש_

(הדוהת תבית) ילכה הנבמב םיגשומו ילכה לש תגרדומ היינב_
.הנקתהב קוידו םיקלח תמאתה ,תוגוזב הדובע ,ןונכת לומ עוציב_
.הדוהתה תביתו רתימה ,לילצה םוחתב תונויסינ_
.ונינבש ילכה לש םילילצה יוליג_

  _

.תישיא הניגנו ,ינושאר הניגנ דומיל (ב_
תישיאה המרב רקיעב הניגנ לש תויורשפא רפסמ בציינ ונא הז בלשב_
.םילילצב םיוסמ יוטיב ידיל ומצע תא איבהל לכוי דימלת לכש ךכ_
:לולכי הז בלש_
.םיידי בצמו ילכה תבצה_
.השולשו םירתימ ינש ,דדוב רתימ יבג לע תועבצאב הטירפ_
(עברו יצח ,םלש) םייסיסב בצק יכרעו םינמיסה בתכ_
.םינקתמו ...םינגנמ כ"חאו םיבתוכ :םילילצב תונויסינ_
...ביבא ,הרעס ,םי ,לשמל :ןותנ אשונ יפל םילילצ תקפה_
.תיביטיאוטניא ,תישפוח הנחלה_
.הניגנב תינכטה תלוכיהו םינמיסה בתכמ הניגנה לש תויונמוימה רופיש_

.הקיסומב תרושקת - הריעז הנחלהו ,הקיסומב םיבוליש (ג_
תנמ לע םהירבח םע הקיסומב רשקתל םידימלתה וליחתי הז בלשב_
:לולכי הז בלש .ןונכת יפלו המאתהב םיריעז םיעטק ןגנל ולכויש_
.םינמיסה בתכ יפל - תוגוזב הניגנ_
.אתווצב הניגנו םיינש וא טפשמ לש הריעז הנחלה_
(הקוברד) ילכה בג לע השקהו הניגנ ,םיבוליש_
.םינוש םילקשמו םיטושפ םיריש יוולל תוינבת_
.ןוסינוא תניגנב ,םינגנ העברא דע םינש לש תוריצי_

     _

.םכסמ עפומו תיתרומזת הניגנ ,םיבכרהל עוציבה תונמא (ד_
יוצימ ידיל דחיב הניגנה לש תלוכיה תא יוטיבל איבי הז בלש_
םתא עיפונו תיתרומזת הניגנל םיעטק רפסמ ןיכנש ךכב אלמ_
:לולכי הז בלש .תוחפשמה ינפבו רפסה תיב ידימלת ינפב_
.םתוא לגרתנו םיללכ המכ רידגנש ךכ ידי לע תרומזתכ ןגנלו לועפל הצובקה תרשכה_
.םתוא הוולמ רחא קלח ,רש םידימלתה ןמ קלח :לשמל .םבולישו םידיקפתל הקולח_
.םויסה עפומב בלשנ םיעטק הזיא לע הטלחה_
.הרומה ידי לע ונכוהש רתוי םיבכרומ םיעטק רפסמ לש הניגנ_
.תילרנג הרזח_
.ומצע םויסה עפומ_

םינמיסה בתכ :אבה ףדל

Just let them play and sing...

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל