English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"םודק ירבע לבנ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
םודק ירבע לבנ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
עפומה __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

             רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
            


_םינמיסה בתכ_
,תיתוזח השחמה לעב בתכ אוה ןאכ םינמיסה בתכ_
  רדס הזיאבו ותה בותכ רתימ הזיא לע האור דימלתה רמולכ_
דומלל דימלתה לע וב ליגרה יוותב לבוקמה בלש ןאכ ןיא ןכלו_
.השמחה יבג לע ות לכ לש ומוקימ תא לגרתלו_

   Playing notes _

ילש הניגנה תבית תינכתב םינמיסה בתכ לש ודיקפת_
:םיירקיע םימוחת השולש רשפאל אוה_
.לילצה הבוגלו בצקל תוסחייתה רשפאמה בתכ לש םדקומ דומיל (א_
.םינמיסה בתכב השחמהה יפל תידיימ הניגנו הביתכ לש תלוכי (ב_
.עפומב לשמל ,דיקפתה לכ תא רוכזל ךרוצ אלל דחיב הניגנ לש תלוכי (ג_

?םינגנמ רתימ הזיא לע_
:רתימה רפסמ תא ןייצמ הז רפסמ לוגיעב רפסמ שי והצקבש ,הרושב ןייצי רתימ לכ_
,(יעצמאה) טלאה ,ינשה רתימה תא ,לוגיע ךותב 1 רפסמב ןייצנ (קדה) ןרפוסה רתימ תא_
םג םושרנ םירתימה לש המוד םושר 3 הרפסב ןייצנ (הבעה) סבה רתימה תא .2 הרפסב ןייצנ_
.רפסמ הזיאל ךייש רתימ הזיא האריו עדי דימלתהש ךכ הניגנה תבית ינפ לע_

.ןימיל לאמשמ ,הליגר השמחב ומכ אוה ,הניגנהו הביתכה ןוויכ__
Our notes_

?ןגננש םילילצה ךשמ המ_
.עבר יצח ,םלש :רתויב םייסיסבה םיכרעה תשולש תא םידימלתה תא דמלנ ,ליבקמב_
.םיכרעה תשולשמ דחא יפל םשרי לילצ לכ_
םילילצה תקולח תא ריבסנו לקשמל תוביתה תא קלחנ ,ןימיל לאמשמ םיבתוכ םיוותש שיגדנ דוע_
וא םיעבר העברא וא ,םיאצח ינש וא ,םלש דחא לילצ סנכי 4/4 לש הביתב ,לשמל ,הבית לכב_
.םיעבר 4 דחיב ונתיש םיבוליש_
םושרנ רשאכו תינמז וב םינגונמה םילילצ ינש ולא רחא לילצ לעמ בותכ לילצ רשאכש דמלנ דוע_
.דרוקא ונינפל ינשל לעמ דחא םילילצ השולש לש הרוש_

.םידימלתה םע דחיב םנגנלו תויסיסב תוינבת םושרל התע לכונ_
.ולוסה דיקפת תא ןגני הרומהש תורשפא שי_

עפומה :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל