English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה __
הקיסומ םע הדובע __
תישיא הדובע __
טנרטניאב רתא __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

home תיבה ףדל
רתאה תפמל'

hrights.gif (230 bytes)

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_הקיסומ םע הדובע _
.םילילצב ,המצע הקיסומב קוסיע םג איה תינכתב יזכרמ קלח_
ונל ורשפאיש (תוישפוח) תונכות רפסמ טנרטניאה ןמ "דירונ"_
.הניגנה ילכו םיוותה תא תוארלו (midi) הקיסומ יצבק חותפל_
הקיסומה תא עומשל ךכו הניגנ ילכ ףילחהל לשמל לכונ הליחת_
.דיקפת לכל ונרחב ונאש הניגנ ילכ םע ץבוקבש_
לכונ התע ונמצעב םיוות בותכל לכונ התיא הנכות םג "דירונ"_
.םיוות ,רמולכ ,םילילצ המכ ונמצעב בותכל ליחתהל_
.יצחו םלש לשמל םיכשוממ םיכרעב הקיסומ בותכה הליחת_
רפסמ ונמצעב בותכנ ףאו םתוא עמשנ ,ירונימו ירו'גמ םלוס בותכנ_
םיכרע בלשנ ךשמהב ,רונימ ,רו'גמל םיסחייתמה םירצק םיטפשמ_
.הרשע-שש יקלח ףאו תינימש ,עבר :םיפסונ םייבצק_

בותכל וילעמ הרושבו בצקמ ורובע בותכלו םיוסמ ףות רוחבל לכונ_
!ונלש הנושארה הריציה היהת וז ,דחיב בוט ונל םיעמשנש םילילצ תרוש_

,דרוקא הז המ ,רונימו רו'גמ :ומכ םיגשומ ןיבהל לכונ הזכ הדובע ןפואב_
דומילה ןפוא רשאכ הנחלה ,םיבצקמ ,רותלא ,דוביע ,יוול ,םיירקיע בצק יכרע_
.רופישו העימשו תוסנתה ידכ ךות אוה_

:םה הקיסומה תונכות םוחתב דומילה יבלשש רומאל לכונ_
.הנכתה לש תוירקיעה תויצקנופה תלעפה לש ריהמ דומיל .1_
.טנרטניאה ןמ דירונ םתוא םיבכרומ אל םיצבק לש הדרוהו העימש .2_
.תונקסמ תקסהו םיבצקב הייפצהו העימשה תובקעב החיש/ןויד .3_
.הבחרהו תופסות םא ,תונקסמה תובקעב האבש ונלשמ הרוש עוציב .4_
.םילילמתה דבעמב הדובעה רומיג .5_

תישיא הדובע :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל